Sesijos dalyviai ir svečiai dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo kunigas Gintaras Jonikas.

JAV Lietuvių Bendruomenė pasaulio ir Lietuvos įvykių fone


II dalis. Tęstiniai JAV LB projektai ir nauji darbai

LORETA TIMUKIENĖ

JAV LB XX Tarybos prezidiumas pastebėjo, kad kai kurie komisijose priimti nutarimai nėra įgyvendinami,  dažnai nutarimuose būna tiesiog apibrėžti procedūriniai klausimai. Prezidiumo narys Arvydas Barzdukas pristatė JAV LB Tarybos įstatų pakeitimus dėl Tarybos prezidiumo veiklos taisyklių. Kadangi šiais metais yra renkami visi JAV LB vadovaujantys vienetai ir XX Taryboje yra daug naujų narių, JAV LB XIX Tarybos prezidiumas ryžosi pakeisti nutarimų priėmimo tvarką.  Tarybos komisijų darbas yra visų metų reikalas, tad pirmoje sesijoje sudarytos komisijos turi bendrauti ir tartis visus metus, kad, atvykus į sesiją, rezoliucijos ir nutarimai jau būtų paruošti. Sesijos metu toliau vyks pasitarimai ir ruošiamos galutinės nutarimų redakcijos. Nemažai XIX Tarybos narių apgailestavo, kad negali išgirsti ir dalyvauti visų Tarybos komisijų diskusijose. Prezidiumas nutarė, kad bent šioje sesijoje visi JAV LB XX Tarybos nariai turės progą dalyvauti trijų veiklos sričių plenariniuose posėdžiuose: švietimo, visuomeninių reikalų ir kultūrinių reikalų.  Kiekvienai veiklos sričiai bus skiriama laiko pranešėjams ir  diskusijoms, dalyvaujant visiems XX Tarybos nariams. Diskusijų metu bus siūlomos rezoliucijos ir nutarimai. Tokiu  būdu per šios tarybos trejų metų kadenciją visos devynios veiklos sritys bus išsamiai išnagrinėtos visų XX Tarybos narių. Daugelis nutarimų, pagal A. Barzduką, yra obuolinis pyragas padangėse, tad ilgametis aktyvus Bendruomenės narys siūlė pagalvoti, kaip sesijos darbą padaryti vaisingesniu.

JAV LB XIX tarybos prezidiumo narė Janina Udrienė pristatė rinkimų į XX tarybą eigą ir rezultatus. J. Udrienė  vadovavo JAV LB Vyriausiajai rinkimų komisijai, ji kartu su kitais komisijos nariais Kastyčiu Giedraičiu, Rasa Karveliene, Laima Maziliauskiene ir Valdu Piesčiu puikiai susidorojo su šia užduotimi. J. Udrienė sakė, kad padaugėjo rinkimuose dalyvaujančių žmonių. A. Barzdukas sakė, kad ne pelno siekiančiose organizacijose paprastai balsuoja 15–20 proc. rinkėjų, vadinasi, tarybos nariai atstovauja 17,000–23,000 JAV gyvenančių lietuvių. Vis pasigirsta svarstymų, kad apygardos nereikalingos, kai galima bendrauti šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis, tačiau rinkimai parodė, kad apygardos buvo labai reikalingos. J. Udrienė sakė, kad buvo gautas vienas skundas dėl informacijos apie rinkimus trūkumo. Visa informacija apie rinkimus sudėta į leidinį, jį bus galima įsigyti pas Algimantą Gustaitį, jo el. pašto adresas (klaipeda@verizon.net).

Apylinkėms ir apygardoms buvo išsiųstos J. Udrienės paruoštos anketos, iš 55 apylinkių atsakė 27. Loreta Timukienė, pristačiusi anketų apibendrinimą, sakė: ,,Apylinkėse yra nuo 23 iki 700 narių, trečdalis narių yra trečiabangiai. Per metus vyksta 4–5 renginiai, geriau sekasi su ambasada ar konsulatu rengiami renginiai arba tie, kurie tinka įvairaus amžiaus ir įvairių kartų žmonėms. Apygardų susirinkimai atgaivina veiklą, pasidalinama patirtimi, gaunama vertingos informacijos. Iš Krašto valdybos tikimasi daugiau informacijos ir paramos. Apylinkėms trūksta rankų, noro dirbti, Įstatai neatitinka šių dienų gyvenimo, sunku sukviesti žmones.”

