fondas
Sėdi (iš k. į d.): N. Nausėdienė, dr. O. Daugirdienė, M. Remienė, Rūta Jautokienė; stovi (iš k. į d.): S. Kuprys, V. Momkus, L. von Braun, dr. A. Idzelis, V. Šaulys ir dr. A. Norvilas. Jono Kuprio nuotraukos

Įvyko 17-asis Draugo fondo metinis narių suvažiavimas


NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

 Š. m. lapkričio 13 dieną Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje įvyko septynioliktasis Draugo fondo (DF) suvažiavimas. Labai gaila, kad jame, kaip niekada, dalyvavo labai nedidelis skaičius mūsų visuomenės, nebuvo nei kitų lietuviškos žiniasklaidos atstovų. Vis dėlto lietuviškos spaudos išeivijoje reikalas turėtų jaudinti mus visus, nes spauda yra tas žiburys, kuris apšviečia mūsų namus. Nebus jo – gyvensime tamsybėje.

DF suvažiavimuose malonu matyti patį seniausią (ne amžiumi) ,,Draugo” skaitytoją, rėmėją, nuoširdų talkininką Edvardą Pocių, kuris yra senos lietuvių kartos emigrantas. Tai jo tėvų namuose ,,Draugas” buvo skaitomas, kai mūsų dar nė vieno Amerikoje nebuvo. Yra, be abejo, ir daugiau tokių ištikimų ,,Draugo” skaitytojų, tik mums netenka su jais susidurti.

Atidarymas

Suvažiavimą atidarė DF tarybos pirmininkė Marija Remienė, pasveikinusi visus ištikimus DF narius, atvykusius į septynioliktąjį suvažiavimą. Ji priminė, kad DF yra įregistruotas Illinois valstijoje kaip ne pelno siekianti organizacija, kurios įstatai reikalauja kartą metuose sušaukti narių suvažiavimą. M. Remienė apgailestavo, kad laikas nepastebimai greitai bėga, kad su kiekvienais metais mūsų gretos kasdien retėja. Pirmininkė paprašė kun. Antaną Gražulį, SJ sukalbėti suvažiavimui skirtą invokaciją. Po to atsistojimu ir tylos minute buvo pagerbti į amžinybę išėję DF nariai.

Suvažiavimui pirmininkauti buvo paprašytas Vaclovas Šaulys, sekretoriauti Nijolė Nausėdienė.

Pirmininkės pranešimas

Apie DF tikslus ir veiklą plačiau pakalbėjo jo pirmininkė M. Remienė. Savo žodyje ji priminė, kad vakar suėjo lygiai 17 metų, kaip šis fondas buvo įkurtas, ir jei ne DF, tai ,,Draugas” jau seniai būtų nustojęs gyvuoti. ,,Draugo” prenumeratoriai, suprasdami dienraščio svarbą, įvairiais būdais jį remia, tad ypač svarbu yra tapti DF nariais ir jį paremti įnašais. Bet kokia auka, nesvarbu kokio dydžio, yra labai aktuali šiandien, – sakė M. Remienė.

Šiais metais buvo skelbti du DF vajai – pavasario ir rudens, pastarasis vis dar tęsiasi. Iš spaudoje skelbiamų DF rėmėjų sąrašų galima matyti, kad tas sąrašas trumpėja, tad DF pirmininkė pakvietė visus tapti DF nariais ir prailginti tą sąrašą.

M. Remienė trumpai papasakojo apie DF tarybos darbą. Sakė, kad posėdžiaujama ne dažnai, bet sutartinai. Taryba susirenka labiau įvairių įsipareigojimų verčiama: laiškų ir padėkos laiškų išsiuntimui, čekių susumavimui, o dabar – prieš Kalėdas – sveikinimo atvirukų ir metinio ,,Draugo” kalendoriaus išsiuntimui. Pirmininkė pasidžiaugė, kad šiais metais pasisekė išleisti nepaprastai gražų, gražiai iliustruotą metinį kalendorių, kuris bus išsiųstas dienraščio skaitytojams.

M. Remienė padėkojo nuolatiniams talkininkams, savanoriams: Antanui ir Viktorijai Valavičiams, Algiui Čepėnui, Antanui Paužuoliui ir kitiems, kurie pasiaukojančiai dirba ,,Draugui” ir DF. Ne tik dirba, bet ir aukoja. Te Aukščiausias laiko juos savo globoje dar ilgus metus, – palinkėjo jiems DF pirmininkė.

