JAV Lietuvių Bendruomenė pasaulio ir Lietuvos įvykių fone

I dalis. ,,Jaučiamės esą globalios Lietuvos dalimi”


LORETA TIMUKIENĖ

Prieš pusę metų, gegužės 1–15 d., beveik 3,500 JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) ateičiai neabejingų jos narių dalyvavo rinkimuose. Į XX tarybą iš 75 kandidatų išrinkta 60 atstovų, tarp jų – nemažas būrys vėliausiai į JAV atvykusių lietuvių. Rugsėjo 28–30 d. naujai išrinkti Tarybos nariai ir apygardų pirmininkai rinkosi Atlanta mieste, Georgia valstijoje, kur vyko pirma XX tarybos sesija.
Sesijoje dalyvavęs LR generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas sakė jau ne pirmą kartą viešintis Atlanta mieste, kadangi konsulatui tenka aptarnauti 20 valstijų, Georgia valstija – viena iš jų. V. Sarapinas prisipažino susižavėjęs šiuo miestu – tai viena stipriausių JAV ekonominių zonų, kurioje įsikūrusios keleto stambių bendrovių, tokių kaip CNN ir ,,Coca Cola”, atstovybės. 1996 m. šiame mieste vykusioje olimpiadoje Lietuvos krepšininkai iškovojo bronzinius medalius.

Sesiją suruošė Atlanta apylinkės žmonės, vadovaujami Silvijos Aniulienės, nuoširdžiai pasirūpinę, kad sesijos darbas vyktų sklandžiai. Buvo perskaitytas LR Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas. Buvo prisiminti šviesios atminties a. a. Algis Raulinaitis, Juozas Rygelis, Birutė Vindašienė, prelatas Ignas Urbonas, kun. Viktoras Rimšelis ir Vytautas Kamantas. Invokaciją sukalbėjo kun. Gintaras Jonikas.

Sesijoje sulaukta nemažo būrio garbingų svečių. Dalyvavo LR užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius, LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, kultūros atašė JAV Evaldas Stankevičius, LR gen. konsulas New York Valdemaras Sarapinas, Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, XIV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių organizacinio komiteto pirmininkas Marius Žiaugra. Lietuvos atstovų dėmesys tarybos sesijai rodo, kad Lietuva rimtai žiūri į Lietuvių Bendruomenės vaidmenį, stiprinant ryšį tarp Lietuvos  ir JAV.

 LR ambasadorius Ž. Pavilionis, jau trečiąkart iš eilės dalyvaujantis Bendruomenės sesijose, prisipažino, jog jaučiasi čia kaip šeimoje, kadangi visus sesijos dalyvius, anot jo, vienija bendras tikslas – darbas vardan Lietuvos. Ž. Pavilionis kalbėjo apie ambasados darbus ir ateities planus. ,,Stebėkime JAV ir Rusijos santykius, rinkimų dulkės praūš, reikia labai sekti, kas vyks po jų. Artėja pirmininkavimas Europos Sąjungai – vietoj vienos vėliavos užsidėsime visos Europos skrybėlę, po ja būsime labiau matomi – mes kalbėsime visos ES vardu. Norime įtikinti JAV Kongreso narius, kad bent jau NATO šeimoje būtų leidžiama eksportuoti pigias dujas. Amerikos dujos yra labai pigios, tai būtų labai svari parama Lietuvai. Tuo klausimu padeda Kongreso narys John Shimkus. Lietuva turi kuo geriau išnaudoti Klaipėdos uosto galimybes, šiandien per Klaipėdą į Afganistaną keliauja NATO talpintuvai. Yra planų plėsti Lietuvoje Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą (PLEF). Nuo ateinančių metų vasario 15 d. JAV sostinėje darbą pradės verslo taryba. Sausio 1 d. Švietimo ministerija perims iš URM užsienyje veikiančių lituanistinių mokyklų globą. Ambasadoje pradėjo dirbti kultūros atašė. Užsimezgė ryšiai tarp Lietuvos ir JAV universitetų. Kongreso narys J. Shimkus pristatė Kongresui įstatymo projektą dėl Juodojo kaspino dienos minėjimo JAV. Duokite žinią, kur galime bendradarbiauti”, – ragino ambasadorius. Diplomatas sakė, kad jam su žmona patiko šokti šias metais Boston vykusioje XIV tautinių šokių šventėje, jis siūlė kitą šokių šventę  rengti Washington, DC – pasak Ž. Pavilionio, mūsų šaunių šokėjų ateitų pažiūrėti ir prezidentai, ir Kongreso nariai.

