Į Australiją – į Lietuvių dienas!


zil
,,Žilvinas’’ šoka Šv. Kazimiero seniausios Philadelphia lietuvių parapijos gegužinėje. J. VanSant nuotr.

,,Žilvino” šokėjai vyksta į tolimąją Australiją

ALGIMANTAS S. GEČYS

Už kelių savaičių jau daug dešimtmečių Philadelphia apylinkėje sėkmingai gyvuojanti tautinių šokių grupė ,,Žilvinas” pakels sparnus į tolimąją Australiją. Vykstama į organizuojamas Australijos lietuvių dienas, įvyksiančias š. m. gruodžio 27–31 dienomis Melbourne mieste. Palikę šaltį Amerikoje, žilviniečiai su Los Angeles ,,Spinduliu” ir šokių grupėmis iš Australijos (gal net ir iš Lietuvos!) džiugins žiūrovus po šilta Australijos vasaros saule.

zil,,Žilvino” tautinių šokių vienetas įsisteigė 1963 metais tuometinės V. Krėvės lituanistinės mokyklos vedėjos Genovaitės Maciūnienės ir šokių mokytojos Irenos Bendžiūtės pastangomis. Pirminiu kuriamos grupės tikslu buvo subūrimas tautiniam šokiui lituanistinę mokyklą tebelankantį ir jį neseniai baigusį jaunimą, kad vėliau, jau tapę universitetų studentais, jie toliau norėtų plėtoti tautinių šokių tradiciją. Mokytojai I. Bendžiūtei-Lapurkienei ištekėjus ir išsikėlus į New York miestą, 1967 metais vadovavimą ,,Žilvinui’’ perėmė jos sesutė Estera Bendžiūtė-Washofsky. Ji ,,Žilvinui” sėkmingai tebevadovauja iki šių dienų. Pasak Esteros, ,,Nuostabus jausmas, kai grupės nariai noriai lankosi repeticijose, išmoksta šokius ir scenoje pasirodo su šypsena.” Svarbi pagalba Esterai ateina iš pirmosios lietuvių emigracijos atžalos Magdalenos (Lynne) Cox, akordeonistės ir septynių muzikantų lietuvių orkestrėlio kaimo kapelos ,,Varpelis” vadovės. Estera teigia, kad jos meilė tautiniam šokiui atėjusi iš Dainavos stovyklavietėje vykusių Tautinių šokių instituto seminarų, o taip pat iš Lietuvos, JAV ir Kanados choreografių: Vilniaus – Laimutės Kisielienės, Panevėžio – Zitos Rimkuvienės, JAV–Kanados – Genovaitės Breichmanienės, Onos Ivaškienės, Jadvygos Matulaitienės, Nijolės Pupienės, Onos Razutienės ir Irenos Smieliauskienės. Vadovaudama ,,Žilvinui” Estera sutiko tautinių šokių šokėją, kuriam buvo lemta tapti jos vyru. Pasirodo, jo pavardė Washofsky į JAV atvykusių senelių buvusi Ivašauskas. Dar vienas įrodymas, kad žmogaus pavardė ne visuomet liudija jo lietuviškumą.

Puoselėdamas lietuvių tautinio šokio tradiciją, ,,Žilvinas” džiugina lietuvius bei platesnę Amerikos visuomenę Pennsylvania, Maryland, New Jersey valstijose. Šokama kasmetiniame ,,angliakasių Lietuvos” festivalyje Frackville, PA, JAV universitetuose, televizijos programose, tarptautinių laivų lenktynių Philadelphia proga, etniniuose festivaliuose, parapijų renginiuose, senelių prieglaudose. Šokta net ir menonitų vestuvėse (amerikietė jaunoji keletą metų praleido kaip misionierė Lietuvoje), dalyvauta ar ne septyniose JAV ir Kanados Tautinių šokių šventėse. 1998 metais ,,Žilvino” šokta Vilniuje vykusiose nepriklausomos Lietuvos Dainų dienose. Kasmet pasirodoma ir Philadelphia Lietuvių namų mugėje, paskutiniaisiais dvejais metais Esterai pasiaukojančiai einant ir atsakingas mugės vyriausios rengėjos pareigas.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, ,,Žilvinas” persitvarkė į ,,jaunų veteranų” šokėjų grupę. Šoka jaunesni, o taip pat ir vyresni. Tuo atspindima šeimos pagrindu grįsta senovės lietuvių tautinių šokių tradicija. Tarp šokėjų – visų trijų lietuvių emigracijos ,,bangų” atstovai.

