cicero
Cicero lietuvių adventinė agapė yra rengiama kiekvienais metais.

Šv. Antano parapiją užklupo bėdos

EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip jau rašėme, Cicero lietuvių dvasios vadą kun. dr. Kęstutį Trimaką buvo ištikusi automobilio nelaimė, kurios pasekmes jis vis dar jaučia. Grįžęs iš Mt. Sinai ligoninės, kunigas gydosi namuose, ir dar nėra tiksliai žinoma, kada jis vėl galės aplankyti savo parapijiečius. K. Trimako kaklas vis dar yra įtvare, o ir kaktą teks vėl operuoti, mat ligoninės gydytojai nepasistengė laiku išimti siūlų. Kun. dr. K. Trimakas jaudinasi dėl tokių nemalonumų ir stebisi gydytojų abejingumu pacientams.

Vis dėlto kunigas tiki, kad gruodžio 11 d. jis galės pasirodyti Cicero lietuvių adventinėje agapėje, rengiamoje kiekvienais metais. Šventės organizatoriai žada pasirūpinti skaniais užkandžiais, kava, pyragaičiais, na ir puikia programa. Renginio metu mintimis apie adventą pasidalys dr. Ona Daugirdienė. Būtų gerai, kad kuo daugiau Cicero bei apylinkių tautiečių išgirstų šį kvietimą ir kuo gausiau šioje prieškalėdinėje šventėje dalyvautų.

Sergant kun. dr. Trimakui, sekmadienio ryto lietuviškas Mišias atnašauja tėvas Antanas Gražulis, SJ.

Lietuvių sueiga šaltame kambaryje

Lapkričio 27 d. sekmadieninis lietuvių bendravimas vyko šaltame kambaryje, nes, kaip paaiškino Aldona Zailskaitė, klebonas kun. Sergio Solis neišgali pataisyti sugedusių šildymo įrenginių. Zailskaitės žiniomis, tai kainuotų 100,000 dolerių. Dalį remonto išlaidų padengtų arkivyskupija, tačiau dešimtį tūkstančių tektų pridėti ir lietuviams. O tokia suma šimtui (maždaug tiek lanko lietuviškas pamaldas) lietuvių yra gana didelė.

Kaip žinia, lietuviai apsiėmė sutvarkyti sugedusius vargonus, kurie reikalingi lietuviškoms pamaldoms (meksikiečiai savo Mišioms pasitenkina gitarų muzika).

Šiuo metu Šv. Antano parapijoje sekmadieniais laikomos net 6 pamaldos ispanų (šios etninės grupės parapijiečių yra daugiau nei pora tūkstančių) kalba, bet nei klebonas, nei arkivyskupija neįstengia pajudinti atvykėlių iš Meksikos, kad šie svariau prisidėtų prie Šv. Antano parapijos išlaikymo.

Mirė ilgametė parapijietė Č. Bačinskienė

Cicero lietuvių šeima vėl sumažėjo – lapkričio 21 d. amžinybėn išėjo ilgametė cicerietė Česlova Bačinskienė, neseniai persikėlusi gyventi į Lemont, IL.

1949 m. ji atvyko iš Vokietijos, ilgus metus gyveno Cicero. Čia buvo veikli BALF’o Cicero skyriaus sekretorė, JAV Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių dantų gydytojų sąjungos narė. Česlova labai mylėjo Lietuvą, dažnai joje lankydavosi.

Bačinskienė su vyru Eleuterijumi (jis buvo žymus futbolo (soccer) žaidėjas), kuris jau gana seniai miręs, užaugino du sūnus – Kazį ir Donatą.

Lapkričio 28 d. po pamaldų Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje a. a. Č. Aukštinaitytė-Bačinskienė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Tegul gerasis Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Prašo kunigo iš Lietuvos

Paskutinį lapkričio mėnesio sekmadienį vykusiame lietuvių susibūrime buvo renkami parašai, kad Brighton Park ir Cicero bažnyčioms būtų paskirtas jaunas kunigas iš Lietuvos. Prašoma, kad juo būtų ne taip seniai Šiluvos atlaidus Marquette Park lietuvių parapijoje padėjęs vesti kun. Vytautas Kirka.

Dar nežinoma, ar į šį pageidavimą bus atsižvelgta, nes ir pačioje Lietuvoje yra jaučiamas dvasininkų stygius. O be to, atrodo, jog lietuviškoms parapijoms Čikagos arkivyspupija nerodo didesnio dėmesio. Tam patvirtinti turime daug pavyzdžių, tereikia pažvelgti į per praėjusį dešimtmetį uždarytas lietuvių parapijas Amerikoje.

cicero
Cicero Šv. Antano parapijos lietuviai su Čikagos arkivyskupu kardinolu Francis George