Garbės teismo pirmininkas Laurynas Vismanas pranešė, kad per metus nebuvo gauta nė vieno skundo. PLB Seime buvo pateiktas siūlymas kurti dar vieną – konfliktų sprendimo komisiją, kuri imtųsi sutaikyti, padėti priešingas nuomones turinčioms pusėms. Buvo pasiūlyta kitoje sesijoje tokią komisiją sukurti ir JAV LB.

PLB valdybos pranešimą pristatė buvusi valdybos pirmininkė Regina Narušienė. Kontrolės komisijos pranešimą perskaitė Juozas Polikaitis, kadangi komisijos pirmininkas Kastytis Giedraitis ir kiti komisijos nariai nekandidatavo į XX tarybą ir sesijoje nedalyvavo.


LR Seimo ir PLB komisijos darbą pristatė JAV LB atstovas šioje komisijoje Gražvydas Supronas. Komisiją sudaro 10 Seimo narių pagal proporcinio Seimo frakcijų atstovavimo principą ir 10 PLB valdybos išrinktų atstovų iš užsienio Bendruomenių. Kalbėdamas apie LR Seimo ir PLB komisijos tikslus, G. Supronas pastebėjo, kad daugelis mano, jog Komisijos vienintelis tikslas – išspręsti pilietybės klausimą. ,,Taip, tai vienas iš svarbiausių mūsų tikslų, iškylantis kaip kertinis, tačiau yra ir kitų spręstinų klausimų”, – sakė pranešėjas. Komisija analizavo lietuviškų mokyklų Lenkijoje būklę, svarstė klausimus, susijusius su grįžtančių į Lietuvą represuotų asmenų aprūpinimu būstu, su  užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimu, su galimybe užsienyje gyvenantiems lietuviams balsuoti internetu, su užsienyje gyvenančių lietuvių švietimu, su užsienyje gyvenančių lietuvių stažuočių ir studijų programomis. Buvo diskutuojama dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atstatymo, dėl Tautinių mažumų ir naujo švietimo įstatymo, dėl ,,Globalios Lietuvos” programos. Komisijos nario nuomone, tai sveikintina programa, bet ji praranda reikšmę, jei nebus garantijų išsaugoti LR pilietybę užsienyje gyvenantiems lietuviams. G. Suprono nuomone, vienas svarbiausių klausimų – Lietuvos kariuomenės ir krašto apsaugos padėtis bei finansavimas.

***
Buvo svarstoma, kokia turėtų būti Lietuvių Bendruomenės ateitis. Sesijos dalyviai, susiskirstę į komisijas, aptarė praėjusioje sesijoje priimtų nutarimų įgyvendinimą ir nubrėžė gaires ateities darbams. Daugelio kalbėjusiųjų nuomone, vykstant kartų kaitai, turi keistis ir Bendruomenė, rastis naujos veiklos formos, patrauklios ir jauniems žmonėms. Atrodo, tai supranta ir Bendruomenės senbuviai, tad norisi tikėti, kad bent jau didžioji dalis per tris sesijos dienas išsakytų minčių taps tikrove, padėsiančia išlaikyti lietuvybę išeivijoje.

Nustatytos veiklos gairės, kaip sakė ne vienas sesijos dalyvis, turi būti ne tik paskelbtos visuomenei, bet ir įgyvendintos. Pasak Tarybos narių, turime ne tik žodžiais, bet ir darbais stiprinti lietuvių bendrystės jausmą čia, Jungtinėse Valstijose. Iš 70 XX tarybos narių 10 yra apylinkų pirmininkai – šie žmonės geriausiai žino, kuo šiandien gyvena Lietuvių Bendruomenė, tad jie turi galimybę siūlyti nutarimus, būtinus gyvybingai Bendruomenės veiklai, ir gali tiesiogiai  savo apylinkėse įgyvendinti Tarybos nustatytas veiklos gaires, priimtus nutarimus. A. Barzdukas sakė: ,,Pasidžiaukime, kad kalbame ta pačia kalba, kalbame apie mus, visus lietuvius, siejančius dalykus.”

Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas savo pranešime pažymėjo, kad Bendruomenei svarbiausi yra 5 dalykai: tautinių šokių šventė, žurnalas anglų kalba ,,Bridges”, lituanistinis švietimas ir ryšys su apylinkėmis bei apygardomis. Buvęs KV valdybos pirmininkas pristatė KV ataskaitą, po kurios kilo nemažai klausimų: ,,Ar sumokėta už JAV LB draudimą?”, ,,Kodėl nėra laiku pateikiama KV ataskaita?” ir t. t. Į daugelį jų V. Maciūnas pasistengė atsakyti.

 Rasa Ardytė Juškienė pristatė jau kelinti metai LB vykdomą Lietuvos išeivijos studentų stažuočių (LISS) programą, kuriai ji šiuo metu vadovauja. Nuo šių metų į programą planuojama priimti iki 50 studentų, bus organizuojami lietuvių kalbos kursai ir abiturientams.

Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė, kalbėdama apie lituanistinio švietimo padėtį JAV, sakė, kad mūsų švietimo istorija rodo, jog turime būti dėkingi pirmiesiems lituanistinių mokyklų kūrėjams ir rėmėjams už gražios tradicijos pradžią. Buvusi Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, Atlanta ,,Saulės” lituanistinės mokyklos direktorė Virginija Šileikaitė-Thorsen pristatė savo mokyklas, pasidalino problemomis, su kuriomis susiduriama mokant vaikus išeivijoje. Buvo svarstoma, ar būtų galima įkurti internetinę lituanistinę mokyklą.

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Aldona Page kalbėjo apie tautinę kultūrą – kelią į tarptautinį pripažinimą ir bendravimą. Kultūros atašė JAV Evaldas Stankevičius papasakojo apie Lietuvoje vykdomus kultūrinus projektus, apie numatomą veiklą kultūros srityje. Šokių šventės organizatorius Marius Žiaugra apibendrino praėjusią šokių šventę. Boston vykusioje šventėje dalyvavo 20 tautinių šokių grupių, tarp jų 5 grupės iš Lietuvos, po vieną grupę iš Punsko, Švedijos, Anglijos ir Brazilijos, likusios – iš JAV ir Kanados. Šventėje  šoko 1,828 šokėjai, renginį matė 4,717 žiūrovų,  organizatoriams talkino 7,223 savanoriai. Gauta 689,000 dol. pajamų, išlaidos sudaro 465,000 dol.,  pelnas – apie 200,000 dol., kuris bus perduotas Krašto valdybai.

Sesijos metu pranešta apie pakeistą Lietuvių Fondo (LF) įstatų rezoliuciją ,,Dėl pelno nesiekiantiems lietuviškiems fondams”. Pagal šią rezoliuciją LF galės priimti įnašus arba aukas iš kitų ne pelno siekiančių lietuviškų organizacijų, jeigu jų tikslai sutampa su Fondo tikslais. Priimtus įnašus, įkūrus atskirą fondelį LF, bus galima panaudoti tik investavimui, t. y. Fondas padės investuoti kitoms lietuviškoms organizacijoms. Tai neturės įtakos LF kapitalui. LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas atsakė į iškilusius klausimus.

Nemažai laiko praleista svarstant Birutės Baltrus nekilnojamojo turto dovanojimą JAV Lietuvių Bendruomenei. Kilo klausimas dėl dovanos paskirstymo  ir dovanotojos intencijos, kadangi JAV LB įstatuose tokiu atveju nėra jokių nurodymų. Finansinių reikalų komisija  pasiūlė įstatų pakeitimą, kaip ateityje tvarkytis, iškilus tokiam atvejui. Nutarta gautas dovanos pajamas laikyti, bet nenaudoti JAV LB sąskaitoje. Jeigu iki nurodytos datos nebus gautas raštiškas sutarimas tarp B. Baltrus ir Krašto valdybos, tolimesnį šių reikalų tvarkymą perims JAV LB Prezidiumas.

