zalg

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vaikus ypač sudomino Žalgirio mūšio maketas. A. Sidaugienės nuotr.

Padėkos dienos proga... iš mokyklos dienoraščio

AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Atrodo, neseniai rašiau, kad lituanistinėse mokyklose prasidėjo mokslo metai, bet atėjus Padėkos dienai norisi apžvelgti praėjusius mėnesius ir kas per juos įvyko Jaunimo centre bei padėkoti tiems, kam dar nespėjome to padaryti anksčiau.

Spalio mėnesį kartu su Balzeko lietuvių kultūros muziejumi šventėme Žalgirio mūšio 600 metų sukaktį. Mokyklos vyresniųjų klasių moksleiviai kartu su mokytojais ir tėveliais apsilankė muziejuje, apžiūrėjo ten veikusią parodą ir išgirdo pasakojimą apie istorinį mūšį. Bet labiausiai vaikams atmintin įstrigo matytas mūšio maketas, galėjimas rankomis paliesti raitelius, ,,pabūti” Žalgirio mūšio dalyviais. Ačiū mūsų netolimiems kaimynams balzekiečiams ir jų svečiams už įspūdingą rytmetį.


azub
Iš kairės: LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, ČLM direktorė Jūratė Dovilienė ir LR užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis kalbasi su mokytojais.


Senovėje, moterys ir vyrai, nudirbę darbus laukuose, atvėsus orams ir už lango greitai ateinant sutemai, susirinkdavo į kluoną kitų darbų dirbti – dainų dainuoti, vasarą prisiminti. Jau antri metai iš eilės ir mes susirenkame prie ,,laužo” Jaunimo centro didžiojoje salėje ir, prisimindami vasaros dienas ir naktis stovyklose, gamtoje, dainuojame dainas. Smagu ir džiugu, kai prie laužo kartu ,,šildosi” ir dainuoja buvę ir esantys mokyklos mokytojai. Kai kuriems vaikams ne visos dainos ir melodijos žinomos, bet kartu mokantis, kartu linguojant ir siūbuojant šis „lauželis” taps nauja, gražia mokyklos tradicija.

Spalio mėnesį mokykloje surengėme gerumo akciją ,,Su beribe meile vaikams” – rinkome žaislus ,,Rugutės” fondui Lietuvoje. Su geranoriška bendrovės „Atlantic express” pagalba ir mokinukų dosnumo dėka trys didžiulės dėžės žaislų jau keliauja į Lietuvą, o 200 dol. – jau fondo rankose. Dėkojame visiems, o ypatingai „Atlantic express”, prisidėjusiems prie šios akcijos. Kviečiame visus pasidžiaugti „Rugutės” fondo atsiųsta padėkos dovanėle – sergančių vaikų padarytu kapitonų laiveliu (jį galite pamatyti atvykę į mūsų mokyklą) ir nuoširdžiu žodžiu: „Miela Čikagos lituanistinės mokyklos bendruomene, dažnai sakome, kad su onkologinėmis ligomis kovojantys vaikai yra tarsi kapitonai, plukdantys savo laivelius per audringą gyvenimo vandenyną...

Siųsdami Jums šį, vaikų rankomis nulipdytą, kapitonišką laivelį, norime iš visos širdies padėkoti už dalinamą gerumą ir nuolat siunčiamą palankaus vėjo gūsį mažiesiems ligoniukams. Išties, mums be galo gera, kad galime drauge su Jumis padėti kapitonų laiveliams plaukti gyvenimo be ligos link.”

Laišką Fondo globojamų vaikų ir šeimų vardu pasirašė fondo direktorė Edita Abrukauskienė.

Pirmą lapkričio savaitgalį pradėjome paminėdami Vėlines. Vyresniųjų klasių moksleiviai kartu su mokytojais mokyklos kieme išklausė seselės Laimutės Kabišaitytės pasakojimą apie senąsias Vėlinių tradicijas, prisiminė lietuvius, žuvusius lageriuose bei Sibire, partizanus ir kvietė visus pamąstyti apie savo artimuosius, kurie jau ne su mumis. Mokytojas Juozas Polikaitis išreiškė pagarbą Sausio 13osios gynėjams, o taip pat įvairiose kovose kritusiems už Lietuvos laisvę. Mokytoja Genė Razumienė kvietė tylos minute pagerbti Kražių skerdynių aukas, skatino vaikus gerbti ir puoselėti šios dienos tradicijas.

laimute

Visa mokykla – mokiniai, mokytojai ir tėveliai – dalyvavo mokyklos dvasios vadovo kun. Antano Gražulio, SJ aukojamose šv. Mišiose, uždegė žvakutes už iškeliavusių savo artimųjų sielas. Šia proga norisi tarti nuoširdų „ačiū” visiems, kurie negailėdami savo brangiausio turto – gyvybės, padovanojo mums dabartį ir ateitį.

g
Vėlinių šv. Mišias atnašavo mokyklos dvasios vadovas tėvas Antanas Gražulis, SJ.