Vyr. redaktorės pranešimas

Pirmininkaujantis V. Šaulys, paprašęs sudaryti mandatų komisiją (ją sudarė Algis Čepėnas ir Vaclovas Momkus), žodį suteikė ,,Draugo” vyr. redaktorei dr. Daliai Cidzikaitei.

Vyr. redaktorė, pasveikinusi visus susirinkusius, pasidžiaugė, jog ,,Draugas”, peržengęs 100 metų slenkstį, ir toliau eina savo keliu. Savo žodyje ji didžiausią dėmesį skyrė ,,Draugo” prenumeratorių problemai ir su suvažiavimo dalyviais pasidalijo dr. Aldo Kriaučiūno, Purdue University Krannert School of Management Strategy profesoriaus, 2008 metais atlikta analize, kurioje jis ,,Draugą” palygino su amerikiečių populiariais laikraščiais ir pasidalijo mintimis, kaip būtų galima pradėti didinti prenumeratorių skaičių.

Ką iš vienerių metų ,,Draugo” prenumeratos gauna jo skaitytojai? Tai: daugiau negu 250 vedamųjų, kuriuose yra aptariami šių dienų aktualūs klausimai; 50 ,,Sveikatos” skyrių aprašymų, kurie padeda geriau ir sveikiau gyventi; 50 sporto apžvalgų apie išeivijos ir Lietuvos sportininkus; 50 ,,Mūsų stalui” skyrelių su daugeliu patarimų namams; 48 kultūrinius priedus apie meną, literatūrą bei mokslą; daugiau nei 100 puslapių apie lietuvių organizacijų veiklą (skautus, ateitininkus, Lietuvos vyčių, tokias organizacijas kaip ,,Vaiko vartai į mokslą”, ,,Saulutę” ir t.t.)

A. Kriaučiūnas suskirstė dienraščio skaitytojus į tris grupes: 1. Esamus prenumeratorius, kurie sudaro labai svarbią grupę, nes be jų nebūtų ,,Draugo”. Jo nuomone, labai svarbu yra neprarasti šios grupės, bet negalima tik ja pasitenkinti, nes ,,Draugas” vien iš jos negali finansiškai išsilaikyti.

2. Buvę prenumeratoriai. Tai grupė, kuri kažkiek žino apie ,,Draugą”, bet jo neskaito. Vieni gal neturi laiko, kitiems gal ,,Draugas” tapo neįdomus. O dar kitiems gal ,,Draugas” ir tapo įdomesnis, todėl reikėtų stengtis šią grupę suaktyvinti. Tai, perspėja A. Kriaučiūnas, gali būti nelengva, jeigu jie neigiamai vertina ,,Draugą”.

3. Trečioji grupė yra niekad nebuvę prenumeratoriai. Ši grupė svarbi tuo, kad ji sudaro daugumą rinkos. Galima laisvai sakyti, kad daugiau nei 90 proc. rinkos yra šioje grupėje.

Po vyr. redaktorės pranešimo vyko draugiškos diskusijos.

Svečio iš Lietuvos pasveikinimas

Netikėtai į suvažiavimą atvyko garbingi svečiai: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius, juos atlydėjo LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė.

Ministras A. Ažubalis, pasveikinęs susirinkusius, šiltai atsiliepė apie seniausią išeivijoje leidžiamą laikraštį. Jis padėkojo pirmininkei M. Remienei, visai DF tarybai už tokį gerą darbą. Ministras sakė, kad jis labai vertina ,,Draugą”, pasidžiaugė, jog dienraštyje pateikiamos aiškios žinios, puikūs straipsniai. Pabaigoje jis asmeniškai pasveikino M. Remienę už neseniai jai paskirtą garbingą Jono Basanavičiaus premiją.

fondas
DF narių metiniame suvažiavime apsilankė svečias iš Lietuvos užsienio reikalų ministras A. Ažubalis.

