mercy

JAV senatorius Richard Durbin (v.) su Jurgiu Lendraičiu Vilniaus universitetinėje ligoninėje.

20 metų nenutrūkstamos paramos Lietuvai

DALIA CIDZIKAITĖ

Metams artėjant prie pabaigos, JAV lietuviai pažymi dar vienos organizacijos – ,,Lithuanian Mercy Lift” (LML) – sukaktį. Šiais metais nuo jos įkūrimo suėjo 20 metų. Nors sukakties amžius nė iš tolo neprilygsta, pavyzdžiui, šiais metais savo 100-metį pažyminčiai Ateitininkų federacijai ar vos prieš porą savaičių 60-metį atšventusiai New York Maironio lituanistinei mokyklai, tačiau jos nuveikti darbai ir šiuo metu vykdoma veikla ne mažiau svarbi.

Svarūs savanoriško darbo vaisiai

Sumanymas įkurti LML kilo 1990 metais, kai Lietuva kentėjo nuo Sovietų Sąjungos ekonominės blokados – tų metų balandžio mėnesį ,,Lithuanian Hotline” pasiuntė į Lietuvą tokią reikalingą insulino siuntą diabetu sergantiesiems. Pirmasis pavykęs humanitarinis projektas tuo neužsibaigė – ,,Lithuanian Hotline” nariai įkūrė naują organizaciją – ,,Lithuanian Mercy Lift”, kuri iki šiol sėkmingai padeda Lietuvai ir jos žmonėms.

Tų 20 metų vien tik savanorių pagrindu veikiančios LML darbo vaisiai išties įspūdingi. Per du dešimtmečius į Lietuvą medikamentų ir ūkio reikmenų siuntų išsiųsta už 125 mln. JAV dol. (toliau – tik dol.), aukų gauta 1,690,425 dol., iš viso išleista – 126,690,425 dol.

Autizmo programai skirta 39,400 JAV dol.

•Lietuvos miestuose surengti seminarai 2,300 profesionalų bei autizmu sergančių vaikų tėvų. Seminaruose paskaitas skaitė ir mokslininkai iš University of Illinois at Chicago (UIC) bei kitų Illinois valstijos mokyklų;

•Įrengtos klasės autistams vaikams ,,Vaikų raidos centre”, Vilniuje;

•Paremtos Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos rengiamos vasaros stovyklos ,,Viltis“, skirtos autizmu sergantiems vaikams.

Daugiau nei 200,000 dol. skirta Krūties vėžio prevencijos programai.

Šioje srityje mamograminius tyrimus galėjo pasidaryti 10,800 moterų, gyvenančių atokesniuose Lietuvos miestuose bei kaimuose;
Mamograminė aparatūra nupirkta Ukmergės ligoninei.

Dantų priežiūrai skirta 23,000 dol.

Bendradarbiaujant su ,,Dental Assistance Foundation to Lithuani” (DAFL), LML aprūpino Lietuvos stomatologijos fakultetus modernia įranga;
Buvo pristatyta vaikų dantų priežiūros ir profilaktikos programa, skirta 3,000 vaikų, tai paskatino Lietuvos valdžią tęsti programą.

Diabeto programa – 62,275 dol.

Lietuvių Diabeto asociacijai nupirkta 22,000 leidinių;
Skirta parama Pasaulinės diabeto dienos renginiams, taip pat profilaktiniams kraujo gliukozės tyrimams;
Skirtos stipendijos 140 vaikų ir suaugusiųjų, sergančių cukralige, dalyvauti diabeto mokymo stovyklose, kuriose jie buvo mokomi, kaip gyventi sergant diabetu.
 
Sveikatos ir aplinkos švietimui skirta daugiau nei 515,000 dol.

Vykdytos ŽIV/AIDS prevencijos programos, seminarai, skirta parama Klaipėdos AIDS konsultacijos centrui;
Lietuvių kalba išleistas vadovėlis apie ŽIV/AIDS prevenciją;
Pradinėse ir vidurinėse Lietuvos mokyklose pradėta UIC sveikatos priežiūros programa;
JAV Aplinkos apsaugos agentūrai (US EPA) ir Ohio valstijos EPA parėmus, Lietuvos universitetuose bei Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje įrengtos aplinkos bibliotekos ir laboratorijos, aprūpintos reikalinga literatūra (vertė 500,000 dol.).

ŽIV/AIDS gydymui skirta 106,750 dol. Taip pat parūpinta vaistų, kurie buvo paaukoti JAV programų.

Internetas: remiant JAV Medicinos bibliotekai, LML Lietuvos Nacionalinėje medicinos bibliotekoje bei Vilniaus universiteto medicinos mokyklos bibliotekoje įvestas internetas, aprūpinta JAV Nacionalinio sveikatos instituto literatūra.

Medicininei įrangai, remontams ir patobulinimams per tuos 20 metų iš viso skirta 287,000 dol., nupirkti 3 greitosios pagalbos automobiliai.

