Lietuvių kultūrinių darželių vadovybės paroda Cleveland Museum of Art: garbės narė, LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, vicepirmininkė Rita Matienė, Lelė Žilionytė-Leger, Nijolė Kersnauskaitė ir Salomėja Šukienė.  Dr. V. Stankaus nuotr.

,,Lietuvių dienos”: Maironis ir Laisvė

VIKTORAS STANKUS

JAV LB Cleveland apylinkės ,,Lietuvių dienų”, vykusių spalio 27–28 d., tema buvo kultūra ir laisvė. Šeštadienį, spalio 27 d., Šv. Kazimiero parapijos auditorijoje įvyko Lietuvos prisikėlimo dainiaus prelato Maironio 150-ojo gimtadienio minėjimo šventė. Maironio minėjimų ciklą rengė JAV LB Kultūros taryba, pagrindinis rėmėjas – Lietuvių Fondas.

Salės vaizdas – darniai sustatyti apvalūs staleliai ir kėdės, švelnus apšvietimas su vis besikeičiančiomis spalvomis – maloniai nuteikė žiūrovus. Prieš minėjimą salės šone buvo atidaryta a. a. architekto Vytauto Petrausko dailės darbų paroda, kurią surengė architekto žmona, clevelandietė Regina Petrauskienė kartu su dukra Diana. Šio lietuvio architekto projektus galima pamatyti Čikagoje, Scranton, Pennsylvania, kitose vietose.

,,Lietuvių dienų” programą atidaręs apylinkės pirmininkas Algis Gudėnas į sceną pakvietė Kauno valstybinio dramos teatro vadovą, aktorių Egidijų Stanciką, kuris jau antrą kartą lankosi Cleveland su menine programa. Aukštas, lieknas, jis žiūrovus užbūrė įdomia ir vaizdinga paskaita apie Maironį ir teatrą. Aktorius atskleidė ne visur minimą ar visiems žinomą ,,Pavasario balsų” autoriaus įnašą Lietuvos teatrui, sukurtus teatrui libretus ir kitus darbus. Įdomu buvo išgirsti Maironio rankraščio ,,Saulėtas rytas” ištraukas (šis tekstas buvo paskelbtas Lietuvoje tik 2012 m.). Trečiabangiai pastebėjo, kokia iškalbinga lietuvių kalba liejosi iš aktoriaus lūpų, o vyresnieji, antros bangos, lietuviai gyrė prelegentą už aiškią ir suprantamą lietuvių kalbą. Stanciko sugebėjimą skaitiniais perduoti Maironio kūrybos dvasią žiūrovai palydėjo širdingais plojimais.

Programos antroje dalyje ,,Maironis ir muzika” skambėjo dainos, kupinos tėvynės meilės. Jas jausmingai atliko Jūratė Švedaitė, lietuvių kompozitoriaus Jono Švedo anūkė, baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Atvykusi į Ameriką 1998 m. ji tapo Connecticut Lyric Opera soliste, iki šiol yra sukūrusi 20 operinių vaidmenų. New York laikraštyje ,,The Day” dainininkė Amerikos muzikos kritikų paskelbta pačia vertingiausia ir įspūdingiausia 2010 m. Boston ir New York miestų atlikėja ir menininke.


Švedaitė užbūrė klausytojus savo lyrišku, klasikiniu balsu, susilaukė plojimų už jausmingą vaidybą atliekant dainas pagal Maironio žodžius: ,,Mano gimtinė”, ,,Vilija”, ,,O, kaip miela išgirsti”, ,,Kur išganymas”, ,,Maironiui”, ,,Kur bėga Šešupė”. Solistė kvietė žiūrovus kartu padainuoti antrąjį Lietuvos himną – Maironio ,,Lietuva brangi”.

Džiugi vakaro nuotaika nepaliko minėjimo dalyvių. Apylinkės valdybos moterų gardžiai pagaminti ir patraukliai išdėstyti skanėstai kvietė susirinkusius pasistiprinti prieš talentingo Cleveland lietuvių radijo programos ,,Šiaurinis krantas” vedėjo Eugenijaus Dicevičiaus koncertą, kurio metu skambėjo populiarios lietuviškos dainos. Smagioje lietuviškoje aplinkoje, lietuviškos muzikos apgaubti, jaunimas, suaugusieji ir net vaikai sukosi šokio sūkuryje beveik iki pirmos valandos ryto.

* * *

,,Lietuvių dienų” tema, skirta laisvei, tęsėsi sekmadienį 10 val. r. iškilmingomis šv. Mišiomis Šv. Kazimiero parapijos šventovėje, kurias atnašavo klebonas Juozas Bacevičius. Įnešta Lietuvos vėliava, Mišių giesmes giedojo choras ,,Exultate”, (vadovė Rita Kliorienė). Po Mišių toliau vyko Petrausko dailės paroda.

Lietuvių namų Lietuvių klubo restorane ,,Gintaras” 1 val. p. p. bostonietis fotografas, filmuotojas Romas Šležas pristatė savo senelio Jono Vanagaičio knygos ,,Kovos keliais – Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti. Almanachas” (Klaipėda 1938 m.) naująjį leidimą (Vilnius, 2012 m.). Šios vertingos, didelio formato istorinės knygos antrąją laidą sumaketavo, finansavo ir pratarmę parašė Jono Vanagaičio vaikaičiai Marytė Kavaliauskaitė Murphy ir Romas Šležas.

Tą pačią dieną nuo 11 val. r. iki 4 val. p. p. Cleveland Lietuvių kultūrinių darželių vadovybė su lietuviška paroda dalyvavo Cleveland Museum of Art naujo priestato atidaryme. Kultūrinių darželių vadovybė, norėdama pabrėžti Lietuvių darželius, neseniai surinko lėšų iškelti stiebą su Lietuvos vėliava apatinėje darželių terasoje MLK Boulevard, nuo šiol vėliava plevėsuos su jau esančia vėliava darželių viršutinėje terasoje East Boulevard.

Įgyvendinant Cleveland ,,Lietuvių dienų” savaitgalį, darbščiai darbavosi apylinkės valdybos nariai: pirm. Algis Gudėnas, ižd. Vincas Taraška; itin kūrybingai dirbo valdybos moterys: vicepirm. dr. Zita Masčinskienė, kultūriniams reikalams Nomeda Vucianienė, sekretorė Sondra Vaicikauskienė, specialiems projektams Virginija Motiejūnienė ir kiti talkininkai. Garsą ir šviesas tvarkė Cleveland lietuvių radijo ,,Šiaurinis krantas” nariai E. Dicevičius ir Marius Juodišius, programos leidinį parengė Rimvydas Čepulis, Lietuvių namų direktorė Rūta Degutienė paruošė namus Šležo paskaitai. Cleveland lietuviai džiaugiasi, kad lietuviška kultūra klesti.

Dr. Viktoras Stankus – JAV LB Ohio apygardos vicepirmininkas