philaKaimo kapela ,,Varpelis” linksminusi Lietuvių namų mugės lankytojus. Viduryje su akordeonu kapelos vadovė Lynn Cox.


Veiklos Philadelphia telkinyje nestokojama

Laikui slenkant Philadelphia lietuvių telkinio gyvybę kartina pokario metais atvykusiųjų mirtys, o estafetinės lazdelės sėkmingą perdavimą naujai atvykusiems pristabdo veiklių ,,trečiabangių” grįžimas į Lietuvą.
Nepaisant retkartinių gyvenimo iššauktų nusivylimų, telkinyje veikla juda teigiama linkme. Pagrindinė veiklos ašis yra Lietuvių Bendruomenės žmonės, ateinantys visur, kur tautinė pareiga juos šaukia. Vieni darbuojasi LB apylinkės valdyboje, kiti ,,išplaukta į plačius vandenis” ir atsidurta pagal eilę jau antrą kadenciją Philadelphia reziduojančioje JAV LB Krašto valdyboje. Kiti jungiasi į ,,Laisvės” choro, tautinių šokių grupių ,,Žilvinas” ir ,,Aušrinė” gretas, darbuojamasi V. Krėvės LB lituanistinės mokykloje, Šv. Andriejaus lietuvių parapijos komiteto ar šiais metais 100 metų sukaktį baigiančių minėti Lietuvių Namų vadovybių gretose. Nereikia aiškinti, darbo rankų galėtų ir būti daugiau. Visų akys tebekrypsta į naujai iš Lietuvos atvykusius, ir kiekvieno iš jų į lietuvišką veiklą įsijungimu džiaugiamasi.

Ansamblis ,,Vaivora” – seniai pažįstamas

Rudenio sezonas Philadelphia pradėtas spalio 25 d. JAV LB Kultūros tarybos iš Lietuvos atsikviesto liaudies instrumentų ansamblio ,,Vaivora” kartu su soliste Irena Milkevičiūte koncertu. ,,Vaivora”, aplankiusi daugybę lietuvių vietovių, paskutinįjį koncertą padovanojo Philadelphia telkiniui. Nors vardas ,,Vaivora” vienetui naujas, Linos Naikelienės vadovaujamas, nauju vardu persikrikštyjęs, buvęs ansamblis ,,Kanklės” – seniai pažįstamas. ,,Kanklės” jau lankėsi ir anksčiau – dukart, o I. Milkevičiūtę prisimename iš 1994 metais JAV LB rengto koncerto su solistu Virgilijumi Noreika ir akompaniatore Gražina Ručyte-Landsbergiene. Padėka dabartinei LB apylinkės valdybai: kopirmininkams Romai Krušinskienei ir Virgui Volertui, nariams Sauliui Garalevičiui, Daliai Dalkutei, Dainai Krivickaitei, Mariui Kapočiui, o taip pat JAV LB Kultūros tarybos pirm. Dalei Lukienei. Saulius, Dalia ir Marius – ,,trečiabangiai” LB gretose.

V. Krėvės lit. mokyklos naujienos

Pasunkėjusi JAV ekonomika kiek apkarpė Šv. Andriejaus lietuvių parapijos patalpose veikiančios V. Krėvės lituanistinės mokyklos mokinių gretas. Keletas šeimų įsidarbinimo tikslu apleido Philadelphia. Tačiau mokinių skaičius mokykloje sukasi apie dvidešimtį. Mokytojais dirba Renata Paškevičienė, Vitalija Dunčienė, Virgus Volertas, Irina Brusokienė, dr. Jorūnė Balčiūnienė ir Jūratė Vrubliauskienė. Tėvų komitete darbuojasi Darius Paškevičius (pirm.), dr. Kristina Antanavičienė ir dr. Gintarė Gečytė-Akerley. Gruodžio 20 d. tuoj po lietuviškų Mišių mokykla kviečia visus į jos ruošiamą vaidinimą ,,Pasiklydusios pasakos”. Apsilankys ir Kalėdų senelis iš Lietuvos.

Mokyklos chorelis ,,Krėvukai”, vadovaujamas dr. J. Balčiūnienės, jau užsiregistravo dalyvauti IX JAV ir Kanados Dainų šventėje.

Išrinktos net 55 labiausiai patikusios nuotraukos

Spalio-lapkričio laikotarpyje Šv. Andriejaus parapijos salėje tris savaites vyko Philadelphia lietuvių nuotraukų paroda, kurioje dalyvavo 11 apylinkės fotografų. Parodos lankytojai buvo kviečiami balsuoti, renkant jiems labiausiai patinkančias nuotraukas. Net 55 nuotraukos pateko į ,,labiausiai patikusių” kategoriją. Pasitvirtino lietuvių patarlė: ,,Vienam patinka mama, kitam – duktė.” Pirmą vietą laimėjo Antanas Krušinskas, antrą – Petras Vaškys. Kiti premijas gavę fotografai: Joanne Antanavage, Danutė Surdėnienė, Vilma Balnytė, Rimas Gedeika. Parodos rengėjai: Vilma Balnytė ir dr. Jonas Dunčia. Ačiū jiems!

phil
Dalis foto parodos dalyvių ir laimėtojų. Iš. k. į d.: Petras Vaškys, dr. Jonas Dunčia, Antanas Krušinskas, Danutė Surdėnienė, Joyce Lukas, Vilma Balnytė, Kęstutis Lukas ir Rimas Gedeika.

