biru
Susirinkusius svečius linksmino ,,Biru Bar” ansambliečiai (iš kairės): Rūta Žekonis, Mindaugas Žekonis, Marcel Lazdins, Rymantas Guzulaitis, Daiva ŠimonytėMiller, Otonas Balčiūnas (vadovas), Adrija Beleckienė ir Jonas Beleckas. Laimos Apanavičienės nuotraukos

Jaunimo centro metinė vakaronė

LAIMA APANAVIČIENĖ

Šeštadienį, gruodžio 3 d., Jaunimo centro (JC) valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė, Moterų klubo narės, vadovaujamos Irenos Dirdienės, JC pagalbininkai Reda ir Vytas Daubarai triūsė centro didžiojoje salėje – ruošėsi sutikti JC kasmetinės vakaronės svečius.

Sekmadienį į gražiai papuoštą salę po šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje gausiai rinkosi vakaronės svečiai. Vakarą pradėjusi aktorė Audrė BudrytėNakienė susirinkusiems pristatė garbės svečius: Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolą Gintarą Vitkų, SJ, buvusį LR garbės konsulą Čikagoje Vaclovą Kleizą, Lietuvių Fondo pirmininką Rimantą Griškelį, JAV LB  XIX tarybos pirmininką Juozą Polikaitį, ALT’o pirmininką Saulių Kuprį, tėvus jėzuitus Antaną Gražulį, SJ, Antaną Saulaitį, JC, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios administratorių kun. Jaunių Kelpšą, Marquette Park apylinkės pirmininkę Aušrelę Sakalaitę ir kt.

Susirinkusius svečius pasveikino ir už Jaunimo centro rėmimą padėkojo JC tarybos pirmininkė Marytė Utz. JC valdybos pirmininkė N. Aleksonienė dėkojo JC darbuotojams, Moterų klubui, centro tarybos ir valdybos nariams už puikų darbą centro labui. Trumpą sveikinimo kalbą pasakė provincijolas G. Vitkus.

Jaunimo centrą pasveikino LF pirmininkas R. Griškelis, įteikdamas 7,000 dol. čekį, o Moterų klubo pirmininkė Irena Dirdienė, pasakiusi, kad 2011 m. Moterų klubas centrui jau dovanojo keletą dovanų, centro veiklai palaikyti dar įteikė 2,500 dol. čekį.

Daug metų Jaunimo centrui atidavė JC tarybos garbės pirmininkas Vaclovas Momkus ir tarybos narys Antanas Paužuolis. Jie šiemet šventė garbingas amžiaus sukaktis. 85ių sulaukusiam V. Momkui ir 90mečiui A. Paužuoliui M. Utz ir N. Aleksonienė užrišo vardines tautines juostas, prisegė prie švarko atlapų gėlių puokšteles. Susirinkusieji sudainavo ,,Ilgiausių metų”. Tą dieną gimtadienį šventė ir jau 20 metų Čikagos lituanistinei mokyklai, įsikūrusiai Jaunimo centre, vadovaujanti Jūratė Dovilienė.

Vakaronėje nuotaikingą koncertą atliko liaudies muzikos kapela ,,Biru Bar” (vadovas Otonas Balčiūnas) iš Indianapolis, IN, skaniai susirinkusius pamaitino ,,Lithuanian Plaza” darbuotojai (savininkė Vanda Morkūnienė).

 Na, o kokia vakaronė be loterijos laimėjimų? Keturi šios vakaronės laimingieji gavo 100, 200, 250 ir 500 dol. laimėjimus. Jų pavardės bus paskelbtos ,,Drauge” .

Išlydėję šiuometinius svečius JC šeimininkai tikisi, kad centre lietuviška veikla gyvuos dar ne vienerius metus, o į kitais metais vyksiančią jubiliejinę – 55ąją – vakaronę atvyks ne mažesnis būrys centro rėmėjų.

vit
Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas Gintaras Vitkus, SJ.

mom
JC valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė ir JC tarybos pirmininkė Marytė Utz su 85uoju gimtadieniu sveikina ilgametį JC tarybos pirmininką Vaclovą Momkų.

pauz
Jubiliatą Antaną Paužuolį sveikina kun. Antanas Gražulis, SJ.

juru
Čikagos Jūrų šauliai su savo vadu Sigitu Savicku (stovi trečias iš dešinės).

mok
Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojos Jaunimo centro vakaronėje.
ciero
Cicero telkinio lietuviai Jaunimo centro metinėje vakaronėje.