Šateikių klebonas šventina Šateikių vaikų dienos centrą. Kairėje – Ernest Raskauskas jaunesnysis.
Dainos Čyvienės nuotr.


Projektas, skirtas pagerbti tėvą ir jo gimtinę
Šateikiuose atidarytas vaikų dienos centras, jau 12-asis ,,Vaiko vartai į mokslą” remiamas centras

DALIA CIDZIKAITĖ

Šių metų rugsėjo 23 dieną Lietuvoje, Šateikių miestelyje, iškilmingai atidarytas Šateikių vaikų dienos centras yra ne tik centrą po savo sparnu globoti sutikusios Illinois valstijoje, JAV, įkurtos organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”, bet ir centro įkūrimui daugiau nei 250,000 dol. paaukojusio 84-erių metų Ernesto (Ernie) C. Raskausko, Sr. bei jo šeimos dar vienos svajonės išsipildymas. Kaip ir daugelio gražių bei vertingų dalykų atsiradimas, taip ir Šateikių vaikų dienos centro įkūrimas siekia kur kas toliau nei ši konkreti data.

Lietuvai tik atgavus nepriklausomybę, 1991 metais tėvų gimtinę pirmą kartą aplankė ir JAV lietuvis E. Raskauskas. Tąkart jis ir jo žmona Catherine lankėsi su grupe amerikiečių, norėjusių padėti Lietuvai kovoti prieš alkoholizmą per Anoniminių alkoholikų (AA) grupes. Kelionės metu Raskauskas aplankė pagrindinių šalies miestų ligonines, kur gydytojai ir pacientai buvo supažindinti su AA programa. Programa Lietuvoje prigijo, šiuo metu ten sėkmingai veikia 126 AA grupės.

Pirmos kelionės į Lietuvą metu Raskauskai aplankė ir Švč. Marijos seserų vienuolę Raskauskaitę Rumbonyse (prie Alytaus), kur ji dirbo su alkoholikų šeimų apleistais vaikais. Nusprendę padėti vienuolėms, Raskauskai per ateinančius keletą metų vienuolėms paaukojo 20,000 dol. Tuo Raskauskų parama Lietuvai nesibaigė. Matydami gilią alkoholizmo problemą Lietuvoje ir alkoholį vartojančiose šeimose augančius apleistus vaikus, Raskauskai nutarė padėti lietuvių organizacijoms, dirbančioms su tokiais vaikais, per jų įsteigtą labdaros organizaciją ,,Seneca House” (SH), kurios pagrindines lėšas sudaro Raskauskų pačių pinigai ir aukos, gautos iš šeimos narių bei kitų rėmėjų.

Nuo fondo įkūrimo paremta apie 10 projektų su didesne nei 800,000 dol. suma. SH lėšomis suremontuotas pastatas prie Vilniaus Aušros vartų, kur programą jaunoms mergaitėms ir berniukams vedė Lietuvių moterų katalikių sąjunga (LMKS), padedama Vilniaus miesto. Deja, dėl LMKS vidaus problemų po dvejų metų programa užsidarė, taip prarasti 165,000 JAV dol. už pastato, kurį atsiėmė Vilniaus miesto savivaldybė, remontą.

Suteikta parama Kauno arkivyskupijos Socialiniam centrui ir arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus įsteigtiems apleistų vaikų namams. Paremtas Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vadovaujamas Socialinės pagalbos centras. SH buvo ir pagrindinis mergaičių globos namo remonto rėmėjas. Raskauskas džiaugiasi, jog ne viena mergaičių globos namų auklėtinė dabar jau studijuoja Vilniaus universitete, kurį lankė ir JAV lietuvio idealas – Nobelio premijos laimėtojas Czeslaw Milosz. Bendradarbiaujant su arkivysk. Tamkevičiumi ir kardinolu Audriumi J. Bačkiu, Vilniuje ir Kaune surengti bei finansuoti dviejų dienų seminarai kunigams apie alkoholizmą ir jo žalą.

Ses. Ignė Marijošiūtė Raskauską supažindino su organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” narėmis Rita Vencloviene ir Aldona Kamantiene. ,,Aptarus bent keletą galimų bendrų veiklų, beliko surasti jiems paramą”, – prisimena Raskauskas. Dirbant kartu su ,,Vaiko vartais į mokslą”, įsteigtas vaikų centras Obeliuose (šiuo metu neveikia), taip pat suremontuotos patalpos prie Visų Šventųjų bažnyčios Vilniuje. SH kasmet remia ,,Vaiko vartai į mokslą” projektus ir šios organizacijos globojamus vaikų dienos centrus. Paremtas ir vaikų gerovės centras ,,Pastogė” (www.pastoge.lt) – Kauno miesto savivaldybės vaikų įvaikinimo programa.

SH dirbo ir padėjo finansuoti programą, skirtą Motinos Teresės seserų vadovaujamam centrui Kretingoje, kuriame dirbama su senyvo amžiaus benamiais, taip pat ir alkoholikais; organizacijos lėšomis buvo suremontuotas pastatas. Parėmė Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyno Marijampolėje laikinų vaikų globos namų programą, žaidimų kambario pastatymą ir virtuvės remontą. Bendradarbiavo su Kretingos savivaldybe, pritaikant buvusio vaikų lopšelio patalpas vaikų (nuo kelių mėnesių iki 18 metų) globos namų įkūrimui. Keletą metų fondas kiekvienam vaikui Kalėdų dovanų skyrė po 100 JAV dol. Per Lietuvos našlaičių globos komitetą Čikagoje globojo grupę našlaičių Lietuvoje, skirdami kasmetinę 1,000 JAV dol. paramą. Parėmė įvairius mažesnius globos namus Lietuvoje.

