boston

,,Virgo“ choras. Dalios Shilas nuotraukos

Bostono lietuviai gali didžiuotis – Kultūrinis
subatvakaris pradėjo 50-tąjį sezoną!

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Gražią ir saulėtą lapkričio 7 dienos popietę bostoniškiai ir kitų apylinkių lietuviai rinkosi į Pietų Bostono Lietuvių klubą. Ten vienu metu buvo švenčiami du jubiliejai: Bostono Kultūrinis subatvakaris minėjo savo 50-metį, o Amerikos lietuvių tautinės sąjungos (ALTS) Bostono skyrius paminėjo 60 metų įkūrimo jubiliejų.

Klubo salė buvo išpuošta šventiškai. Salėje, naudojant bukletus, nuotraukas iš renginių, buvo paruošta paroda iš Kultūrinių subatvakarių archyvo. Ją skoningai parengė ir išdėstė Valentina Čepienė.

Svarbiausias ALTS tikslas – išlaikyti lietuvių kultūrą

Šventinį vakarą pradėjo ir vedė Kultūrinių subatvakarių valdybos pirmininkė Zita Krukonienė. Ji pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė kalbėti Birutę Banaitienę, ALTS Bostono skyriaus pirmininkę. Savo pranešime prelegentė papasakojo, kad Bostone Tautinės sąjungos skyrius įsikūrė 1949 metų spalio 1 dieną. Į tautininkų būrį įsiliejo Lietuvai vaduoti sąjunga ir Lietuvių misijos nariai iš Bostono. Prie jų taip pat prisijungė Bostone apsigyvenę tautinės minties tremtiniai.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo kovoje Bostono skyriaus valdyba Massachusetts sostinėje bendradarbiavo su kitomis lietuvių politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Šios organizacijos pagrindinis ir svarbiausias tikslas buvo išlaikyti lietuvių kultūrą ir toliau ją puoselėti, ne paskutinėje vietoje buvo ir begalinis noras bendrauti ir veikti kartu.

Pirmąją Tautininkų sąjungos Bostono skyriaus valdybą sudarė: pirmininkas Jonas Kasmauskas, pirmasis vicepirmininkas dr. Brunonas Kalvaitis, antrasis vicepirmininkas generolas Kazys Musteikis, iždininkas Antanas Matjoška, sekretorius Valentinas Vakauzas ir narys Antanas Bričkus. Narių skaičius svyravo nuo 30 iki 70 asmenų. ALTS Bostono skyrius buvo įsigijęs puikius Tautininkų namus, kuriuos buvo išpuošę savo rankų darbais. Prie to prisidėjo dailininkas Viktoras Andriuška, jo medžio išdrožti ornamentai žavėjo ir saviškius, ir svečius, užklydusius į namus. Sumažėjus narių skaičiui, Tautininkų namai buvo parduoti. Šiuo metu Sąjunga savo susitikimams ir renginiams naudojasi Pietų Bostono klubu.

Bostono tautininkų ruošiami vakarai tapo tradiciniai ir populiarūs tarp lietuvių: Naujųjų metų sutikimai, Joninės, gegužinės. Svarbiausi Tautininkų sąjungos Bostono skyriaus darbai yra palaikyti tautininkų laikraštį ,,Dirva”, Pietų Bostono Lietuvių klubą, teikti finansinę paramą Vasario 16-sios gimnazijai Vokietijoje ir Punsko krašto lietuviams.

Lietuvai tapus nepiklausoma, Bostono Tautininkų sąjungos skyrius siuntė ir tebesiunčia knygas ir enciklopedijas Lietuvos bibliotekoms ir mokykloms, remia Tautininkų partiją, padeda Jūreivystės kolegijos studentams, skirdamas stipendijas gabiems moksleiviams. Šiandien Bostono Tautininkų sąjungos skyriaus veikloje dalyvauja 25 nariai.

