vaikaiVisus Šiaurės Amerikos studentus kviečiantis burtis jaunimas


 ,,Norime suburti lietuvius studentus iš visos Amerikos”

Turbūt mažai kas iš mūsų galėtų lengvai atspėti, ką reiškia trumpinys ŠALSS. Pasirodo, tai yra neseniai jaunų žmonių atkurta organizacija, siekianti suburti lietuvius studentus, išsibarsčiusius po visą Ameriką. Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungą (ŠALSS) pristato dvi bendrapavardės – organizacijos prezidentė Aldona Gintautaitė ir viceprezidentė Eglė Gintautaitė.

– Kas ir kodėl pasiūlė atkurti Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungą (ŠALSS)? Kas sudaro Jūsų organizacijos branduolį?

– Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Saulius Kuprys, labai susidomėjęs Lietuvių studentų asociacijos University of Illinois at Chicago (LSA UIC) veikla, pasiūlė Aldonai Gintautaitei ir Pauliui Vertelkai ,,perkrikštyti” LSA UIC į LSS (Lietuvių studentų sąjungą), kuri buvo įkurta 1951 metais, bet vėliau suiro. Pasvarstę nutarėme, kad geriau būtų sukurti naują organizaciją ir nekeisti LSA UIC, kadangi jos veikla susieta su vienu universitetu, o mes norime suburti lietuvius studentus iš visos Amerikos aukštųjų mokyklų. Taip gimė ŠALSS.

Dabar ŠALSS tikslas yra suburti visus lietuvius studentus, ar jie būtų pavieniai, ar priklausytų jau veikiančioms organizacijoms savuose universitetuose kaip LSA iš UIC ar ,,Baltic Club” iš University of Illinois at UrbanaChampaign. Taip pat kalbiname studentus kurti vadinamus ŠALSS filialus universitetuose ar kolegijose, jei tokių dar nėra, pavyzdžiui, DePaul University, Moraine Valley Community College, College of DuPage ir kitur.

– Kokie svarbiausi ŠALSS veiklos tikslai? Kokie darbai laukia Jūsų artimiausiu metu?

– ŠALSS yra nacionalinė, pelno nesiekianti organizacija, sukurta atstovauti lietuvių kilmės studentams Šiaurės Amerikoje, pristatyti juos Lietuvių Bendruomenėje, JAV įstaigose ir tarptautinėse organizacijose. ŠALSS stengiasi padėti išsaugoti studentų lietuvybę, taipogi supažindinti Šiaurės Amerikos moksleivius ir studentus su Lietuvos kultūra ir istorija organizuojant renginius, metines konferencijas ir bendradarbiaujant su kitomis tarptautinėmis studentų organizacijomis.

Artimiausiu laiku sieksime toliau burti lietuvius studentus ir skatinti juos tapti aktyviais ŠALSS ir Lietuvių Bendruomenės nariais, ypač dalyvaujant visuomeniniuose renginiuose, tokiuose kaip neseniai Pasaulio lietuvių centre, Lemont, įvykęs akordeonisto Martyno Levickio koncertas studentams. Taip pat planuojame lėšų rinkimo akciją, kuri mums leistų toliau plėstis.

– Ar nemanote, kad bus nelengva suburti visoje Šiaurės Amerikoje studijuojančius žmones? Kaip tai planuojate daryti?

– Iš tiesų tai nėra lengva užduotis, bet mes esame pasiryžę sukaupti jėgas ir tai įgyvendinti. Pasitelkę šiuolaikines technologijas (Facebook, Twitter) ir mūsų tinklalapį (www.lsana.org) turime galimybę lengvai ir greitai susisiekti su didžiąja Amerikos lietuvių studentų dalimi. Taip pat iš seniau veikiančios studentų organizacijos pas mus ateina gausus būrys susidomėjusių žmonių, kurie nori dar aktyviau dalyvauti lietuvių studentų veikloje. Amerikos Lietuvių Taryba, dienraštis ,,Draugas”, Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, PLB lituanistikos katedra UIC ir kiti mums daug padeda ir yra nusiteikę priimti studentus į savo veiklą. Pavyzdžiui, ,,Draugas” mus labai maloniai pakvietė į savo šimto metų gimtadienį, kuriame turėjome progą susipažinti su profesoriumi Vytautu Landsbergiu.
 
– Neseniai buvo įkurta UIC lietuvių studentų sąjunga. Nemažai šios sąjungos tikslų yra panašūs į jūsiškius. Kuo ŠALSS skiriasi nuo kitų jaunimo organizacijų?

– ŠALSS sumanymas ir kilo sekant LSA UIC pavyzdžiu. Taip, mes siekiame panašių tikslų, tiktai plačiau – mūsų veikla apims visą Šiaurės Ameriką. Tai ir yra didžiausias mūsų organizacijų skirtumas. LSA UIC veikia University of Illinois ribose, o ŠALSS siekia suvienyti visus Amerikos studentus. Mes taip pat norime bendradarbiauti su kitomis baltų organizacijomis ir ateityje galbūt net su Lietuvos studentais. ŠALSS yra sukurta padėti tokioms organizacijoms kaip LSA UIC tapti veiksmingesnėmis, suteikiant finansinę pagalbą ir skleidžiant informaciją apie jų renginius.

– Kas ir kaip gali tapti Jūsų organizacijos nariu?

– Mūsų organizacijos nariais gali tapti lietuvių kilmės studentai ir vyresnių klasių moksleiviai, kurie turės kitas privilegijas. Taip pat jau veikiančios studentų sąjungos gali tapti ŠALSS filialais. Jau baigę mokslus studentai, kurie priklausė ŠALSS, turės alumnų statusą. Tapti oficialiais nariais labai paprasta – apsilankę mūsų tinklalapyje tiesiog atsisiųskite nario anketą ir užpildę grąžinkite elektroniniu ar paprastu paštu.

– Gruodžio-sausio mėn. Pietų Amerikoje vyks XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Ar ketinate jame dalyvauti? Kaip ruošiatės bendrauti ar bendardarbiauti su pasaulio lietuvių jaunimu?

– Kol kas planų dalyvauti kongrese nėra. Didžiausia problema yra, kad neturime pakankamai lėšų, bet mes per daug dėl to nesielvartaujame. Kitais metais planuojame sušaukti metinį ŠALSS suvažiavimą, kuris toliau praplės Šiaurės Amerikos lietuvių studentų tinklą. Kadangi esame palyginti jauna sąjunga, pasaulinio masto veiklos kol kas neplanuojame, bet pradedame įtraukti kuo daugiau Vidurio vakarų Amerikos universitetų.

– Gal turite sumanymų, kaip akademinį jaunimą, gyvenantį Jungtinėse Valstijose, įtraukti į Lietuvos gyvenimą?

– Dauguma mūsų yra atvažiavę iš Lietuvos ir iki šiol palaikome stiprius ryšius su draugais studentais, kurie taipogi aktyviai dalyvauja studentų veikloje Lietuvoje. Naudojantis šiais ryšiais planuojame kartu bendradarbiauti ir sukurti bendrą tinklą. Lietuvos išeivijos studentų stažuotės (LISS) programa siekia surasti Lietuvoje darbovietes, kuriose galėtų atlikti praktiką studentai, gyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose. Per šią organizaciją ŠALSS bandys sustiprinti ryšius ne tik su Lietuvos studentais, bet ir su Lietuvos visuomene. Tai gali skatinti išeivijos studentus rimčiau pamąstyti apie ilgalaikį gyvenimą ir darbą Lietuvoje.

Kalbino Loreta Timukienė 

vaikaisuprez