Philadelphia lietuviai linki ,,Žilvino” šokėjams geriausios sėkmės tolimoje Australijoje. Lauksime sugrįžtant!


Los Angeles lietuviai išlydi jaunimą į Australiją

DANGUOLĖ RAZUTYTĖ-VARNIENĖ
Los Angeles jaunimo ansamblio „LB Spindulys” vadovè


spibd

,,LB Spindulys” po Los Angeles LT dienų. Kęsto Kazlausko nuotr.


Su dideliu džiaugsmu pranešame, kad š. m. gruodžio mėn. mūsų Los Angeles lietuvių tautinių šokių jaunimo ansamblis „LB Spindulys” važiuoja į Australijos lietuvių dienas (ALD) ir praleis šventes su Australijos lietuviais! Tradicinės ALD vyks nuo 2010 m. gruodžio 26 d. iki 2011 sausio 2 d. Melbourne mieste.

Mūsų „Spindulys” turėjo tokią progą dalyvauti ALD prieš 28 metus – 1982 metais, kai su Onos Razutienės vadovaujama grupe apie 50 ansambliečių ir draugų važiavo ir su dideliu pasisekimu koncertavo Australijoje. Tad nuostabu, kad po tiek metų ir vėl pasitaikė proga padraugauti su mielais Australijos lietuviais. Šįkart – tų šokėjų sūnūs ir dukros atstovaus Los Angeles lietuviams. Šių laikų „Spindulio ambasadoriai” (o jų važiuoja 20) – jungsis rankomis per Ramųjį vandenyną ir šoks, dainuos ir net sportuos kartu! Šalia to vyks jubiliejinė skautų stovykla. Australija laukia visų – prisijunkite ir Jūs prie mūsų rato!

,,Spindulio” mokytojai dirba drauge ruošdami mūsų jaunimą būsimai kelionei. Aš didžiuojuosi, kad mes Los Angeles dirbame gražiai, nesipykdami – esame tikri Mokytojai ir draugai.

Su ,,Spinduliu” dirba ilgamečiai mokytojai: Danutė Augutė-Scola, Sigita Barysienė, Regina ir Linas Polikaičiai, Rita Čekanauskaitė-Žukienė, Daina Žemaitaitytė. Nė vienas iš jų nevažiuoja į Australiją – jie aukojasi, kad jų vaikai važiuotų.

 Negalima pamiršti ir kitų mūsų bendradarbių: Viktoro Ralio (dainos) mano brolio Aloyzo Razučio (techninė pagalba ir ,,LB Spindulio” tinklalapis), Rasos Matulaitytės-Hendrickson (grafinis dizainas)  ir Kristinos Dudor (lėšų telkimas). Be jų užnugario nebūtų nei tų pokylių, nei reklamos. Ačiū visiems.

„LB Spindulio” „išleistuvės” įvyks gruodžio 19 d., sekmadienį, iš karto po lietuviškų šv. Mišių Šv. Kazimiero parapijos patalpose. Parodysime paruoštą Australijai programėlę, galėsime visi pasidžiaugti gražia paskutine parodomąja repetici ja!

„LB Spindulys” širdingai dėkoja visiems, kurie per 60 metų taip myli „mūsų kieme” užaugintą atžalyną ir remia mūsų darbus. Dėkingi esame už jūsų plojimus ir kad mūsų parapija duoda patalpas mums repetuoti, o po to tokiomis progomis kaip ALD gastroliuoti! Ačiū visiems!

spin
,,Kepurinė”. D. Razutytės-Varnienės nuotr.