Blogėja Amerikos katalikų padėtis

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS


Prieš daugelį metų buvo populiarus anekdotas, kad Amerikoje didžiausią religinę bendruomenę sudaro Romos katalikai, o antrąją pagal skaičių didžiausią bendruomenę sudaro buvę Romos katalikai. Dabar toks anekdotas jau nebejuokingas. Oficialiais duomenimis, 2009 m. JAV buvo 68,115,001 katalikas. Tai visu milijonu daugiau negu prieš metus. Dabar Romos katalikai sudaro 22 proc. visų krašto gyventojų. Tai dalis informacijos, paskelbtos OSV katalikų savaitraščio 2009 m. lapkričio 15 d. laidoje.

2008 metų vasario mėnesį ,,Pew Forum on Religious & Public Life” studija rado, kad JAV 38 mln. katalikų nebėra katalikai. JAV valdžios duomenys sako, kad 2000 metais krašte gyveno 35.3 mln. ispanų kilmės žmonių. Apskaičiuojama, kad trys ketvirtadaliai jų buvo pakrikštyti katalikais. Iki šio šimtmečio vidurio numatoma, kad ispanų kilmės katalikai JAV sudarys bent pusę visų katalikų. Trinity College apskaičiavimu, katalikai dabar sudaro trečdalį suaugusiųjų, gyvenančių California ir Texas valstijose ir apie ketvirtadalį suaugusiųjų katalikų Florida valstijoje. JAV šiaurės rytuose katalikų proporcija nukrito nuo 43 proc. iki 36 proc.

Stebėtini pasikeitimai matomi kunigų bei vienuolių skaičiuose. 1965 m. JAV turėjo 58,632 kunigus (35,925 vyskupijų žinioje ir 22,707 vienuolynuose). 2009 m. bendras kunigų skaičius nukrito iki 40,666 (27,594 vyskupijose ir 13,072 vienuolynuose). 1965 m. kunigais buvo įšventinti 994 vyrai. Tais metais buvo 8,325 seminaristai. Vėliausi skaičiai rodo, kad per metus turėta 472 šventinimus į kunigus, o seminarijose mokėsi 3,357 seminaristai. Susirūpinęs dėl mažėjančio pašaukimų skaičiaus popiežius Benediktas XVI 2009-uosius paskelbė Kunigų metais.

Sumažėjo ir moterų vienuolių ir brolių vienuolių. 1965 m. buvo 179,954 vienuolės, dabar tas skaičius nukrito iki 59,601. Nukrito ir brolių vienuolių skaičius – nuo 12,271 iki 4,863. Gelbstint susidariusią padėtį parapijos vis dažniau ir dažniau pasikliauja diakonais ir pasauliečiais. Naujas diakonų vaidmuo, patvirtintas Antrajame Vatikano suvažiavime, plečiasi, dabar JAV priskaičiuojama 16,380 diakonų. Pasauliečių apaštalavimo pareigose JAV yra 35,000 apmokami asmenys. Tūkstančiai kitų tikinčiųjų savanoriškai talkina oficialias pareigas Bažnyčios hierarchijoje turintiesiems.

Matomi dideli pasikeitimai ir katalikiškose mokyklose. 1965 m. veikė 10,931 katalikiška pradinė mokykla su 4,566.809 mokiniais. Dabar tokių mokyklų yra 6,028 su 2,557.000 mokinių. Sumažėjo ir katalikiškų gimnazijų bei mokinių skaičius. 1965 m. veikė 2,465 gimnazijos su 708,535 mokiniais. Dabar turima 1,220 gimnazijų su 624,515 mokiniais. Tuo pačiu padidėjo mokinių skaičius, gaunantis katalikiškų tiesų mokymą už katalikiškų mokyklų ribų.

Pastebimi pokyčiai ir tikinčiųjų religinėje praktikoje. Sumažėjo dalyvavimas šv. Mišiose. Lyg pateisinant, yra teigiančių, kad geru kataliku netampama dažnai lankant šv. Mišias. 1965 m. apie 70 proc. suaugusiųjų katalikų dalyvaudavo šv. Mišiose kas sekmadienį. Dabar tas nuošimtis, pagal pernai metų duomenis, nukrito iki 34 proc.

Pastebimas kartų skirtumas. 45 proc. katalikų, subrendusių prieš Antrąjį Vatikano suvažiavimą (įvykusį 1962–1965 m.), šv. Mišias išklauso kas savaitę ar dažniau. Po Suvažiavimo išaugusioje kartoje tik 18 proc. šv. Mišias lanko kas savaitę. Griebiantis už šiaudo, galima pirštu rodyti į kitus kraštus, pvz., Prancūzijoje 1972 m. 20 proc. išklausydavo šv. Mišias kas savaitę. Dabar ta proporcija nukritusi iki 4,5 proc. Daugiau nei 65 proc. jų yra vyresni nei 50 metų amžiaus.

Atgailos ar susitaikymo sakramento praktika irgi mažėja. Pagal 2008 m. duomenis, 30 proc. JAV katalikų sakėsi išpažinties ėję rečiau nei kas metai. Tiesiog neįtikėtina, bet kiti 45 proc. prisipažino išpažinties niekada nebuvę. Tik du nuošimčiai sakėsi priimantys šv. Komuniją bent kartą į mėnesį. Apklausinėjimai pakartotinai parodo, kad daug JAV katalikų arba nėra susipažinę su pagrindinėmis jų religijos tiesomis, arba jų nepaiso.

Kaip statistiškai atrodo kitos tikinčiųjų bendruomenės JAV? To paties šaltinio OSV savaitraščio žiniomis, katalikų statistika, palyginti su protestantų, nėra tokia tragiška. Tik žydai ir mormonai turi mažesnį narių nubyrėjimą nei katalikai. 76 proc. žydų ir 70 proc. mormonų lieka ištikimi savo religijai. Katalikų nuošimtis šiuo atveju yra 68 proc. Tuo tarpu baptistų, liekančių ištikimais savo religijai, nuošimtis yra 60 proc., liuteronų – 59 proc., metodistų – 47 proc., episkopalų – 45 proc., presbiteronų – 40 proc. ir t.t.

Tačiau negalima nesirūpinti katalikų gretas apleidžiančiais. Padėtį geriau suprasti padeda „Pew” apklausa, atlikta pernai metais. Išvadoje teigiama, kad du trečdaliai buvusių katalikų Bažnyčią apleido ir niekur kitur neįstojo, nes nesutiko su Bažnyčios mokymais. Trys iš dešimties tarp išstojimo priežasčių paminėjo kunigų ištvirkavimo skandalą. Daugumas Bažnyčią paliko prieš 24-siuos metus. Mažai vilties duoda pastangos pritraukti naujus konvertitus, nes per vienerius metus pusė jų nubyra. Turimi skaičiai apie krikštą, sutvirtinimo sakramentą, moterystę irgi pamažu krenta žemyn.

CARA duomenimis, JAV turi 5.8 proc. pasaulio katalikų, 10,5 proc. pasaulio kunigų, 10 proc. pasaulio vienuolių brolių, 9 proc. pasaulio moterų vienuolių ir 43,6 proc. pasaulio diakonų. Tad, palyginti su likusiu pasauliu, JAV gal ir nėra taip blogai. Aišku, galėtų būti daug geriau.