Lapkričio 19 d. Čiurlionio galerijoje atidarytoje Algio Griškevičiaus parodoje rodomos fotografijos kiekvienam parodos lankytojui primena, jog mūsų pasąmonėje egzistuoja vidiniai stebuklai, tereikia juos atrasti, peržengiant kasdienybės ribas. Kurdamas parodoje rodomas nuotraukas, fotomenininkas naudojasi savo kaip dailininko, ilgai dirbusio Lietuvos teatruose, patirtimi. Jis sukuria me nines mizanscenas, kurios tampa fotokūriniais – „kasdieniais stebuklais”. Pasigrožėjus „Zodiako ženklais”, „Mikališkių stebuklais” ir „Cirku”, nustoji galvoti apie pilką kasdienybę. Atvirkščiai, pilka tampa sutemų, stebuklo laukimo ir mistinių rūkų spalva, nukelianti į savąjį – kitokį pasaulį. A. Griškevičiaus fotografijų paroda „Kasdieniniai stebuklai” Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre lankytojai galės mėgautis iki pat Šv. Kalėdų.

Šis ruduo mokykloje buvo gausus įvairių susitikimų. Net du kartus mus aplankė LR generalinė konsulė Čikgoje Skaistė Aniulienė bei Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius. Į mokyklą buvo atvykęs ir Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. Apie susitikimą su juo dar parašysiu.

Norisi padėkoti aukštiems svečiams už apsilankymą. Tikimės, kad tai ne tik „paukščiuko” reikalaujantys vizitai, o nuoširdus domėjimasis mūsų išeivijos lituanistiniu švietimu ir morališkas mūsų – tėvelių, mokytojų – veiklos palaikymas.

zuikiu
Kartu su ,,Zuikių mokykla” į Čikagos lituanistinę mokyklą atkeliavo ir Vilkas.

Lapkričio 20–oji tapo švente mažiesiems mokinukams. Į svečius atvyko „Zuikio mokykla”. Tai mokytojos Jolantos Gudėnaitės ir jos draugių, mūsų mokinukų mamų parodytas spektaklis. Nuotaikinga istorija tą šaltą ir vėjuotą lapkričio šeštadienį sušildė ne tik mažųjų žiūrovų, bet ir mokytojų bei mamyčių širdis. Dėkojame už gražų sumanymą ir puikią nuotaiką. Siūlome ir kitoms lituanistinėms mokykloms pasikviesti į svečius šio spektakliuko kūrėjus. Sušilsite nuo geranoriškumo ir smagiai papasakotos istorijos.

Jau anksčiau rašiau, kad šiemet Čikagos lituantistinė mokykla pagausėjo visu 100 mokinukų. Esame dėkingi tėvams jėzuitams ir kun. A. Gražuliui, SJ už suteiktas patalpas naujoms klasėms įrengti. Dėkojame ir tiems, kurie prisidėjo ir prisideda prie Jaunimo centro išlaikymo. Jau 19 metų šis centras yra mūsų antrieji namai. Labai smagu, kad toks centras yra. Mums nebaisūs nei atstumai, nei centro geografinė padėtis, mes čia jaučiamės ypatingai gerai. Čia visada tvarkinga, švaru – ačiū centro prižiūrėtojams Alfredai ir Vytautui Daubariams už puikiai atliekamą darbą ir už jų kantrybę.

Čiurlionio galerijoje paroda keičia parodą, o kai aplink grožis, menas ir talentas, kurio parodymu rūpinasi galerijos direktorė Laima Apanavičienė, kaip gali nesidžiaugti.

Padėkos savaitgalį mokykloje nesigirdės įprasto triukšmo – vaikai, jų tėveliai, mokytojai ir jų šeimos sės prie Padėkos dienos stalo ir dėkos likimui, kad jis ne tik atvedė mus į šią svečią šalį, bet ir už tai, kad joje suradome vieni kitus.

O jau gruodžio mėnesį sugrįžę į mokyklą skaičiuosime dienas iki ypatingų šventinių pasirodymų, rodysime savo rankomis padarytus Kalėdinius atvirukus (jei buvote geri, gal ir jūs pašto dėžutėje rasite vieną iš jų) ir lauksime stebuklo – Šv. Kalėdų!

tar
Jaunimo centro prižiūrėtojai Alfreda ir Vytautas Daubariai.