LML padėjo ligoninėms, vaikų globos namams, reabilitacijos centrams, senelių namams, slaugos namams, mokykloms, aplinkos sveikatos centrams ir kitoms Lietuvos organizacijoms;

Bendradarbiaujant su Onos Kutkaitės Durbin fondu suremontuotas Jurbarko ligoninės 76 lovų vaikų skyrius;

Bendradarbiaujant su Šaulių šeimos fondu LML Švėkšnos mokykloje ir ligoninėje atlikti remontai, aprūpinta reikiama įranga ir reikmenimis;

Įrengta vėdinimo sistema Panevėžio kūdikių ir vaikų namuose, kur gyvena 155 vaikai;

Pasirūpinta reikalinga įranga, kaip ligoninės lovos, baldai, elektrokardiogramos, autoklavai, nervų stimuliatoriai, terapiniai vežimėliai, indaplovių ir skalbimo mašinos;
Nupirkti greitosios pagalbos automobiliai ligoninėms ir vežimėliai ,,Vilties” centrui.

Naujagimių priežiūra

Siekiant pagerinti naujagimių ir perinatalinę priežiūrą, LML Lietuvos gydytojams ir slaugėms įsteigė UIC mainų programą;

Parėmė UIC seminarus Lietuvoje, įvyko daug mainų.

Vaistams ir reagentams išleista 300,000 dol.

Nupirkta vaistų ir laboratorinių reagentų, kurių vertė viršija 300,000 dol. Jais aprūpinta daugiau nei 100 ligoninių ir klinikų. Ypatingą padėką už dosnų finansavimą LML skiria ,,Christian Relief Services”, Venos Lauraitienės atminimui.

Savižudybių prevencijos programai skirta daugiau nei 25,000 dol.

Bendradarbiaujama su Lietuvos Jaunimo psichologinės pagalbos centru (JPPC), kuris teikia emocinę paramą telefonu ir internetu, konsultacijas, vykdo švietimo programas;

Paremti psichikos sveikatos centrų seminarai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 150 pirminės sveikatos priežiūros specialistų;

Finansavo JPPC išleistą vadovėlį vaikams ir jaunuoliams, turintiems psichologinių problemų.

Tuberkuliozės profilaktikai ir gydymui skirta daugiau nei 132,000 dol.

Vaistais aprūpinti 13,750 suaugusiųjų ir vaikų. Už šią paramą LML ypač dėkoja Oak Tree filantropijos fondui.

Regėjimo patikrinimas

Bendradarbiaujant su JAV organizacija ,,Optometrists Without Borders”, daugiau nei 1,800 Lietuvos nepasiturinčių žmonių buvo patikrintos akys, parūpinti akiniai.

Visos programos sekėsi

Apie LML nueitą kelią ir ateities planus pakalbinome organizacijos prezidentę Aušrinę Karaitis ir vykdomąją direktorę Viligailę Lendraitienę.
 
– ,,Lithuanian Mercy Lift“ savo veiklą pradėjo 1990 metais, pasiuntusi į Lietuvą insulino siuntą diabetu sergantiems žmonėms. Ar ir kaip pasikeitė veiklos formos ir kryptys, praėjus 20 metų?

– Iš pradžių siuntėme konteinerius su medicinos reikmenimis, kurie keliavo į ligonines, vaikų namus, senelių prieglaudas. Siuntos buvo paskirstytos po visą Lietuvą. Paskutinė siunta buvo išsiųsta 2006 metais. Laikui bėgant, mūsų tikslas pasikeitė, pradėjome Lietuvoje įgyvendinti įvairias programas, kurias finansiškai remiame iki šios dienos, pavyzdžiui, Švietimo, Sveikatos mokymo, Stomatologijos, Autizmo, Krūties vėžio prevencijos, Reagentų, Tuberkuliozės, Diabeto, Savižudybių prevencijos, Perinatalinės/naujagimių, Ligoninių, Senelių prieglaudų remontų, atnaujinimo ir kt. Visa tai pavadinome ,,LML vaivorykštės programa”, nes padedame įvairioms programoms.

– Vienas iš Jūsų organizacijos tikslų yra švietimas medicinos srityje. Kas nuveikta šioje srityje? Kokių rezultatų ateityje lauktumėte?

– Prie medicinos švietimo yra daug prisidėjęs UIC. Dr. Vidyasagar ir kiti UIC gydytojai skaitė paskaitas Lietuvoje naujagimių gydytojams beveik nuo pat LML įsikūrimo. Jie vedė seminarus apie autizmą Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Sveikatos mokymo ir ŽIV/AIDS seminarai vyko Vilniuje ir Klaipėdoje. Prisidėjome finansiškai rengiant seminarus Jaunimo savižudybių prevencijos programai.

– LML yra vien tik savanorių organizacija. Kas yra tie savanoriai, kaip juos surandate?