,,Draugo” leidėjo žodis

Toliau sekė ,,Draugo” leidėjo pasisakymas, kurį tarė adv. Saulius Kuprys. Pasveikinęs susirinkusius, S. Kuprys kėlė klausimą, ar nereikėtų sumažinti laikraščio numerių skaičiaus. Tas dabar yra aktualu ypač dabar, kai pašto išlaidos vos ne kasdien auga. Jis pranešė, jog sprendimas sumažinti išleidžiamų numerių skaičių per savaitę jau yra tarybos priimtas. S. Kuprys sakė, kad ateityje yra planų savaitinį ,,Draugą” platinti Lietuvoje. Jis taip pat iškėlė klausimą dėl anglų kalba leidžiamo ,,Draugo”. Pvz., Lietuvos vyčiai, sakė jis, dauguma jų yra iš senų lietuvių emigrantų šeimų, kurių tėvai buvo patriotiškai nusiteikę, daug nusipelnę lietuvybei, tik, deja, jiems jau per sunku skaityti lietuviškai.

Pranešimai apie DF finansinę ir iždo būklę

Suvažiavimo sekretorė perskaitė praeitų metų protokolą, kuriame nors ir buvo keletas nukrypimų, jis visų buvo priimtas, su sąlyga, kad bus pataisytas.

,,Draugo” iždininkas Leopoldas von Braun papasakojo apie DF iždo būklę. Jis sakė, kad finansiškai šiuo metu esame vis dar toje pačioje vietoje, gal truputį geriau. Aukų sumažėjo, pernai dar gavome nedidelį palikimą, o šįmet – kol kas nieko. Honorarams nėra tiek daug išmokama, o tai, kad ,,Draugo” šeštadieninio kultūrinio priedo redaktorė yra Lietuvoje, mums pigiau apsimoka. Didžiausios išlaidos yra susijusios su pašto patarnavimais, laiškų siuntinėjimais.

,,Wells Fargo” finansinis patarėjas ir DF investicijų patarėjas Gytis Kavaliauskas pranešė, kad nuo pereitų metų jokių didesnių pasikeitimų investicijų srityje neįvyko. Šiuo metu DF investicijos yra pakilusios iki 8,2 proc. Kavaliausko nuomone, metai buvo geri. Bendrai bankų padėtis yra nusistovėjusi, o dolerio vertė yra pakilusi. Aukso vertė, kaip ir kitos investicijos, tai kyla, tai krenta. Ateityje didesnių pasikeitimų investicijų srityje nenusimato.

DF Kontrolės komisijos pranešimas

Apie DF Kontrolės komisijos nuveiktus darbus kalbėjo jos pirmininkas Antanas Paužuolis. Jis pasi džiaugė turintis geras padėjėjas – Vidą Sakevičiūtę ir Sigutę Užupienę. Kontrolės komisijos aktą perskaitė Vida Sakevičiūtė. Jie visi trys 2010 m. spalio 21 dieną ,,Draugo” patalpose patikrino DF iždininko vedamas knygas, apimančias laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d. Komisija rado, kad visos knygos vedamos tvarkingai ir aiškiai, kad administracinės išlaidos sudaro mažiau nei 10 proc. vajaus pajamų. Visi banko pranešimai tvarkingai sudėti į knygas. Komisija pasiūlė pareikšti padėką iždininkui von Braun už pasiaukojimą ir labai tvarkingai vedamas knygas.

Ji taip pat pastebėjo, kad ,,Draugas”, rašant čekius, vis dar naudoja kunigo Viktoro Rimšelio parašą ir antspaudą. DF pirmininkė M. Remienė sakė, kad ji pati pasirašo ant visų čekių. Kun. Rimšelio parašo pašalinti niekas neturi teisės – jis atstovauja marijonams ir tik marijonai gali tą padaryti.

Balsavimas ir rinkimai

Registracijos komisijos vardu kalbėjo A. Valavičius. Iš viso DF narių yra 1,012, kurie turi 7,457 balsų. Kvorumui reikia (įskaitant įgaliojimus) 10 proc. – 101. Dalyvaujantis narys gali turėti 5 proc. – 372 balsus. DF registracija pasibaigė 10 val. ryto. Suvažiavime dalyvavo 24 nariai, įgalioti atstovauti nedalyvaujantiems nariams su asmeniniais arba įgaliojimais turimais 1,063 balsais.

Toliau vyko DF direktorių tarybos rinkimai. Į direktorių tarybą dvejų metų kadencijai buvo perrinkti tie patys 4 asmenys: V. Šaulys, dr. Ona Daugirdienė, Rūta Jautokienė ir dr. Algis Norvilas. Suvažiavimas pasibaigė visiems drauge sustojus ir sugiedojus giesmę ,,Marija, Marija”.

fondas

DF Kontrolės komisija (iš k. į d.): Vida Sakevičiūtė, Antanas Paužuolis ir Sigita Užupienė.

fondas