LR gen. konsulas New York V. Sarapinas sesijos dalyvių klausė, su kokiomis mintimis jie pasitinka sesiją.  ,,Girdėti pesimistinių gaidelių, juntama takoskyra tarp ‘mes’ ir ‘jūs’, tačiau, nepaisant visų problemų, turime kuo džiaugtis ir didžiuotis. Visų pirma – mūsų jaunimu, kuris turi puikų sumanymų ir noro veikti. Puikus pavyzdys – šią vasarą Prienų rajone vykęs Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas, kuriame dalyvavo apie 3,500 jaunų lietuvių iš daugiau nei 30 pasaulio šalių. Taip pat galime didžiuotis, kad Lietuvos kariai Afganistane savo profesionalumu pralenkia mokytojus amerikiečius. Be abejo, Amerika mato Lietuvos atsakingumą, puoselėjant demokratiškumo principus. Būdami JAV piliečiais, esate girdimi JAV valdžios. Nešdami žinią apie Lietuvą, padėkite kovoti dėl ekonominės nepriklausomybės. Juk galime didžiuotis išsilavinusiais žmonėmis, sparčiai besivystančia turizmo rinka – pernai turistai Lietuvoje paliko 3,5 mlrd. litų, kitais metais planuojama pritraukti 2 mln. turistų. Kvieskime savo pažįstamus į Lietuvą, kur tikrai yra ką parodyti. Patys už save kalba tokie faktai – Lietuvos mokslininkai išrado vaistą nuo vėžio, oficiali statistika sako, kad esame antri po italų pagal išgertos geros kavos kiekį. Galime pagrįstai didžiuotis pasiekimais kultūroje, mene. Tiek Amerikoje, tiek pasaulyje esame matomi kaip moderni, jauki šalis, galinti įveikti daug iššūkių”, – kalbėjo V. Sarapinas.

URM užsienio lietuvių departamento direktorius A. Daunoravičius sakė: ,,LB egzistuoja ilgiau, nei abu nepriklausomos Lietuvos egzistavimo laikotarpius sudėjus kartu, Jūsų balsas ir žodis yra girdimas, esate reikalingi Lietuvai, visi kartu kuriame ateities Lietuvą.”

Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis pastebėjo, kad tikriausiai pirmąkart Bendruomenės istorijoje tarybos sesijoje dalyvauja tokio aukšto rango Lietuvos valdžios atstovas. A. Ažubalis pasidžiaugė, kad ši Vyriausybė surado lėšų ir pirmąkart paskyrė kultūros atašė JAV. Pasak ministro, Lietuvos  užsienio politikoje mažai kas keičiasi –  ir dešinieji, ir kairieji dėl to sutaria. Nėra abejonių dėl vertybių skirtumo, XV Vyriausybė pradeda kurti istorijos politiką, siekiant pasauliui pateikti vientisą Lietuvos istorijos paveikslą. Ministerija surengė konkursą ir parašė vadovėlį apie mūsų narystės NATO ir ES istoriją. ,,Istorija ir praeitis kaip ginklas neišnyko, istorijos politika yra įrašyta pirmu numeriu URM darbų sąraše”, – sakė diplomatas. ,,Sukūrėme institucinę sąrangą, skirtą  bendrauti su išeivija, remdamiesi Lenkijos ir Airijos pavyzdžiu. Reikia žiūrėti, kas arčiausiai – šiuo atveju ambasada. Galvojama apie nuolatinę komisiją, besirūpinančia ‘Globalios Lietuvos’ programos įgyvendinimu. Pasaulio lietuvių sąskrydis-suvažiavimas – viena iš šios programos dalių, o PLEF šį sumanymą įrėmina. Stažuočių programa, dalijantis savanorystės tradicija, yra neįkainojama patirtis ir Lietuvai, kuri iki šiol dar turi menkas savanoriavimo tradicijas. Protų nutekėjimą reikia  paversti protų apykaita, kadangi neįmanoma sustabdyti žmonių judėjimo, tai yra nesibaigiantis vyksmas, kaip ir demokratijos vystymasis”, – ragino A. Ažubalis. Jis sakė, kad liepos 17-oji yra pasaulio lietuvių vienybės diena, ją pasiūlyta įtraukti į įsimintinų dienų sąrašą. Projektu ,,Lietuvos skydas” norima išreikšti lietuvių vienybės idėją, surinkti informaciją apie iškilius Lietuvos žmones. Ministras pasidžiaugė, kad Gintė Damušytė paskirta atsakinga už ryšius su Pasaulio Lietuvių Bendruomene (PLB). A. Ažubalis sakė, kad rengiamos ambasados išvažiuojamosios misijos, plečiamas elektroninis konsulatas, tačiau tam reikia nemažai lėšų.