Kultūriniai subatvakariai – artumas, suėjimas, pasibuvimas

Visiems gerai žinomas ir gerbiamas Lietuvių Bendruomenės veikėjas Romas Veitas pasidalijo savo prisiminimais apie pirmuosius Kultūrinius subatvakarius. Gerbiamam Romui sutikus, perpasakoju jo paruoštą prisiminimų puokštę.

Kaip viskas prasidėjo? Ogi kai Bostono tautininkai įsigijo savo namus, žmonės turėjo kur sueiti ir pabendrauti. Tais sunkiais laikais atlyginimas buvo mažas, darbai sunkūs, o žmonės buvo pilni entuziazmo ir noro bendrauti. Svetimame krašte labai norėjosi savų žmonių artumo, suėjimų, pasibuvimų. Taip ir gimė subatvakarių idėja. ,,Subatvakarių” vardas yra kilęs iš to, kad šie parengimai buvo daromi šeštadienio, tai yra subatos, vakarais. Šie renginiai daugelį metų vyko pastoviai, pirmieji sumanytojai buvo Justas Vaičaitis, rašytojas Stasys Santvaras, dailininkas Viktoras Andriušis, Valdas Mickūnas, A. ir O. Vileniškiai.

Taip ir prasidėjo pirmieji subatvakariai: pradėjo rinktis bostoniškiai ir apylinkių lietuviai, vaišinosi kava, užkandžiais, išlenkdami konjako taurelę. Vakarai buvo apvainikuojami įvedant literatūrinių, istorinių, politinių ir kitų temų pristatymus ir diskusijas, muzikos, dainų ir šokių pasirodymus. Visuose pokalbiuose ir vakaruose vyravo pagrindinė tema – Lietuva.

Per šią trumpą prisiminimų prizmę negaliu išvardyti daugybės subatvakarių programų, o jų buvo tikrai daug. Per 27rių metų laikotarpį Tautininkų namuose surengėme 216 subatvakarių – po 7–8 kiekvieną sezoną. Tikrai nesuklysiu sakydamas, kad per šį laikotarpį turėjome visus išeivijos rašytojus, be galo daug menininkų parodų, daug mokslininkų, tarp jų ir būsimą Lietuvos Prezidentą Valdą Adamkų.

Subatvakarių varomoji jėga buvo rašytojas Stasys Santvaras. Be jo vakarai nebūtų buvę tokie turiningi ir įdomūs. Jo plačios pažintys ir malonus būdas, meilė savo kraštui davė subatvakariams pagrindinę tautinę liniją. Pas gerbiamus Stasį ir Alę Santvarus dažniausiai ir apsistodavo kviestiniai programų atlikėjai.

Romas Veitas pasiūlė visiems pakelti taures už gražius Kultūrinių subatvakarių ir Tautininkų sąjungos jubiliejus. Visi dalyviai galėjo pasiimti po suvenyrą – taurelę, kurią puošė dailininko Vytauto Dilbos raižiniai.

Subatvakarių atgimimas

Zita Krukonienė, šiandieninė Kultūrinių subatvakarių valdybos pirmininkė, savo trumpame pranešime labai gražiai suskirstė subatvakarių veiklą į tris laikotarpius. Pirmasis – aukso amžius, prasidėjęs nuo įkūrimo ir trukęs iki 1975 metų. Po to sekusį etapą prelegentė pavadino merdėjimo laikotarpiu. Trečiasis – Atgimimo laikotarpis, kai į subatvakarių valdybą ir jo veiklą įsitraukė nauja karta. 2000 metais susibūrė nauja subatvakarių valdyba, pakvietė trečios bangos lietuvius suruošti dr. Jurgio Gimbuto knygos ,,Lietuvos kaimo trobesių puošmenys” sutiktuves. Taip prasidėjo subatvakarių atgimimas.

