skats

Dabartinė „Skautų aido“ redaktorė, v. s. Alė Namikienė ir LSF sekretorius v. s. Bronius Naras. 
s. Aušros Jasaitytės-Petry nuotraukos


 „Skautų aido” 85-erių metų jubiliejus

s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

Jau 85 metai praėjo nuo pirmosios žurnalo „Skautų aidas” laidos. „Skautų aidas” – tai Lietuvių skautų sąjungos (LSS) leidžiamas žurnalas, kuriame spausdinami lietuvių skautų veiklos aprašymai, įvairios skautiškos žinios. Žurnalas leidžiamas keturis kartus per metus, jį gauna visi LSS užsimokėję nariai visame plačiame pasaulyje.

Pirmasis „Skautų aido” numeris buvo išleistas 1923 m. kovo 15 d. skautų „DLK Vytauto” ir skaučių „Mirgos” draugovių vadovų Šiauliuose.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. birželio 15 d. išėjo paskutinis ,,Skautų aido” numeris nepriklausomoje Lietuvoje. Netrukus LSS užsidarė.

Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, skautiški vienetai vėl įsikūrė tremtinių stovyklose vakarų Vokietijoje ir 1946 m. sausio 1 d. vėl pradėtas leista „Skautų aido” žurnalas. Iš viso buvo išleistos 31 laida.

Lietuviams skautams emigravus į Šiaurės Ameriką, „Skautų aidas” buvo leidžiamas toliau.

Per visus tuos metus žurnale dirbo daug redaktorių ir administratorių, kurie, aukodami savo laiką, jausdami pareigą, norėdami visus skautus ir skautes supažindinti su LSS veikla bei skautamoksliu, išlaikė šį ypatingą lietuvišką, skautišką leidinį. Didelė pagarba ir padėka jiems.

Š. m. lapkričio 14 d. Pasaulio lietuvių centro Lietuvių Fondo salėje, Lemont, susirinko gausus būrys „Skautų aido” rėmėjų ir skautų pasidžiaugti žurnalo 85-erių metų jubiliejumi. Svečiai suvažiavo iš visur: Detroito, Clevelando, Toronto, rytinio Amerikos pakraščio, Arizonos, Californijos, net iš tolimosios Anglijos ir Australijos bei kitų vietovių.

Prie durų visų svečių laukė sesės Shirley Ambutienė, Jūratė O’Brian, Rūta Ozers ir Irena Žukauskienė, kurios nurodė svečiam jų užsakytas vietas prie stalų.

Įėjus į gražiai išpuoštą salę, visus pasitiko LSS vyriausia skautininkė s. fil. Rūta BaltaduonytėLemon ir LSS tarybos pirmininkas v.s. fil. Gintas Taoras.

Gražus būrys skautiško jaunimo pardavinėjo susirinkusiems svečiams loterijos bilietus. Svečiai, nusipirkę bilietus, turėjo progos pasirinkti, kuriuos meno kūrybos loterijos „prizus” norėtų laimėti, savo bilietą įdėdami į tam tikrą paskirtą maišelį. Loterijai kūrybą paaukojo: „Aušros vartų/Kernavės” tunto rankdarbių būrelis, s. Linas ir ps. Marytė Banevičiai, j. b. valt. Eimutis Brigiolas, ps. Rita Brigiolienė, j. v. s. fil. Taiyda Chiapetta, ps. fil. Viktė Jankutė-Moss, j. s. Algis Jonušas, ps. Otilija Kasparaitienė, s. Algimantas Kezys, j. s. Laura Lapinskienė, s. v. Andrius Povilaitis, prit. s. v. s. Romas Povilaitis, j. ps. Aleksas Rimeika, j. s. Daina Rudaitienė, Jerry Strub, vyr. sk. Rasa Sutkutė, j. v. s. Genovaitė Treinienė ir s. fil Irena Žukauskienė.

Svečiams susirinkus, pabendravus, s. fil. Vida Brazaitytė pakvietė visus susėsti į savo vietas. Sveikindama visus atvykusius, sesė Vida paprašė visų svečių sustoti ir prisiminti mirusius „Skautų aido” redaktorius ir administratorius. Toliau sesė Vida pakvietė LSS tarybos pirmininką v. s. fil. G. Taorą pasveikinti visus atvykusius ir paaiškinti šio vakaro tikslą ir svarbą. Brolis Gintas ne tik padėkojo visiems atvykusiems, bet išsakė didelę padėką „Skautų aido” buvusiems ir dabartiniams redaktoriams ir administratoriams, šio ypatingo vakaro rengėjoms bei „Skautų aido” dosniesiems rėmėjams: v.s. fil. Tadui Dabšiui, Lietuviškosios skautybės fondui, Lietuvių Fondui ir Vydūno fondui. Brolis Gintas taip pat paskelbė, kad šie metai yra „Skautų aido” metai.

