<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16" /> <meta name="Author" content="Draugas" /> <meta name="Description" content="Draugas, Pagrindinis Puslapis" /> <meta name="KeyWords" content="Draugas, Lithuanian, Lithuania, Lithuanian-American" /> <meta name="Title" content="Pradinis Puslapis" /> <title>other</title> <style type="text/css"> body { margin:0 auto; text-align:center; width:790px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #808080; } a:link {color:#fff; text-decoration:underline; } a:visited { color:#000; text-decoration:underline; } a:hover { color:#e3372e; text-decoration:none; } img { border-width:0; } p { margin-top:5px; margin-bottom:10px; } ul { margin-top:5px; margin-bottom:5px; margin-left:8px; padding-left:8px; font-size:10px; font-weight:normal; } h1 { font-size:12px; text-align:center; } div#header {width:790px; height:150px; padding-top:15px; padding-bottom:10px; text-align:center; } div#container { width:790; float:left; border-top:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#c0c0c0; background-image:url(column2.jpg); background-repeat: repeat-y; } div#sidebar { width:143px; float:left; text-align:left; background-color:#a0a0a0; border-left:1px solid #ececec; border-right:1px solid #ececec; } div#col1 { width:644px; float:left; text-align:left; border-right:1px solid #ececec; } div#footer { width:788px; background-color:#c0c0c0; float:left; font-size:10px; border-right:1px solid #ececec; border-left:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; } .margin { margin-left:10px; margin-right:10px; padding-top:10px; } .column { margin-left:5px; margin-right:5px; padding-top:10px; } .font12 { font-size:12px; } .center { text-align:center; margin-top:3px; margin-bottom:5px; } </style> </head> <body> <div id="header"> <a href="http://www.draugas.org"><img src="logo1.jpg" alt="" /></a></div> <div id="container"> <div id="sidebar"> <div class="column"> <p class="center"><a href="http://www.draugas.org/index.html"><b>PIRMAS PUSLAPIS</b></a></p> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="kalendorius.html">Kalendorius</a></li> <li><a href="mirties.html">Mirties prane&scaron;imai</a> </li> <li><a href="knygynelis.html">Knygynlis</a></li> </ul> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="nuomones.html">Nuomons</a></li> <li><a href="nuorodos.html">Nuorodos</a></li> <li><a href="prenumerata.html">Prenumerata</a></li> </ul> <hr /> </div> </div> <div id="col1"> <div class="margin"> <p><big><big><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);"></span></big></big><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><big><big style="color: rgb(153, 0, 0);"><big><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold;"></span></big></big></big><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;"></span></span><big style="color: rgb(153, 0, 0);"><big><span style="font-weight: bold;">Lietuviai susitiko su demokrats&nbsp;</span><br style="font-weight: bold;" /> <span style="font-weight: bold;">kandidatu / JAV Senat</span><br style="font-weight: bold;" /> </big></big><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><br /> <span style="font-weight: bold;">S. Pagliuca, demokrats kandidatas / JAV Senat, ,,400 milijons vyras&rdquo;, kaip j/ vadina Bostono miesto ~iniasklaida, susitiko su Bostono lietuviais</span><br /> <br /> RIMA GIRNIUVIEN<br /> &nbsp;<br /> Steve Pagliuca, turintis apie 400 mln. dol. turto, NBA krep&scaron;inio komandos Boston ,,Celtics&rdquo; bendrasavininkas, kandidatuoja / neseniai mirusio demokrats atstovo, senatoriaus Ted Kennedy viet (rinkimai /vyks &scaron;. m. gruod~io 8 dien). Jo ~mona Judy Orvidas Pagliuca,  ikagos lietuvait, kilusi i&scaron; Orvids-Janavi is giminis, i&scaron;sak nor susitikti su Bostono lietuvis bendruomene. <br /> <br /> Susitikimas su Judy ir Steve Pagliucia /vyko &scaron;. m. lapkri io 14 dien Bostono Lietuvis klube, klubo metinio pokylio ,,&Scaron;urum Burum&rdquo; metu. Susitikim organizavo JAV LB Bostono skyrius, ALT&rsquo;o Bostono skyrius, Bostono Lietuvis pilie is klubas.<br /> <br /> &bull; &bull; &bull;<br /> <br /> Steve Pagliuca yra ilgalaikis kompanijos ,,Bain Capital&rdquo;, ~inomos priva is investicijs firmos Bostone, vadovaujantis direktorius, taip pat ~inomos krep&scaron;inio komandos Boston ,,Celtics&rdquo; bendrasavininkas, vienas i&scaron; jos vadovaujan is partneris. S. Pagliuca yra Boston ,,Celtics&rdquo; Shamrock fondo prezidentas, kur/ jis su partneriais padar vadovaujan ia labdaros organizacija Bostono mieste. Fondas padeda vaikams susirasti gyvenamj viet, sveikatos apsaug ir kitas paslaugas, bendradarbiaujant kitoms organizacijoms. Fondas tapo puikiu bendruomens informavimo ir pagalbos modeliu.<br /> <br /> Abu &ndash; Steve ir Judy &ndash; yra ir kits Bostono filantropinis organizacijs svarbks rmjai ir nariai. Steve taip pat vadovauja organizacijai ,,Massachusetts visuomen u~ ~iauraus elgesio su vaikais sustabdym&rdquo;, Judy priklauso benamis moters prieglaudos ,,Rosie&rsquo;s Place&rdquo; patariamajai tarybai.<br /> <br /> &bull; &bull; &bull;<br /> <br /> Susitikim pradjo Lietuvis pilie is klubo pirmininkas Juozas Austras, pasveikindamas visus susirinkusius ir pristatydamas vakaro sve ius. Rima Girniuvien pristat Judy Orvidas Pagliuca, kuri papasakojo apie savo lietuvi&scaron;k kilm. Jos seneliai atvyko / Amerik 1918 metais. Senelis buvo kils i&scaron; Kauno, o senel &ndash; i&scaron; &Scaron;iaulis. Pa iai Judy prie&scaron; por mets teko pabuvoti Lietuvoje su labdaringa veikla. Ji buvo labai laiminga, galdama sugr/~ti prie savo &scaron;akns ir susitikti su giminmis. Ji taip pat buvo maloniai nustebinta lietuvi&scaron;ks dains gro~io, js melodingumo ir kaip gra~iai lietuviai jas dainuoja. Judy prisimin savo vaikyst  ikagos lietuvis bendruomenje, Brighton Park. Po to ji pristat savo vyr Steve Pagliuca, su kuriuo kartu gyvena jau 27 metai, turi keturis vaikus (nuo 14 iki 24 mets). Judy ~od~iais tariant, Steve yra ,,selfmade man&rdquo; &ndash; savo jgomis taps tuo, kas yra dabar, ir tuo ji labai did~iuojasi.<br /> <br /> S. Pagliuca visus susirinkusius pasveikino lietuvi&scaron;kai: ,,Labas, kaip jums?&rdquo; Tai, ~inoma, buvo sutikta plojimais, u~ kuriuos jis ir vl lietuvi&scaron;kai padkojo: ,,A ik labai.&rdquo; S. Pagliuca taip pat prakalbo apie savo kilm &ndash; itali&scaron;kas &scaron;aknis. Prisimin savo senelius ir tvus. Senelis dirbo bats fabrike, tvas kovojo Antrajame pasauliniame kare. Juokaudamas sak, kad visi lietuviai yra labai stiprks &ndash; jo paties vaikai atrodo kaip tikri lietuviai: yra labai auk&scaron;ti, &scaron;viesiaplaukiai ir stiprks. <br /> <br /> Kalbdamas apie dabartin JAV politik ir ekonomin padt/, sve ias paminjo, jog dabar JAV yra did~iausia darbo kriz nuo Did~iosios depresijos laiks. Steve pabr~, kad jis yra darbs ir smulkaus verslo finansavimo ir kkrimo ~inovas, bktent tokis ~monis kaip jis, dabar ypa reikia JAV Senate, kad vl darbai bkts sugr~inti ~monms. Jis sak, jog nors JAV turi geriausi mokymo ir mokslo sistem, &scaron;iuo laiku apie 350,000 ~monis neturi darbo. Minjo, kad viena pagrindinis u~duo is &ndash; sugr~inti darb ~monms. Jis taip pat kalbjo apie tai, kad visais bkdais reikts suma~inti dabartin &scaron;alies skol, kuri siekia apie 13 bilijons dol.<br /> <br /> Vliau S. Pagliuca atsak / lietuvis klausimus, kaip sugr~inti darbus / JAV, buvo klausiama jo nuomons apie sveikatos apsaugos reform, JAV kariuomens sugr~inim i&scaron; Afganistano ir kt. Oficiali S. Pagliuca nuomon /vairiais klausimais besidomintys gali rasti jo internetinje sveteinje adresu: http://www.stevepagliuca.com/.<br /> <br /> &bull; &bull; &bull;<br /> <br /> Lietuviams yra svarbu turti ~monis JAV vald~ioje, / kuriuos bkts galima kreiptis, jei Lietuvai, neduok Dieve, i&scaron;kilts pavojus dl pavojingos kaimynysts su Rusija. . R. Girniuviens klausim, ar jis galts bkti tuo i&scaron;rinktu atstovu ir ar jis norts pagalvoti, jei bkts i&scaron;rinktas, /sijungti / Baltijos valstybms palaikyti JAV Senate ir Atstovs rkmuose suburt Baltic Caucus, nes da~nais atvejais trims Baltijos valstybms &ndash; Lietuvai, Latvijai ir Estijai &ndash; pavojus gresia tuo pat metu, S. Pagliuca atsak labai diplomati&scaron;kai ir korekti&scaron;kai: ,,Sutinku su mkss prezidento Obama tarptautine politika, kad reikia dirbti su visomis &scaron;alimis Europoje ir Azijoje ir kartu ie&scaron;koti visoms &scaron;alims priimtins sprendims, k &scaron;iuo metu prezidentas Obama, keliaudamas po Azijos &scaron;alis, ir bando /gyvendinti.&rsquo;&rsquo;<br /> <br /> Prie&scaron; kur/ laik a&scaron; pati turjau prog i&scaron; ar iau susipa~inti su prezidento Obama politika Lietuvos at~vilgiu. &Scaron;. m. gegu~s 3 d. su Bostono vokaliniu ansambliu ,,Jaunos &scaron;irdys&rdquo; dalyvavome Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC surengtame Lietuvos-Lenkijos Konstitucijos (1791 m. gegu~s 3 d. Konstitucijos &ndash; Pirmosios Konstitucijos Europoje ir antrosios pasaulyje po Amerikos Konstitucijos) metinis paminjime, kur dalyvavo ir Lietuvos Seimo atstovas Emanuelis Zingeris. Jis papasakojo apie savo susitikim su JAV prezidentu Obama ir pokalb/ su juo apie Lietuv. Laisvai mano pakartotas pokalbis bkts ma~daug toks: ,,Obama sak, kad jo derinimas/gerinimas santykis su Rusija nerei&scaron;kia, kad jis pamir&scaron;ta Lietuv ir kitas Baltijos valstybes; jis sak ~ins ir prisimens, kaip sunkiai mes i&scaron;kovojome savo laisv, taip pat ~ino, kas yra Lietuvos Sjkdis, ir kad jo politika yra stengtis, jog valstybis tarpusavio santykiai bkts kuo geresni.&rsquo;&rsquo;<br /> <br /> Bostono Lietuvis klubo vakare taip pat dalyvavo Lietuvos garbs konsulas Thorsteinn Gislason su ~mona, Latvis bendruomens atstov Vija Lincis, kuri, vakarui pasibaigus, atsisveikindama i&scaron;sitar, jog ji buvo patenkinta kandidatu ir jo atsakymu / klausim apie Baltijos &scaron;alis. Kiti susitikimo dalyviai taip pat liko patenkinti. <br /> <br /> </span></p> <div style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"></span></div> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><br /> </span></p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p><b>Draugas</b> / 4545 W. 63rd St. / Chicago, IL 60629-5589 <br /> Tel: 773-585-9500 / Fax: 773-585-8284 / E-mail: <a href="mailto:administracija@draugas.org"><u>administracija@draugas.org</u></a> <br /> Site design: <a href="mailto:kevin.j.elliott@gmail.com">Kevin J. Elliott</a> </p> </div> </body> </html>