opera

Vakaro programą vedė Lietuvių Operos valdybos pirmininkė Daiva Guzelytė-Švabienė.
Dainuoja Linas Sprindys. Inos Stankevičienės nuotraukos


Sėkmingas Lietuvių Operos
lėšų telkimo pokylis įžiebė viltį


Naujoji Lietuvių Operos valdyba lapkričio 21 d. operos mylėtojus pakvietė į lėšų telkimo Rudeninį pokylį. Smagu buvo matyti, kaip puikiai nusiteikę operinės muzikos mėgėjai rinkosi į Jaunimo centro didžiąją salę. Puikiai menu pooperinius koncertus Jaunimo centre, kurie sutraukdavo didžiulį būrį muzikos mylėtojų. Gal naujoji Operos valdyba, kuri entuziastingai ėmėsi veiklos, juos atgaivins, ir mes dažniau galėsime mėgautis operine muzika?

Jau 53-ą sezoną scenoje lietuviškai skamba pasauliniai operos šedevrai. Šiemet buvo baiminamasi, jog, praretėjus choristų gretoms, premjera neįvyks. Tačiau į kolektyvą įsiliejus dideliam būriui jaunų bei entuziastingų dainininkų, o prie JAV gyvenančių solistų prisijungus profesionalams iš Lietuvos, žiūrovus nudžiugino nuotaikinga Johann Strauss operetė „Šiksnosparnis”.

Tad įsitikinę, kad Opera dar gyvuos, norėjome sužinoti, kuo muzikos mylėtojus nudžiugins operiečiai kitais metais. Atvykę į vakarą sužinojome, kad jie ruošiasi statyti smagią Franz Lehar operetę – „Linksmoji našlė”. Išgirsti nuotaikingą valsų karaliaus Johann Strauss muziką – tikras malonumas. Tad lauksime kitų metų, o dabar prisiminkime, kas vyko šeštadienio vakarą Jaunimo centro salės scenoje.

Prieš prasidedant koncertui buvo pasveikinti tie, kurie daugelį metų pasišventusiai dirbo Lietuvių Operai – ilgamečiai valdybos pirmininkai Vytautas Radžius (dar ir dabar dainuojantis chore), Vaclovas Momkus ir iždininkas Jurgis Vidžiūnas, ilgametis Operos dainininkas Julius Savrimas. Nepamiršta padėkoti ir JAV LB Cicero apylinkės pirmininkui Mindaugui Baukui, daug prisidedančiam prie Lietuvių Operos spektaklių suruošimų Morton gimnazijos auditorijoje Cicero miestelyje.

Labdaros koncertas prasidėjo Lietuvių Operos choristų sudainuota ,,Kaip smagu” iš Johann Strauss operetės ,,Šikšnosparnis”. Koncerte dalyvavę solistai Genovaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė, Lijana KopūstaitėPauletti, Linas Sprindys dar kartą įrodė, kad turime tikrai puikių dainininkų.

Populiarias operos ir operečių arijas keitė dainininkų duetai, solistai dainavo kartu su Operos choru, skambėjo populiarios lietuvių kompozitorių dainos. Vakaro staigmena – mecosopranas Daina Fisher, 19-metė lietuvaitė, Roosevelt University studijuojanti vokalą. Pirmajam pasirodymui lietuviškai auditorijai Daina pasirinko George Bizet kūrinį ,,Atverk savo širdį”. Viliamės, kad tai bus ne paskutinis jaunosios lietuvaitės pasirodymas.

Vakaro programą paįvairino tautinių šokių grupės ,,Suktinis” šokėjai, o koncerto pabaigoje Lietuvių Operos naujoji valdyba buvo ne tik pristatyta žiūrovams. Jos nariai susirinkusiems įrodė, kad Operos kolektyve jie neatsitiktinai – visi dainuoja puikiai. Naująją valdybą sudaro: pirmininkė Daiva Guzelytė-Švabienė, jos pavaduotojas Domas Zastarskis, sekretorė Jolanta Banienė, iždininkė Vilma Martin, nariai Pranciškus Ivinskis, Rasa Paškauskienė ir Rimantas Grabliauskas.

Vakaro metu vyko loterija, vaišės, susirinkusiųjų laukė daug prizų ir staigmenų!

Tad palinkėkime naujai valdybai ir chormeisterei Jūratei Grabliauskienei, nepaisant visų laukiančių sunkumų, sėkmės jos nelengvuose darbuose. Norintiems paremti Lietuvių operą primename, kad čekius galite rašyti: Lithuanian Opera, Co., Inc. ir siųsti: 8204 Gruener Ct., Palos Hills, IL 60465. Aukos nurašomos nuo pajamų mokesčio.

,,Draugo” info

opera

Solistė Lijana Kopūstaitė-Pauletti

opera
Genovaitės Bigenytės ir Nidos Grigalavičiūtės duetas.

opera
Vakaro staigmena – 19-metė lietuvaitė mecosopranas Daina Fisher


lopera
Naujosios Lietuvių Operos valdybos nariai – puikūs dainininkai.