skau

Vydūno fondo tarybos pirmininkas Leonas Maskaliūnas (kairėje), Vydūno fondo valdybos pirmininkas dr. Vytautas Černius ir LR užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. R. Astrausko nuotrauka

Vydūno fondo veikla įvertinta ,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde”

LAIMA APANAVIČIENĖ

Gausiai susirinkę vydūniečiai ir svečiai lapkričio 8 d. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre plojimais sutiko žinią apie Vydūno fondo apdovanojimą ,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde”.

Popietę pradėjo LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, susirinkusiems trumpai papasakojusi apie Vydūno fondą.

Vydūno fondas, įkurtas XX amžiaus viduryje, gerai žinomas savo gražiais darbais. Jis teikia paskolas bei stipendijas studijoms, skiria premijas rašytojams bei visuomenės veikėjams, piniginėmis aukomis remiama vertingų knygų leidyba. Vydūno fondo dėka išleista ne viena puiki knyga, Lietuvos istorinis, iliustracinis ir topografinis žemėlapiai.

Fondo tikslas – skatinti, kad mokslas nesiribotų vien atskirų žinių pasisavinimu, bet ir prisidėtų prie asmenybės tobulinimo. Fondas taip pat yra įsteigęs daugybę įvairiausių premijų Lietuvos aukštosiose mokyklose: Lietuvos muzikos akademijoje – Vincės Jonuškaitės-Zaunienės (geriausiai studentei); Kauno technologijos universitete – prof. Igno Končiaus (fizikos mokslui); Klaipėdos universitete – prof. Stepono Kolupailos (geodezijos, hidraulikos/hidrologijos mokslams); Vilniaus universitete – Sofijos Čiurlionienės (lietuvių kalbos ir literatūros mokslams) ir Vytauto Didžiojo universitete – Broniaus Kviklio (švietimo mokslui). Paskolas ir stipendijas yra gavę lietuviai studentai, studijuojantys 11-oje pasaulio valstybių.

Pagrindinės fondo pajamos yra visuomeninės aukos. Savo pelną Vydūno fondas taip pat gausina kasmet leisdamas kalėdinius atvirukus.

Už visus čia išvardytus ir neišvardytus gerus darbus Vydūno fondas ir buvo pagerbtas garbės ženklu ,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde”. Šis garbės ženklas Lietuvos vardo tūkstantmečio proga Užsienio reikalų ministerijos įsteigtas 2007 m. Lietuvos valstybei ir jos užsienio politikai nusipelniusiems asmenims pagerbti. Garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė” yra apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai už ypatingus nuopelnus, garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius
medal santykius, taip pat už ypatingus nuopelnus valstybės tarnyboje.

Iškilmingoje aplinkoje apdovanojimą Vydūno fondui įteikė LR užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, pažymėjęs reikšmingą fondo indėlį į lietuvybės puoselėjimą ir ilgametę tradiciją remti akademinio jaunimo studijas. Ministras V. Ušackas išreiškė viltį, kad Lietuvos visuomenė perims gražias šio fondo tradicijas ir Lietuvoje įsikurs panašūs fondai, skiriantys stipendijas bei paskolas įvairių sričių studentams.

Apdovanojimą priėmė Vydūno fondo tarybos pirmininkas Leonas Maskaliūnas ir Vydūno fondo valdybos pirmininkas Vytautas Černius. Po trumpo Vydūno fondo tarybos pirmininko L. Maskaliūno padėkos žodžio susirinkusieji atsistoję sugiedojo studentų himną ,,Gaudeamus igitur”.

Vydūniečiai svečius apdovanojo gėlių puokštėmis ir fondo leidiniais.

Po apdovanojimo ministras V. Ušackas susirinkusiems trumpai (skubėjo į lėktuvą, skrendantį į Madridą) papasakojo apie Lietuvos aktualijas, ekonominę situaciją, trumpai atsakė į klausimus apie Lietuvos ir Rusijos, Lietuvos ir JAV santykius.