– Taip, visi LML nariai yra savanoriai. Dauguma jų prisidėjo prie ,,Lithuanian Hotline” įkūrimo, o kai 1990 metų balandį prasidėjo Lietuvos blokada, nutarėme padėti kitu būdu. Nemažai mūsų narių patys pasisiūlė padėti LML. Kiti nutarė prisijungti, pasiskaitę apie mūsų veiklą. Dar kiti atsivedė savo draugus. Kai kurie savanoriai metams bėgant iškrito, bet vietoj jų atėjo kiti. Yra ir tokių, kurie dirba nuo pat LML įsteigimo. Mūsų nariai yra įvairių specialybių: farmacininkai, spec. mokytojai, verslininkai, menininkai, buhalteriai, med. seselės, turime draudimo firmos administratorę, laboratorijų apsaugos direktorę, stomatologą, gamtos apsaugos specialistą.

Dabartiniai nariai yra pasidaliję darbais: Aušrinė Karaitis yra LML prezidentė, ji atsakinga už Diabeto programą; Aušrelė Sakalas yra LML viceprezidentė, buvusi iždininkė; Gražina Kasparaitis – iždininkė, taip pat besirūpinanti adresais (jų turime apie 9,000); Laima Jurkūnienė, nors ir išsikėlė gyventi į Florida valstiją, vis dar atlieka kai kurias sekretorės pareigas, pavyzdžiui, išsiuntinėja padėkos laiškus rėmėjams; Rimas Domanskis ir Dainius Dumbrys yra LML teisės patarėjai; tarybos pirmininkas Jurgis Lendraitis rūpinasi paštu, finansų pervedimu ir Onos Kutkaitės Durbin fondo reikalais; Viligailė Lendraitienė, vykdomoji direktorė, rūpinasi Vaistų ir reagentų programa bei prižiūri pirkinius Lietuvoje; tarybos narys Petras Jokubauskas ruošia plakatus bei kvietimus; tarybos narė Virginija Jokubauskienė perveda aukas į banką; Pranė Šlutienė, RN, Sveikatos švietimo programų direktorė, gyvenanti Lietuvoje, prižiūri Mamogramų programą, Pirminės sveikatos mokymo programą ir UIC profesorių seminarus; farmacininkė Angelė Dirkis ir Raminta Vaitėnas Jacobs padeda ten, kur reikia; Leonidas Ragas, DDS, anksčiau vadovavo Dantų profilaktikos programai; farmacininkė Virga Rimeikienė yra atsakinga už Savižudybių prevencijos programą; Vacys Šaulys rūpinasi remontais Švėkšnos psichiatrinėje ligoninėje ir internate.

– Kaip dažnai vyksta posėdžiai, kas nusprendžia, kokių programų Lietuvai reikia, ką paremti ir ko ne?

– Mes susirenkame kas kelis mėnesius, bet daugiausia ryšį palaikome el. būdu. Gauname prašymus iš rėmėjų padėti kokiai nors programai ar ligoninei, kartais pačios Lietuvos ligoninės, senelių globos namai kreipiasi pagalbos arba LML nariams lankantis Lietuvoje sulaukiame prašymų padėti. Tokiu atveju pagalbos prašančiųjų paprašome atsiųsti oficialų prašymą, ko jiems reikia, ir 3 įmonių pasiūlymus. Išrenkame įmonę, iš kurios pirksime, ir pervedame pinigus į jos banko sąskaitą.
 
– Ar per tuos 20 metų buvo nepavykusių projektų, programų?

– Negalime skųstis, visos programos neblogai sekėsi ir vis dar yra sėkmingos.

– Kaip įvertintumėte LML nueitą 20 metų kelią?

– Manome, kad per 20 metus esame padėję nemažai Lietuvos ligonių. Susipažinome su pasišventusiais žmonėmis, kurie dirba Lietuvos ligoninėse ir veda įvairias programas. Per tuos 20 metų žmonės pasikeitė, daugiau supranta, kad jie patys turi padėti vienas kitam ir nelaukti pagalbos iš kitur.

– Ar sulaukiate padėkos iš tų, kuriems ištiesėte pagalbos ranką, parėmėte?

– Padėkos laiškų netrūksta. Gauname laiškus iš visų, kuriems padedame. Susitinkame su jais, kai lankomės Lietuvoje.

– Ar LML vis dar yra reikalinga Lietuvai?

– Manome, jog, laikui bėgant, LML pagalbos reikės vis mažiau.

LML valdyba, taryba ir nariai dėkoja visiems geros valios žmonėms, rėmėjams, organizacijoms bei savanoriams, kurie per 20 gyvavimo metų padėjo suteikti paramą Lietuvoje. O norinčius paaukoti ir paremti LML vykdomas programas kviečia siųsti aukas (jos yra neapmokestinamos) adresu:

PO Box 88, Palos Heights, IL 60463 arba paaukoti internetu per ,,Pay Pal”, apsilankius LML tinklalapyje adresu: ithuanianmercylift.org

mercy

Vacys Šaulys su Tim Watson, kuris vienas savo pastangomis surinko 50 kompiuterių bei informatikos technikos Šaulių universitetui, tais laikais gerokai praplėsdamas studentų galimybes prieiti prie interneto.

mercy
Prienų ligoninėje. Pirma iš (d.) Viligailė Lendraitienė.