Lankydamasis Lietuvoje 1991 metais, Raskauskas rado laiko aplankyti ir savo tėvo gimtinę – Šateikius. Užsukęs į bažnyčią ir pamatęs krikštyklą, klebono paklausė, ar tai ta pati, kuri buvo ir XIX amžiuje, kai bažnyčia buvo pastatyta. ,,Klebonas atsakė ‘taip’, – savo bendražygiams laiške rašo E. Raskauskas, – ir mano nugara nubėgo virpulys – pirmą kartą kone fiziškai pajutau ryšį su tėvu, kurio niekada nebuvau matęs.” Dar tada, būdamas Šateikiuose, Raskauskas nusprendė vieną dieną nuveikti ką nors vertingo ir šiame miestelyje, taip pagerbiant tėvo bei jo gimtinės atminimą. Ta diena išaušo – tai buvo šių metų rugsėjo 23 diena.

Kaip ir dirbant su daugeliu ankstesnių projektų, Raskauskų šeima, nusprendusi paremti Šateikių vaikų dienos centrą, pagrindiniu savo tikslu pasirinko paramą globos reikalingiems vaikams. Todėl įgyvendinant šį projektą pasirinktas, SH įkūrėjų nuomone, idealiausias ir praktiškiausias būdas – Katalikų Bažnyčios, vietos savivaldybės ir SH bendradarbiavimas (čia itin daug darbo įdėjo JAV lietuvė, ,,Vaiko vartai į mokslą” narė Daina Čyvienė). SH padėjo suremontuoti pastatą (ypač daug padėjo JAV lietuvis architektas Arvydas Barzdukas), įsipareigojo ieškoti lėšų programai, kurią sutiko globoti ,,Vaiko vartai į mokslą”. Kaip ir kitų 11-oje ,,Vaiko vartai į mokslą” centrų, šiame centre taip pat bus rūpinamasi vaikų ugdymu: moraliniu auklėjimu, sveikatos saugojimu, sveiko maisto vartojimu, mokslo vertės pabrėžimu, apylinkei reikalingų amatų mokymu. Globos centre vaikai gali naudotis kompiuteriais, yra internetas, turi knygų ir žaidimų.

Iš Šateikių vaikų dienos centro atidarymo sugrįžęs Raskauskų sūnus Ernest Raskauskas jaunesnysis savo tėvui parvežė ne tik naujo dienos centro auklėtinių įteiktą, bažnyčioje pašventintą medinį rūpintojėlį, bet ir filmuotą medžiagą iš centro atidarymo. ,,Kai išgirdau poeziją, kone apsiverkiau iš džiaugsmo, – rašo Raskauskas, Sr. – Šalyje, kuri nėra turtinga naudingomis iškasenomis, žmonės gyvena tuo, ko už jokius pinigus negalima nupirkti... ir žaidžia krepšinį.”

P. S. Tiesą pasakius, Raskausko gerų darbų istorija siekia dar toliau nei 1991-ieji. ,,Man viskas prasidėjo vieną pilką 1961-ųjų naktį, kai buvau palūžęs ir kūnu, ir dvasia, ir protu. Tą vakarą nuėjau į savo pirmąjį AA susitikimą”, – pasakoja Raskauskas. Tame susitikime užklaustas, ar jis yra vienas iš jų, atsakė: ,,Turbūt.” Nuo tada pasaulį išvydo ne vienas geras Ernie C. Raskauskas, Sr. darbas.


Ernestas C. Raskauskas vyresnysis.

Ernestas C. Raskauskas, Sr. gimė 1927 m. gruodžio 2 d. prie Pittsburgh, Pennsylvania. Užaugo Vandergrift miestelyje, Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje. Tėvas Konstantinas Raskauskas gimė Šateikiuose 1894 m. liepos 5 d., motina Antonina Vidūnaitė – Leipalingyje 1894 m. gegužės 24 d. Abu tėvai į JAV atvyko XX šimtmečio pradžioje. Tėvas Konstantinas mirė anksti nuo plaučių uždegimo, jam buvo tik 33-eji metai.

Ernestas septynerius metus Catholic University of America studijavo filosofiją, politiką ir teisę, aukštąją mokyklą baigė su Juris Doctor laipsniu. Šiuo metu yra į pensiją išėjęs advokatas. Visą gyvenimą domėjosi savo lietuviška kilme ir rėmė Lietuvą. Raskauskas ir žmona Catherine, abu praktikuojantys katalikai, yra vedę 60 metų. Catherine yra registruota gailestingoji sesuo. Pora augina 8 vaikus.

Už labdaringą paramą bei veiklą Lietuvoje Raskauskas apdovanotas Lietuvos Respublikos DLK Gedimino ordinu, sulaukė padėkų iš Vilniaus, Kauno ir Kretingos miestų.