Lietuvių Namų mugė – didžiausios talkos pareikalaujantis renginys

Su nemažu susirūpinimu Philadelphia buvo rengiama tradicinė Lietuvių Namų mugė. Ar pavyks į lapkričio 7–8 dienomis vykstančią mugę prisikviesti verslininkus, ar sutrikus ekonomikai pribus pirkėjų? Buvau vienas iš pesimistų, ir malonu po laiko prisipažinti, jog klydau. Mugė sutraukė ne tik rekordinį skaičių verslininkų, bet ir žymiai pagausėjusį lankytojų skaičių. Įžangos mokestį sumokėjo daugiau kaip 800 suaugusių, vaikai buvo įleisti veltui. Programą mugėje atliko choras ,,Laisvė” (vad. Ilona Babinskienė), kaimo kapela ,,Varpelis” (vad. Lynn Cox), tautinių šokių grupė ,,Žilvinas” (vad. Estera Bendžiūtė Washofsky).

Esteros atsakomybėje buvo ir visa mugės ruoša. Prisiimtą uždavinį ji puikiai atliko, akį užmesdama ir patarimus teikdama gausiam skaičiui mugės ruošos padalinių – nuo bulvių skutėjų... iki krupniko konkurso teisėjų. Visų talkininkų išvardinti nebandau, nes jų daugiau kaip pusė šimto. Neabejotinai Philadelphia Lietuvių Namų mugė yra didžiausios talkos pareikalaujantis renginys. Išskirtinai tenka paminėti Danutę (Pliuškonytę) ir Vytą Surdėnus, šiais metais ypač sėkmingai suorganizavusius dvi dienas veikusią lietuvišką virtuvę.

Lyg šio jų pasiaukojimo nepakaktų, už penkių dienų jie talkino Lietuvių Namų direktorių tarybai, sukvietusiai apie pusšimtį talkininkų mugės užbaigimo bei padėkos vakaronei. Paskutinėmis žiniomis mugėje sukelta veik 8,000 dol. suma Lietuvių Namų išlaikymui.

philMugės ,,Kavinėje” darbuojasi Laima Bagdonavičienė, Angelė Puodžiūnienė (kavinės vedėja) ir Alė Maciūnienė.

Naujųjų Metų sutikimas skiriamas draugiškam pabendravimui

Lietuvių Namų direkcijai nusprendus šiais metais nerengti Naujųjų Metų sutikimo, rengimo iniciatyva ateina iš ,,LB-nės Lietuvių Namams draugų”. Privataus pobūdžio pagrindu organizuojamas Naujųjų Metų sutikimas siekia draugiškam pabendravimui suburti lietuvius, o taip pat ir paremti Lietuvių Namus. Sutikimas vyks Lietuvių Namuose (2715 E. Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134) gruodžio 31 d., pradedant 7:30 val. vak. Linksmins žinomo Stasio Telšinsko ,,vieno asmens” orkestras, pertraukas užpildant DJ muzika ir Lietuvos vaizdais ekrane. Svečiai bus vaišinami kokteiliais, šiltais bei šaltais užkandžiais, šampanu, o išsiskirstant namo – kava. Kaina 50 dol. suaugusiems. Bilietus iš anksto užsisakyti galima kreipiantis į Ant. Krušinską el. paštas: AntanasK@ aol.com (215-355-3030) arba Algimantą Gečį el. paštas: gecysta@verizon.net. Laukiame svečių iš kitų lietuvių telkinių.

Ne tik ,,baliavosime”, bet ir rodysime gražius pavyzdžius

Jei kam nors peršasi kritiška mintis, kad šiais ekonomiškai sunkiais laikais ruošiamės ,,baliavoti”, noriu priminti, kad artėjančių Šv. Kalėdų sezono metu telkinyje daug gražaus pasiaukojimo pavyzdžių.

Lituanistinė mokykla, paraginta JAV LB Krašto valdybos vicepirmininko Rimo Gedeikos, telkia dovanas Afganistano vaikams. Dovanas nemokamai į Afganistaną nuskraidins Pennsylvania Tautinė apsauga, bendradarbiaujanti bei remianti Lietuvos karių dalinį Afganistane. Dovanas vaikams išdalins lietuviai kariai.

Gruodžio 6 d. po Mišių Šv. Andriejaus parapijoje srėbsime dr. Vitalijos ir dr. Jono Dunčių išvirtą lietuvišką sriubą užsikąsdami juoda duona. Šiuo renginiu telkiamos aukos paremti vargšus Lietuvoje per ,,Bėdų turgaus fondą”. Gruodžio 8 d. Lietuvių namuose pirmosios bangos palikuonių, ,,Gintarinių šaknų” klubo, vadovaujamo Millie Miliauskaitės Helt, lietuviškų Kūčių renginys. Gruodžio 13 d. Šv. Andriejaus parapijoje Philadelphia tradicinės skautų (vad. Laima Bagdonavičienė) Kūčios, sukviečiančios telkinio lietuvius laužti plotkelę ir vieni kitiems palinkėti džiugių Šv. Kalėdų. Kasmet Kūčias rengusi Lietuvos Vyčių kuopa šiais metais nutarė Kūčių neruošti.

Alg. Gč.

phil

Veiklos Philadelphia telkinyje nestokojama