 Broliui Gintui baigus oficialų šventės atidarymą, toliau į sceną buvo pakviesti asmenys pasveikinti visus atvykusius ir „Skautų aidą”: Akademinio skautų sąjūdžio Centro vadijos pirmininkas v. s. fil. Vytenis Kirvelaitis; Vydūno fondo tarybos pirmininkas fil. Leonas Maskaliūnas; Lietuviškosios skautybės fondo (LSF) sekretorius ir Brolijos atstovas LSF v.s. Bronius Naras (LSF paaukojo „Skautų aidui” 1,000 dol., kad galėtų toliau gyvuoti); Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas ir LSS tarybos sekretorius v. s. fil. Rimantas Griškelis (Lietuvių Fondas taip pat paaukojo „Skautų aidui”).

Sveikinimams pasibaigus, į sceną buvo pakviestas fil. Jonas Tamulaitis, kuriam teko garbė pristatyti LSS 2009 m. Fotografijų konkurso laimėtojus. Konkurso vertimo komisiją sudarė: fil. Jonas Tamulaitis, fil. Eugenijus Butėnas, s. Algimantas Kezys ir s. fil. Vytenis Lietuvninkas. Konkurso mecenatai: „Birutės” draugovė iš Toronto, New York vyr. skaučių židinys „Vilija” ir prel. ps. Juozo Prunskio fondas (Čikaga). LSS 2009 m. Fotografijų konkurso laimėtojai: 6 iki 10 metų amžiaus grupėje pirmą vietą užėmė Maya Chiapetta iš Čikagos, antrą vietą – Vivienne Rose BeržanskisMiller iš Detroito; 14 iki 17 metų amžiaus grupėje pirmą vietą užėmė Diana Ramanauskaitė iš Čikagos, antrąją – Ugnė Vijeikytė iš Londono, Anglijos; 18 iki 23 metų amžiaus grupėje pirmą vietą užėmė Aliukas Lapinskas iš Čikagos, antrą vietą – Audrius Aleksiūnas iš Čikagos, o trečiąją – Ramunė Bartuškaitė iš Cleveland.

Tai kas tas „Skautų aidas”? Pakviesta į sceną, trumpą istoriją apie žurnalą gražiai papasakojo dabartinė „Skautų aido” redaktorė v. s. Alė Namikienė. Sesė Alė jau ilgus metus savo širdį įdeda redaguodama „Skautų aidą”. Svečiai atidžiai klausėsi sesės Alės istorijos. Įdomu buvo išgirsti, kiek redaktorių ir administratorių dirbo per visus tuos metus. Sesė Alė taip pat padėkojo savo bendradarbiams, kurie jai padeda siųsdami medžiagą ar kitaip prisidėdami. Sesei Alei pabaigus, svečiai plojimais sustoję pagerbė sesę Alę.

Toliau brolis Gintas pakvietė į sceną visus buvusius ir dabartinius „Skautų aido” redaktorius ir administratorius. Šiems ypatingiems asmenims buvo įteiktos gėlių puokštės bei padėkos pažymėjimai. Tai: v. s. fil. kun. Antanas Saulaitis (redaktorius nuo 1988 iki 1999 m.), v. s. fil. Svajonė Kerelytė (1999 m. redaktorė), v. s. Sofija Jelionienė (redaktorė – 1976-1978 ir 1979-1980 m.), v. s. Alė Namikienė (redaktorė – 1974-1975, 1980-1981, 1999-2008 m. ir dabartinė redaktorė), v. s. Albina Ramanauskienė (administratorė nuo 1985 iki 2006 m.) ir s. fil. Irena Žukauskienė (dabartinė administratorė). Šie garbingi svečiai į sceną atvežė „Skautų aido” jubiliejinį raguolį. Svečiai džiaugsmingai sudainavo „Ilgiausių, skautiškų metų!”

Svečiams vėl susėdus, brolis Gintas padėkojo vakaro rengimo komitetui: s. fil Alvidai Baukutei-Rukuižienei, s. fil. Vidai Brazaitytei, v. s. Jūratei Vallee – už stalų papuošimus, ps. fil. Gaida Visoskis – už loterijos suorganizavimą, o s. fil Irenai Žukauskienei – už bilietų platinimą.

Oficialiai daliai pasibaigus, v. s. fil. kun. A. Saulaičiui sukalbėjus maldą prieš valgį, svečiai gardžiavosi skania vakariene, kurią paruošė „Kunigaikščių užeiga”. Vakarienei pasibaigus vyko loterijos bilietų traukimas, kurį vedė s. fil. Julytė Žukauskienė ir s. fil. Vladas Žukauskas.

Vakaras praėjo gražiai ir sėkmingai. Visi susirinkę svečiai turėjo progą pabendrauti su jau seniai matytais stovyklos draugais, pažįstamais. Buvo tikrai smagus, džiaugsmingas vakaras. Tegyvuoja „Skautų aidas” dar 100 metų!

skats

LSS tarybos pirmininkas v. s. fil. Gintas Taoras.
„Skautų aido“ jubiliejinio pokylio programos vedėja s. fil. Vida Brazaitytė.


skats