Lietuviai protestuoja prie Šv. Kryžiaus ligoninės. Jono Kuprio nuotr.

Šv. Kryžiaus ligoninės ateitį spręs kard. F. George

Lietuvių organizacijos pasisako prieš Šv. Kryžiaus ligoninės perdavimą Mount Sinai

Šiomis dienomis gautas pranešimas, jog Vatikanas sutiko, kad Šv. Kryžiaus ligoninės savininkystė būtų perleista kitam savininkui. Anot spalio 17 d. pranešimo, pritarimą pasirašė Pašvęsto gyvenimo kongregacijos prefektas, kardinolas Braz de Aviz. Šv. Kryžiaus ligoninės vadovybės teigimu, pranešimas gautas š. m. lapkričio mėn. pabaigoje.
 
Šv. Kryžiaus ligoninės korporacija yra pasirašiusi susitarimą su Mount Sinai ligonine, kad ši perimtų Šv. Kryžiaus ligoninės savininkystę. Šį susitarimą turi patvirtinti aukščiau minima kongregacija, vietos kardinolas ir Illinois valstijos ligoninių priežiūros taryba. Žinoma, kad kita Čikagos katalikiška ligoninė – Šv. Antano – yra pareiškusi norą jungtis su Šv. Kryžiaus ligonine. Taip pat žinoma, kad rugpjūčio mėn. Čikagos diecezijos atstovas raštu patvirtino, jog kardinolas Francis George pageidauja, kad būtų jungiamasi su minėta Šv. Antano ligonine. Nepaisant to, sutartis pasirašyta ne su šv. Antano, bet su Mount Sinai ligonine. Šv. Kryžiaus ligoninės vadovybė teigia, kad ligoninė, nepaisant perėjimo į Mount Sinai rankas, liks katalikiška ir kad seselės kazimierietės toliau rūpinsis jos pastoracija.

Šv. Kryžiaus ligoninė buvo įkurta 1928 m. Lietuvių katalikų labdarių sąjungos pastangomis. Po metų ligoninei vadovauti pakviestos seselės kazimierietės, kurios iki šios dienos tvarkė ligoninės reikalus.

Lietuvių katalikų labdarių sąjunga ir kitos lietuvių organizacijos oficialiai pasisakė prieš numatytą perdavimą. Illinois valstijos taryba, kuri prižiūri ligoninių administravimą, šį klausimą numato svarstyti š. m. gruodžio 10 d. Bollingbrook, Illinois. Šiuo klausimu laiškus parašė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė Danguolė Navickienė, Lietuvių katalikų labdarių sąjungos pirmininkas dr. Linas Sidrys, Amerikos lietuvių taryba, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos administratorius kun. Jaunius Kelpšas, Čikagos Lietuvos vyčiai, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija ir pavieniai asmenys. Šiuo klausimu laišku į Čikagos kardinolą kreipėsi Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams prel. Edmundas Putrimas.

Dėl Šv. Kryžiaus ligoninės perdavimo Mount Sinai ligoninei paduotame prašyme teigiama, kad bus apsaugota ligoninės katalikiška tapatybė, nors naujuose įstatuose pažymėta, kad visi ligoninės direktoriai (jų gali būti iki 48) turi būti Žydų federacijos nariai. Perdavimas numatomas be jokios kompensacijos. 2011 metų Šv. Kryžiaus ligoninės finansinė ataskaita nurodo, kad ligoninės turto vertė siekia daugiau nei 70 mln. dol. Prieš metus Šv. Kryžiaus ligoninės nepavyko parduoti ,,Vanguard Medical Group” už 18 mln. dol.

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos info