tev

Kunigas Liudas Miliauskas ir Tėviškės parapijos tarybos pirmininkė Irena Kleinaitienė su mažaisiais parapijos sekmadieninės mokyklėlės sveikintojais.Laimos Apanavičienės nuotraukos

Tėviškės parapijoje pažymėtas
kunigo Liudo Miliausko tarnystės 5-metis


LAIMA APANAVIČIENĖ

Gruodžio 5 d. lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje vyko gražus paminėjimas – kunigo Liudo Miliausko tarnystės 5-metis šios parapijos bažnyčioje. Pirmosios kun. L. Miliausko pamaldos įvyko dar senojoje Tėviškės parapijos bažnyčioje, Čikagoje, 2005 m. laprikričo 27 d.

Į sukakties paminėjimo pamaldas susirinko gražus būrys Tėviškės parapijos parapijiečių, kun. Liudo draugų. Gražios giesmės, prasmingas kunigo Liudo pamokslas apie mokėjimą surasti tylą ir joje pabūti, pasimėgauti ja, uždegta antrojo Advento sekmadienio žvakutė nuteikė prieškalėdiniam pamąstymui.

Po pamaldų vyko gražus kunigo pagerbimas. ,,Dažnai, norint garsiai išreikšti pagarbą ir dėkingumą mums pritrūksta žodžių. Patys gražiausi padėkos žodžiai gimsta mūsų širdyse”, – pagerbimo popietę pradėjo Tėviškės parapijos tarybos pirmininkė Irena Kleinaitienė.

Ji trumpai nužvelgė prabėgusį penkmetį ir džiaugėsi, kad ,,buvo aišku iš pat pradžių, kad jis (kun. L. Miliauskas – red.) norėjo suprasti mūsų parapijos 50 metų veiklą ir jos žmones. Jam buvo svarbu apgaubti rūpesčiu ir dėmesiu kiekvieną parapijietį.”

I. Kleinaitienė trumpai paminėjo, kas per pastaruosius penketą metų įvyko parapijoje ir kun. Liudo gyvenime: ,,pardavėme bažnyčios patalpas Čikagoje ir išsikraustėme į Western Springs. Uždarėme Amerikos ir Kanados sinodą.

Kunigas L. Miliauskas iš pat pradžių įsijungė ne tik į parapijos veiklą, bet tapo aktyviu lietuvių bendruomenės nariu. Jis veda dvasinio ugdymo pamokas Čikagos lituanistinėje mokykloje, kuri įsikūrusi Jaunimo centre, sekretoriauja Mažosios Lietuvos draugijoje ir yra šios draugijos fondo narys, talkininkauja Socialinės ir dvasinės pagalbos draugijos ‘Paguodos telefonui’. Netrukus išgirsime kunigą Liudą skelbiant Dievo žodį radijo laidos ‘Margutis II’ religinės valandėlės metu.

Reikia paminėti jo stiprų ryšį su Lietuva – ne tik su Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia. Lietuvoje veikia jo įkurta, kasmet organizuojama jaunimo stovykla Vanaguose, kuri 2011 metais dirbs jau 14-liktus metus.”

,,Ar kunigas Liudas pasiryžęs, užsispyręs, ar tik laimingas? O galbūt skirtumo nėra – laimė tenka duodantiesiems.  Tai, kas eina iš širdies, širdį ir pasiekia. Tai toks yra mūsų kunigas Liudas”, – tęsė I. Kleinaitienė.  

Malonu buvo girdėti, kaip gražiai atsiliepia apie jauną kunigą parapijos pirmininkė ir parapijiečiai. Visi džiaugiasi, kad Tėviškės parapija ne tik neužsidarė, kaip buvo pranašauta, bet jos veikla pagyvėjo, parapijos šeima gausėja. Parapijiečiai dėkingi kunigui už visą veiklą ir linki jam laimės, tvirtos dvasios, geros sveikatos, išganingos šviesos ir sėkmės pašaukimo tarnystės Dievui darbe.

Dar nebaigus kalbėti parapijos tarybos pirmininkei, bažnyčios prieangyje pasigirdo šurmulys. Tai mažieji parapijos sekmadieninės mokyklėlės vaikučiai su balionais ir gėlėmis atvyko pasveikinti kunigą. Kiekvienas asmeniškai norėjo įteikti po geltoną, raudoną ar žalią balioną ir po gėlytę kun. L. Miliauskui. Per bažnyčią nusirito šypsenų banga.

Buvo perskaityti Ziono lietuvių liuteronų evangelikų parapijos kunigo klebono Valdo Aušros ir Išganytojo parapijos Toronte, Kanada, kunigo Algimanto Žilinsko atsiųsti sveikinimai.

Kunigą sveikino parapijos moterų draugijos pirmininkė Ida Jonušaitienė, vargonininkė Loreta Meištininkienė, Mažosios Lietuvos fondo tarybos pirmininkas Jonas Trumpjonas, kunigė diakonė Erika Dilytė-Brooks, Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, Ernestas Lukoševičius. Visi sveikintojai iš širdies linkėjo kunigui Liudui kuo geriausios sėkmės.

tev
Sveikina Mažosios Lietuvos fondo tarybos pirmininkas Vilius Trumpjonas.