Naujoji subatvakarių valdyba, tęsdama seną tradiciją, užsibrėžė Bostono bendruomenę supažindinti su geriausiais ir įdomiausiais Lietuvos kultūros ir meno žmonėmis, neužmirštant išeivijos ir ypač Bostono menininkų. Per devynerius metus suruošta per 20 subatvakarių. Subatvakarių pirmininkais yra buvę: Justinas Vaičaitis, Edmundas Cibas, Romas Veitas. Šis visų gerbiamas bostoniškių veikėjas yra tikras Kultūrinių subatvakarių dvasios tėvas. Tad pirmininkė Z. Krukonienė, gausiems plojimams pritariant, įteikė R. Veitui dovaną – butelį tauraus gėrimo, iš kurio vėliau jis vaišino visus susirinkusius.

Vakaro metu buvo rodomos skaidrės iš Kultūrinių subatvakarių renginių, kurias šiam vakarui paruošė valdybos narys Vytautas Sužiedėlis.

Svečiams koncertavo VU choras ,,Virgo”

Meninėje šio kultūrinio subatvakario programoje pasirodė Vilniaus universiteto (VU) merginų choras ,,Virgo”. Į JAV koncertuoti atvyko net 25 choristės su vadove Rasa Gelgotiene ir koncertmeistere Raminta Gocentiene. Choras įkurtas 1980 metais, jame dainuoja 70 VU studenčių, studijuojančių įvairias specialybes: kalbas, matematiką, mediciną ir kitus mokslus. ,,Virgo” choras yra vienas žymiausių chorų Lietuvoje, pelnęs laureato vardą penkiolikoje tarptautinių konkursų, koncertavęs Rusijoje, Danijoje, Norvegijoje, Meksikoje, Brazilijoje, Argentinoje, Šveicarijoje ir Kanadoje. JAV ,,Virgo” yra koncertavęs jau tris kartus.

Choro repertuarą sudaro muzika nuo renesanso polifonijos, klasikinės iki šiuolaikinės ir lietuvių liaudies muzikos. Bendradarbiavimas su įvairiais solistais ir orkestrais leido chorui pristatyti tokius kūrinius kaip G. F. Haendel ,,Messiah”, W. A. Mozart ,,Requiem”, J. Rutter ,,Gloria”. Choras yra išleidęs keturias kompaktines plokšteles: dvi lietuviškos muzikos ir dvi klasikinės.

Iškilmingo vakaro programa buvo pradėta Bob Chilcott kūriniu ,,Jazz mass”, koncerto metu skambėjo lietuvių kompozitorių A. Martinaičio, L. Povilaičio, O. Narbutaitės, B. Gorbulskio sukurtos dainos. Vakaro pagrindiniu kūriniu tapo Gintarės Jautakaitės daina ,,Viešpaties lelija”.

Po choro ,,Virgo” koncerto visi buvo pakviesti vakarienės, kurią paruošė Pietų Bostono klubo šeimininkės. Po skanios vakarienės susirinkusieji šventę pratęsė šokių aikštelėje. Džiugu buvo stebėti jaunas ,,Virgo” dainininkes, smagiai šokančias su bostoniškiais.

Iš šio vakaro išsivežėme gerą nuotaiką. Buvo smagu susitikti su gerais pažįstamais, draugais, pasigėrėti jaunų dainininkių dainavimu. Džiugu, kad yra tokių žmonių, kaip R. Veitas, Z. Krukonienė. Pati Zita subatvakariams vadovauja jau 9 metai. Ši nuostabi moteris turi šaunią valdybą, kurią sudaro: Birutė ir Bronius Banaičiai, Vytas ir Renata Bazikai, Valentina ir Gintaras Čepai, Reda ir Jonas Limantai, Estera ir Vytautas Sužiedėliai, Perkūnas Krukonis, Romas Veitas, Dalia Shilas, Dalia Bubnienė, Rima Girniuvienė ir Rima Tamulė. Valdyba vienija įvairių kartų lietuvius, kurie, sumanymus ir kūrybiškumą pasitelkę, dar ne kartą mus visus pakvies į puikius Bostono Kultūrinius subatvakarius. 

boston

Kultūrinių subatvakarių valdybos pirmininkė Zita Krukonienė su Romu Veitu.
Birutė Banaitienė, Bostono tautininkų sąjungos skyriaus pirmininkė.


boston


boston