Vyko rinkimai į įvairius JAV LB padalinius. Garbės teismo pirmininkais išrinkti Irena Blekys, Laura Garnytė, Tomas Girnius, Dalia Puškorienė, Paulius Slavėnas ir 3 kandidatai: Gediminas Damašius, Kęstutis Eidukonis, Milda Šatienė. Į Kontrolės komisiją išrinkti Sigita Barysienė, Edvardas Bubnys, Diana Norkienė. 4 metų kadencijai pagrindiniais JAV atstovais PLB-LR Seimo komisijoje išrinkti Kęstutis Eidukonis, Regina Narušienė, Jonas Prunskis, antrininkais išrinkti Gediminas Damašius, Laura Garnytė, Arvydas Urbonavičius.

Į Krašto valdybos pirmininkės pareigas buvo pasiūlytos dvi kandidatės – Rima Girniuvienė ir Sigita Šimkuvienė. Sutikdama kandidatuoti S. Šimkuvienė savo prisistatymo kalboje pabrėžė, jog Bendruomenė turi keistis, kviesti naujus žmones, ieškoti naujų veiklos formų. ,,Jūs išmokėte suvokti, kas yra lietuvybė”, – sakė kandidatė, kreipdamasi į Lietuvių Bendruomenės ,,senjorus”. S. Šimkuvienė padėjo įkurti 11 apylinkių, dirbo su keturiais Krašto valdybos pirmininkais. ,,Dainavoje” prieš 10 metų vykęs apylinkių pirmininkų suvažiavimas ,,Tikėkime savo ateitimi” įkvėpė ją pirmiems žingsniams lietuviškoje veikloje.  

Balsų dauguma KV valdybos pirmininke buvo išrinkta S. Šimkuvienė. Padėkojusi už didžiulį pasitikėjimą pristatė KV narius – vykdomąjį vicepirmininką Rimantą Bitėną, vicepirmininkus: archyvų reikalams – Dalę Lukienę, finansiniams reikalams – Algimantą Gustaitį, informacijai – Loretą Timukienę, jaunimo reikalams – Liepą Gust, organizaciniams reikalams – Lauryną Vismaną, sporto reikalams – Arvydą Bubulį, LISS programos direktorę Rasą Ardytę Juškienę, iždininką dr. Žydrūną Gimbutą, JAV LB tinklalapio komandą – Danguolę Navickienę, dr. Eloną Vaišnienę ir Algį Grybą.  Buvo pristatyti JAV LB KV tarybų pirmininkai: Kultūros tarybos kopirmininkės Rūta Pakštaitė-Cole ir Laima Apanavičienė, Mokslo tarybos pirminkė dr. Regina Balčaitienė, Religinių reikalų tarybos pirmininkas kun. Gintaras Jonikas, Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Gražvydas Supronas, Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė, Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Danelė Vidutienė.

Balsų dauguma į prezidiumą išrinkti Arvydas Barzdukas, Rima Girniuvienė, Juozas Polikaitis, Janina Udrienė, Arvydas Urbonavičius. Buvo apdovanotos ilgametės JAV LB KV narės – seselė Margarita Bareikaitė ir Marija Remienė. Svarstant, kur vyks kita tarybos sesija, Ramutė Žukaitė siūlė New York apylinkę, Andrius Anužis – Detroit apylinkę. Daugumos sprendimu, sesija vyks Detroit 2013 m. rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje. Sesijoje dalyvavę detroitiškiai Andrius Anužis, Laima Mazkas, Laura Garnytė, Janina Udrienė bus atsakingi už XX tarybos antros sesijos organizavimą.

Atlanta LB apylinkės valdyba XX Tarybos sesijos dalyviams ir jos svečiams pasiūlė puikią meninę programą. Koncertavo liaudiškos muzikos kapela iš Indianapolio ,,Biru Bar”, dainininkė Violeta Leškytė Cucchiara, savo darbus pristatė atlantiškiai menininkai.


Kalba naujoji JAV LB Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė, sėdi (iš d.): buvęs KV pirmininkas Vytas Maciūnas, XIX tarybos prezidiumo narė Janina Udrienė, sekretorė L. Timukienė, pirmininkas Juozas Polikaitis.  Justino Bartkevičiaus nuotr.