Sesijoje pristatyta PLB valdybos naujoji pirmininkė Danguolė Navickienė, išrinkta šių metų rugpjūčio 7–10 d. Vilniuje vykusio PLB XIV Seimo metu. Seime dalyvavo ir JAV LB atstovai. D. Navickienė sakė, kad ambasadorius Ž. Pavilionis uždavė namų darbus mums visiems, juos atlikti bus reikalinga nemažai pasiaukojimo. Naujoji PLB valdybos pirmininkė kvietė dirbti nesiaukojant, o tiesiog pašvenčiant savo darbus lietuvybei. D. Navickienė pristatė naują JAV LB internetinį puslapį, kurio atnaujinimu ji rūpinosi: www.lithuanian-american.org/main/lt/

Apie JAV LB įtaką ir santykius su Washington, DC kalbėjo Danelė Vidutienė. Jos pranešimas buvo išspausdintas š. m. lapkričio 1 d. ,,Drauge”(www.draugas.org/11-01-12vidutiene.html). Andrius Anužis, kalbėjęs apie Lietuvos ir Jungtinių Valstijų santykius, sakė yra dalyvavęs JAV politikoje, buvęs lobistas, respublikonas. ,,Taryba turi pranešti apylinkėms, ką reikia daryti, kaip bendrauti su JAV valdžios atstovais. Praktiniai patarimai labai svarbu, kol kas trūksta geros informacijos, bet turėsime naują savo tinklalapį, kur bus galima rasti svarbią informaciją”, – sakė pranešėjas. Anot A. Anužio, lituanistinėse mokyklose reikia mokyti vaikus rašyti laiškus Kongreso nariams. Lietuvos valdžia nenori, kad mes daug kalbėtume apie Kaliningradą, tačiau turime iš Lietuvos valdžios gauti gaires, ką mes turime daryti politikos srityje. Kartais pavieniai žmonės turi savo supratimą apie Lietuvos politiką, tad Bendruomenei, pasak A. Anužio, reikėtų turėti bendras nuostatas. Veiksmingiausia būtų sudaryti grupę žmonių, kurie susitiktų su Kongreso nariais. Pranešėjas siūlė surengti daugiau konferencijų Washington, DC, siekiant skleisti geras žinias apie mūsų šalį. Lietuva Amerikoje žinoma kaip krepšinio šalis, dabar amerikiečiai žino Rūtos Meilutytės vardą, bet to nepakanka.

Po pranešimo vykusioje diskusijoje Tarybos narys Algis Lukas sakė, kad Kultūros taryba rengia kultūrinius renginius, bet trūksta informacijos apie juos. ,,Kongreso nariai turi žinoti apie mūsų kultūrą. Kultūros ministerijos reikia prašyti, kad skirtų finansavimą, kad atvyktų iš Lietuvos meno ansambliai”, – sakė A. Lukas.

Pranešimą apie Lietuvos ir JAV santykius bei apie JAV LB vaidmenį šioje srityje skaitė Algimantas Gečys (www.draugas.org/10-11-12gecys.html). Jis  pasidžiaugė išaugusia Atlanta bendruomene ir gražiais visos Lietuvių Bendruomenės darbais. ,,Jaučiamės esą globalios Lietuvos dalimi”, – su pasididžiavimu kalbėjo pranešėjas.
Iš k.: LR gen. konsulas New York V. Sarapinas, LR ambasadorius Ž. Pavilionis, JAV Atlanta apylinkės pirmininkė S. Aniulienė, LR užsienio reikalų ministars A. Ažubalis, LR garbės konsulė Atlanta mieste Roma Kličius ir jos vyras Algimantas Kličius. Justino Bartkevičiaus nuotraukos