ateitisJono Kuprio nuotraukos

Šiaurės Amerikos ateitininkai atšventę Ateitininkų federacijos šimtmetį

Čikaga, lapkričio 29 d. (,,Draugo” info) – Lapkričio 25–28 dienomis Čikagoje, JAV vyko Ateitininkijos federacijos (AF) 100mečio šventė, į kurią susirinko apie 500 JAV ir Kanadoje gyvenančių lietuvių ateitininkų ir svečių. Ateitininkijos jubiliejaus minėjime dalyvavo ir organizacijos nariai iš Lietuvos, tarp jų – dabartinė AF pirmininkė Rozvita Vareikienė ir neseniai AF pirmininko kadenciją baigęs eiti Vygantas Malinauskas. Šventės atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis bei LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė.

Lietuvos ambasadorius Ž. Pavilionis, šimtmečio proga sveikindamas ateitininkus, sakė: „Džiaugiuosi ir didžiuojuosi Jūsų nepailstamu veikimu ir kūrybingumu puoselėjant jaunimo tautiškumą ir pilietiškumą, meilę Dievui, artimui ir Tėvynei. Ačiū už Jūsų pastangas, darbą ir pasiaukojimą skleidžiant tautinę atmintį, krikščionišką meilę, nevienadienes vertybes ir viltį.” Anot ambasadoriaus, ateitininkų šimtmetis žymi dvasios pergalę prieš prievartą. Jis palinkėjo, kad ši šimtmečio šventė žymėtų ne tik nueitą kelią, tačiau būtų ir naujo šimtmečio pradžia.

R. Vareikienė, sveikindama ateitininkus šimtmečio proga, priminė, jog „išeivijai priklauso ypatinga vieta Ateitininkų federacijoje. Toli nuo Tėvynės šie žmonės išsaugojo ateitininkiją, kai Lietuva buvo priespaudoje. Jie mokė savo vaikus branginti laisvę, tiesą ir gėrį, mylėti savo gimtąją kalbą, protėvių žemę. Išeivijos ateitininkai mokė bei vis dar to moko ir esančius Lietuvoje.”

Šventės atidarymo metu lapkričio 26 d. AF žymenimis buvo apdovanoti ateitininkijai ypač nusipelnę jos nariai – Juozas Polikaitis bei Laima ir Jonas Šalčiai.

Akademinėje programoje įvairiausio amžiaus organizacijos nariai diskutavo katalikiškumo, tautiškumo, inteligentiškumo, šeimyniškumo ir visuomeniškumo temomis. Kiekvieną temą pristatė žymūs JAV lietuviai ateitininkai: kun. dr. Kęstutis A. Trimakas, dr. Petras Kisielius, dr. Andrius Kazlauskas, dr. Vita Aukštuolienė, dr. Pranutė Domanskienė, Vytas Maciūnas ir kiti. Jiems temas vystyti ir diskusijas plėtoti padėjo šių sričių specialistai, mokslininkai ir studentai ateitininkai.

Šventėje prof. dr. Kęstutis Girnius kalbėjo apie „Tris pamatinius klausimus XXI amžiuje”, o Vygantas Malinauskas gvildeno temą „Ateitininkija šimtmečio sandūroje: viltys ir iššūkiai”. Dalyviai buvo pakviesti žiūrėti fimą „Šimtas ateities metų”, susipažinti su neseniai Lietuvoje išleista Kęstučio Skrupskelio knyga „Ateities draugai: ateitininkų istorija (iki 1940 metų)“, kurią pristatė dr. Augustinas Idzelis, o moksleiviams ateitininkams – Audra KubiliūtėDaulienė. Pertraukų metu šventės dalyviai buvo pakviesti aplankyti ateitininkijos nuotraukų (1920– 2010), archyvų (paruošė Dainė Quinn) ir veiklos atspindžių parodas. Į atskiras sesijas buvo suburti moksleiviai ir studentai ateitininkai.

Savo draugus amerikiečius, kurie nesupranta lietuviškai, ateitininkai taip pat pakvietė pažymėti jubiliejų: jie renginio metu dalyvavo dr. Thomo Quinn paskaitoje anglų kalba „101 ateitininkija – epinė kelionė į šiandieną”.

Ateitininkai dalyvavo padėkos šv. Mišiose Čikagos šv. Vardo katedroje, kurias koncelebravo AF dvasios vadas vysk. Gintaras Grušas.

Lapkričio 26 d., penktadienio, vakarą šventinėje programoje pasirodė išeivijos talentai: Kauno ir Vilniaus klausytojus vasarą džiuginęs „Dainavos” ansamblio vyrų vienetas, operos solistė Vakarė Petroliūnaitė (akompaniatorius Manigirdas Motekaitis), muzikas Kęstutis Daugirdas su gitaristu Linu Žymantu ir gitaristas Vaidas Razgaitis.

Šventę suruošė vyriausias ruošos komitetas, kuriam vadovavo Rasa Kasniūnienė, Alma Jankienė ir Marius Polikaitis.

Ateitininkijos šimtmetis pradėtas švęsti 2010 m. vasarį Belgijoje, šią vasarą paminėtas Lietuvoje šimtmečio stovykloje Berčiūnuose ir kongrese Vilniuje. Šiais metais įvairiuose Lietuvos kraštuose rengiami minėjimai, organizuojamos parodos. Ateitininkai šimtmetį baigs švęsti „Ateities” žurnalo šimtmečio konferencijoje 2011 m. pradžioje.
ateitis

ateitis

ateitis

ateitis

ateitis

ateitis


ateitis

ateitis

ateitis

ateitis

Daugiau
     2    3    4