alat

,,Alatėjos” moterų gimtadienio šventę pradėjo klubo narės (iš k.): Audronė Sidaugienė (pirmininkė), Loreta Timukienė, Sandra Abrutienė, Gitana Stonkienė , Evelina Karalienė, Vitalija Valuckienė.  Loretos Timukienės nuotr.

,,Alatėja” jau penkerius metus dalijasi gerumu


LORETA TIMUKIENÈ
 
,,Mes turtingi tik vienu šioj žemėj – gerumu, dovanotu kitiems” – tokiais žodžiais prasidėjo Čikagoje veikiančio moterų klubo ,,Alatėja” šventė. Šis klubas, švenčiantis 5-erių metų jubiliejų, lapkričio 27 d. savo draugus ir bičiulius pakvietė į jubiliejinį vakarą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.
Klubo siela Audronė Sidaugienė, pradėdama vakarą, sakė: ,,Per 5 metus, nuo tada, kai pirmą kartą išsiuntėme dėžes į Lietuvą nuo gaisro nukentėjusiai šeimai, atrodo, praėjo tiek nedaug, bet mes tokios
alat laimingos, nes per penkerius metus tapome tokios turtingos. Įsigijome būrį draugų ir bičiulių, rėmėjų ir palaikytojų. Mūsų gyvenimus palietė nuostabūs žmonės – tokie kaip ‘Rugutės’ fondo įkūrėja Edita Abrukauskienė ir visa šio fondo šeima; Glorija ir jos mama Danguolė su šeima, Linkuvos specialiosios mokyklos mokytoja Lina Miežinskaitė ir jos auklėtiniai; poetė Eglė Juodvalkė; psichologės Laima Zavistauskas, Stasė Stašienė; verslininkė Angelė Kavakienė ir dar daug daug kitų. Džiaugiamės, galėdamos padėti ligos ar kitos nelaimės paliestiems žmonėms – jiems mes siunčiame rūbus, žaislus, pinigus. Būdamos kartu mokomės atjautos, pakantumo, meilės ir gerumo.

Per penkerius metus turėjome ir labai liūdnų minučių, kada nespėję susitikti, geriau susipažinti su mūsų naujais draugais, turėjome išlydėti juos ten, kur kada nors visi susitiksime. Mums angelų sparnais jau moja ir sustoti neleidžia Renius, Vilma Grigonienė, Gintautas Abarius, Indrė Bartašiūnienė, Vida Kazakevičienė.”

Susirinkusieji tylos minute pagerbė Anapilin išėjusius ,,Alatėjos” draugus.

Graikų mitologijoje Alatėja – tiesos, teisingumo ir nuoširdumo deivė. Šventiškai papuoštoje salėje, klausantis Dalios Žarskienės ir Artūro Jasenausko atliekamų melodijų ir skaitomų poezijos posmų, gėrintis Mantės Baliutavičiūtės bei ,,Dance Duo” šokėjų Evelinos ir Emilio šokiais ir džiaugiantis smagia draugija, rodos, buvo galima pajusti plevenant šios deivės įkūnijamą gerąją aurą. Nebuvo pamiršta ir vakaro paskirtis – surinkti lėšų paramai tiems, kam jos labiausiai reikia ar reikės. Vyko loterija, kurioje buvo galima laimėti dienraščio ,,Draugas” ir ,,Amerikos lietuvio” prenumeratas, ,,Racine Bakery”, kirpėjos Sigitos Uskienės, kosmetologės Ramunės Žilinskienės ir įvairių parduotuvių dovanų korteles, bendrovės ,,Food Depot International” prizus, lietuviškas knygas, ,,Draugo” 2011 metų kalendorius, D. Kavaliauskienės pagamintas žvakes, smulkmenas vyrams ir moterims.

,,Alatėją” su jubiliejumi sveikino Jaunimo centro moterų klubo, neseniai šventusio savo 30-metį, pirmininkė Irena Dirdienė. Kunigas Antanas Saulaitis, SJ atsiuntė auką, vienas iš vakaro svečių dovanojo 500 dol.

Gimtadienio svečiai buvo vaišinami ,,Racine Bakery”, Morkūnų ir pačių ,,Alatėjos” moterų pagamintais skanumynais, ragavo punšo, paruošto pagal ypatingą receptą. Šokių aikštelėje sukosi poros – šventišką nuotaiką kūrė Mindaugo Matkaus saksofonu atliekamos melodijos.

Visiems kartu sudainavus ,,Alatėjos” himną, buvo įneštas tortas su žvakutėmis. Prieš jas užpučiant moterys stabtelėjo – juk reikia sugalvoti norą. Aišku, niekas jo garsiai neištarė, bet galima spėti, kad jį galima nusakyti žodžiais, kuriais klubo moterys kreipėsi į susirinkusius: ,,Neužpūskime širdy žvaigždės – tikėjimo, palaimos ir vilties, neleiskime pykčiui savyje keroti, sieloje nešiokime gerumo šventę, ir, rodos, viską išdalinę, turėsime daugiau, nei beturėję.”

O po šventės prabėgus kelioms dienoms, ,,Alatėjos” moterys gavo Audronės laišką, jame ne tik dėkojama visiems, prisidėjusiems ruošiant šventę, bet ir vėl neleidžiama snausti: ,,Siūlykite, ką veikiame toliau...”
 


alat

Susirinkusieji apie klubo veiką galėjo pasiskaityti ,,Alatėjos” suruoštoje parodėlėje.

alat
Jaunimas atvyko pagerbti ir paremti ,,Alatėjos “klubą.