JAV LJS atstovai XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese–1


2009 m. gruodžio 22 d. – 2010 m. sausio 7 d. Pietų Amerikoje (Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje) įvyks XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kuris yra aukščiausias Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) organas.

PLJS nariais gali būti kiekvienas už Lietuvos Respublikos ribų gyvenantis lietuvių jaunuolis, laikantis save lietuviu(e), esantis tarp 16–35 metų amžiaus, kurio(s) nusistatymai nėra priešingi tautos interesams, pagal lietuvių chartoje nustatytus dėsnius.

Į XIII PLJ kongresą važiuos ir nemažas būrys JAV lietuvių jaunimo. Kas juos traukia dalyvauti kongrese, ką jie stengsis ten nuveikti, ko tikisi iš būsimo renginio, kokioms lietuviškoms organizacijoms priklauso – šių ir kitų klausimų kongrese dalyvausiančių Amerikos lietuvių jaunuolių klausė Kristina Mattienė, pati su šeima žadanti vykti į Pietų Ameriką.

Šarūnas Daugirdas studijuoja University of Illinois, Urbana-Champaign.

– Kas traukia Jus dalyvauti Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Amerikoje?

– Mano tėvas labai spaudė vykti į šitą kelionę, sakė, kad būdamas jaunas jis buvo vienas iš Amerikos atstovų kongrese ir ten jam nepaprastai patiko. Aš esu daug keliavęs po pasaulį, bet niekada nesu buvęs Pietų Amerikoje ir per šią kelionę turėsiu progą aplankyti tris skirtingas šalis. Taip pat bus smagu susipažinti su užsienio lietuviais, padainuoti ir pašokti.

– Ką stengsitės atlikti kongrese?  Ko tikitės iš šio renginio?

– Tikiuosi kongrese sutikti įdomių žmonių ir su jais pasidalinti gyvenimo istorijomis. Noriu sužinoti, kaip lietuviai atsirado skirtingose šalyse ir kaip jiems ten sekasi gyventi. Taip pat planuoju pasidžiaugti šiltu Pietų Amerikos oru, nes Čikagoje tikrai tuo metu bus vėjuota ir šalta.

– Kokios Jūsų mintys apie lietuvišką veiklą užsienyje?  Kokioms lietuviškoms organizacijoms priklausote?

– Beveik nieko nežinau apie užsienio lietuvių veiklą – esu labai mažai apie ją girdėjęs.  Dabar priklausau Studentų ateitininkų sąjungai, University of Illinois ,,Baltic Club” ir jaunimo chorui ,,Vėjelis”.

– Kodėl yra svarbu prisidėti prie lietuviškos veiklos?  

– Manau, kad tikrai yra svarbu prisidėti prie lietuviškos veiklos, kadangi ji neišsilaikys, jei niekas neprisidės. Be aktyvios veiklos pati lietuvybė užsienyje neišsilaikys. Į kultūros išlaikymą nebūtinai reikia žiūrėti kaip į darbą.  Žaisti krepšinį ,,Lituanicos” komandoje, dainuoti bažnyčios chore, šokti tautinių šokių grupėje, keliauti į vasaros stovyklas – tikrai ne darbas, o grynas smagumas.

– Kaip PLJS stiprina lietuvišką jaunimą ir jo veiklą, ypač JAV LJS?

 – Ruošdama šį kongresą PLJS suteikia Amerikos lietuvių jaunimui galimybę dalyvauti nepaprastame pasaulio lietuvių sąskrydyje ir mums primena, kad lietuvių yra visame pasaulyje – ne tik Lietuvoje ar Amerikoje.

• • •

Daina Rasutytė – studijuoja University of Illinois, UrbanaChampaign, civilinę ir aplinkos inžineriją.

1. Man bus labai įdomu sutikti lietuvius, gyvenančius ne Lietuvoje ar Šiaurės Amerikoje, bet Pietų Amerikoje. Esu girdėjusi, kad Lietuvos kultūra domisi pietų amerikiečiai, kurie net neturi lietuviško kraujo. Manau, kad bendravimas su žmonėmis, kurie užaugo skirtingomis aplinkybėmis, gali daug išmokyti apie lietuvybę ir kaip ją stiprinti per ateinančias kartas.

2. Tikiuosi, kad kongrese sužinosiu daugiau apie lietuvių veiklą pasaulyje ir galėsiu pati prisidėti prie renginių planavimo. Manau, jog dabartinis jaunimas yra atsakingas už lietuviškumo išlaikymą ateityje, ir norėčiau kuo daugiau prie to prisidėti.

3. Stengiuosi prisidėti prie University of Illinois Urbana-Champaign lietuviškos organizacijos ,,Baltic Club”.

4. Taip, labai svarbu. Jaučiu, kad Amerikos lietuvių bendruomenė mažėja su kiekviena ateinančia karta. Norėčiau, kad užsienyje gyvenantys lietuviai suprastų mūsų bendruomenės svarbą. Ne kiekvienas paprastas žmogus gali didžiuotis įdomia kultūra. Visus Šiaurės Amerikos lietuvius jungia išskirtinis ryšys, kuris išliks visą gyvenimą, jei sugebėsime išlaikyti aktyvią bendruomenę.

• • •

 Daivą Mattis iš Los Angeles, šiuo metu studijuojančią MD/PhD programoje University of Illinois Urbana-Champaign. Ji su būriu Amerikos lietuvių 2009 m. gruodžio 22 d. – 2010 m. sausio 7 d. dalyvaus XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Amerikoje.

– Kas traukia Jus dalyvauti Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Amerikoje?

– Pora dalykų. Pirma, esu dalyvavusi kongrese anksčiau ir prisimenu, kad tuomet trūko atstovų iš Pietų Amerikos. Man labai įdomu sužinoti ir suprasti, kaip vyksta lietuviška veikla (kiek yra aktyvių žmonių, ką jie veikia, ko trūksta) Pietų Amerikoje ir kitur. Aišku, geriausias būdas sužinoti – nukeliauti, pamatyti ir pasikalbėti kongrese su jaunimu iš viso pasaulio. Mes, lietuviai išeivijoje, atsiradome skirtingose vietose, ir labai įdomu pamatyti, kaip yra išlaikoma lietuvybė kitur. Ne tik įdomu, bet ir būtina suprasti, kaip visa tai vyksta, kad ir ateityje lietuvybė būtų išsaugota. Tai ypatingai svarbu dabar, kai pasaulis ,,mažėja” ir keičiasi – šiais laikais Lietuva yra išsiplėtusi per visą pasaulį. Antras dalykas yra lietuviškumo išlaikymas. Man lietuvybė yra svarbi mano istorijos dalis ir aš didžiuojuosi, būdama lietuvaite. Bet būnant lietuvaite yra svarbu ne tik prisiminti praeitį, bet ir galvoti apie lietuvybės išlaikymą, kurti mūsų ateitį ir vietą pasaulyje. Jaunimas, kuris yra ne tik visai jauni žmonės, bet ir dvidešimtmečiai-trisdešimtmečiai, iš tikrųjų yra ne tik Lietuvos ateitis, bet ir šiandiena – jie pristato mūsų kultūrą ir kraštą. Ką jaunimas šiandien daro, planuoja, ruošia, kaip vienas kitam padeda, siekia bendrų tikslų – tai sutvirtina mūsų lietuvišką šeimą ir užtikrina jos išsaugojimą pasaulyje.

– Ką stengsitės atlikti kongrese?  Ko tikitės iš šio renginio?

– Stengsiuosi susipažinti ir susidraugauti su žmonėmis. Taip bandysiu suprasti, kuo skiriasi ir kuo panašios mūsų lietuvių bendruomenės, o ypač – kaip jaunimas įsitraukia į lietuvišką veiklą. Man rūpi tokie klausimai: ,,Ką jie veikia? Ar kalba lietuviškai? Kodėl? Ar norėtų daugiau dalyvauti? Ko trūksta? Ką norėtų pasiekti? Kaip skirtingos bangos dalyvauja? Ar yra skirtumas? Ar religija yra svarbi išlaikant lietuviškumą?” Bus svarbu suprasti, kaip mes visi jaučiamės, turėdami dvi šalis, kurias mes laikome tėviške. Taip pat bus svarbu iškelti tikslus ir sugalvoti, kaip mes galime vienas kitam padėti siekiant tų tikslų.

– Kokios Jūsų mintys apie lietuvišką veiklą užsienyje?  Kokioms lietuviškoms organizacijoms priklausote?

– Kaip jau minėjau, lietuviška veikla užsienyje man yra labai svarbi, ypatingai jaunimo. Priklausau Lietuvių skautų sąjungai, šokių grupei, ateitininkams, JAV LJS, ,,Baltic Club”, Lietuvių dienos komitetui 2004–2008 ir kt.

– Kodėl yra svarbu prisidėti prie lietuviškos veiklos? 

– Labai didžiuojuosi būdama lietuvaite. Tai yra didelė dalis mano asmenybės – tėvelių istorija, lietuvių narsumas, Lietuvos istorija, kalba, literatūra, religija ir t. t. Sąvoka ,,būti lietuviu” skirtingiems žmonėms turi skirtingą prasmę – yra knygos, kuriose bandoma išnagrinėti, ką tai reiškia. Bus įdomu kongrese padiskutoti, ką apie tai galvoja kiti.

– Kaip PLJS stiprina lietuvišką jaunimą ir jo veiklą, ypač JAV LJS?

– PLJS ypač stiprina JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, nes JAV yra labai unikali šalis. Tai yra toks didelis kraštas, jog yra panašus į ,,pasaulį”. Mes esame išsisklaidę, bet vis tiek dirbame kartu ir pasiekiame nemažai. Kaip minėjau anksčiau, mūsų pasaulis ,,mažėja”. Lietuviai keliauja ir gyvena visame pasaulyje. Nors ir dabar kas nors gyvena JAV, yra galimybė, kad vėliau gyvens Pietų Amerikoje, Australijoje, Lietuvoje ar kur kitur. Suprantu, kad išlaikyti lietuvybę reiškia ne tik išlaikyti ją savo namuose, kieme ar mieste, bet ir visame pasaulyje. Manau, jog geriausias būdas tai padaryti yra veikti kartu su kitais ,,užsidegusiais”, ypa tingai bendraamžiais, kurie irgi sie ja mūsų ateitį su lietuvybės išlaikymu ir mąsto apie mūsų norus ir tikslus.

Bus daugiau

Kalbino Kristina Mattienė