Iškilmingos Pal. Jurgio Matulaičio 25-erių metų beatifikacijos sukakčiai skirtos šv. Mišios buvo aukotos gegužės 25 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje, Chicago.                       Jono Kuprio nuotr.

Pal. Jurgio Matulaičio metai Čikagoje
Apžvalga

VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai, skirti bažnytiniams 2012 metams, pasibaigė. Įvykę renginiai aprašyti, darbai atlikti. Šiame straipsnyje noriu pateikti šiek tiek istorijos apie Pal. Jurgio Matulaičio metų renginių komiteto Čikagoje veiklą, pasidalinti keletu minčių.

Pal. Matulaičio metai prasidėjo 2011-aisiais, Lietuvos vyskupamsoficialiai 2012-uosius paskelbus Pal. Jurgio Matulaičio metais. JAV Lietuvių Bendruomenės Marquette Park apylinkės veiklai atgijus, 2011 m. lapkričio pradžioje apylinkės valdybos nariai ir gyventojai rinkosi į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kleboniją pasitarimui. Posėdžio metu buvo perskaitytas Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas, kuriame 2012-ieji skelbiami Matulaičio metais. Tuomet nutarta į šių metų apylinkės veiklą įtraukti ir Pal. J. Matulaitį bei tinkamai paminėti 2012 metus. Parapijos administratorių kun. Jaunių Kelpšą pasiūlyta paskirti Pal. Matulaičio metų renginių komiteto globėju. Mane pakvietė eiti komiteto sekretorės pareigas, kiti komiteto nariai buvo surasti vėliau. Diskusijos vyko Juozo Kulio iniciatyva.

Per spaudą, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos biuletenį ir asmeninius ryšius kitą susirinkimą sušaukėme 2011 m. lapkričio 19 d. parapijos salėje. Norėjome, kad komitetas apimtų visą Čikagos apylinkę. Nors susirinko žmonių iš įvairių vietovių ir parapijų, vėliau, deja, daugiausia dirbo Švč. M. Marijos Gimimo parapijos nariai. Kodėl? Krikščionybės jubiliejaus paminėjimas 1987 m. sutraukė daugybę lietuviškų organizacijų atstovų. Kartu dirbome bendram tikslui. Gaila, kad šių metų veikla nesutraukė didesnio skaičiaus tų organizacijų atstovų. Žinoma, sumažėjo veikla ir dirbančių narių skaičius, bet tokiu atveju reikia burtis draugėn ir dirbti kartu.

Lapkričio 19 d. susirinkime sudarytas ir patvirtintas Pal. Matulaičio metų renginių komitetas, dr. Linui Sidriui sutikus eiti pirmininko pareigas.

Susirinkime kalbėjo nepažįstamas, svetimtautis dailininkas apie numatytą kurti mozaiką. Prisistatęs parodė savo darbo pavyzdžius. Sakė, jog mozaika (darbas ir medžiaga) kainuotų tarp 7,000 dol. ir 8,000 dol. Kas tas dailininkas ir kaip jis atsirado pirmame susirinkime, kai komitetas dar tik kuriamas, klausėme vieni kitų.

Už kelių savaičių vykusiame kitame posėdyje išsisprendė tiek dailininko, tiek ir mozaikos klausimas. Sužinojome, kad rūpestingas komiteto globėjas kun. Jaunius kreipėsi į dailininkę Adą Sutkuvienę, kad ši sukurtų Pal. Matulaičio mozaiką. Dailininkė sutiko. Ji, kartu su dukra Rasa, dalyvavo komiteto posėdžiuose, pranešdamos, kaip vyksta darbas, atnešdamos parodyti pavyzdžius. Joms, paaukojusioms savo darbą ir laiką, komiteto vardu dėkoju už talką, pasiaukojimą (juk tai labai sudėtingas bei ilgai trunkantis darbas) ir atvykimą iš Beverly Shores dalyvauti posėdžiuose.

Daugiausia rūpesčių sudarė iškilmingas pokylis. Kur jį daryti? Ką kviesti į svečius? Kokia būtų meninė programa? Kas kalbėtų? Kiek bilietai kainuotų? Norėjosi, kad viskas būtų atlikta gražiai ir skoningai. Klausta, kodėl norima parinkti nelietuvių salė. Pasiūlyta pokylių salę rasti arčiausiai Švč. M. Marijos Gimimo parapijos, be to, kad ji talpintų daugiau žmonių. Pasiūlyta ,,Hilton Oak Lawn”, bet, kaip vėliau paaiškėjo, mūsų numatytą dieną ten nebuvo vietos. Juozas Kulys surado ,,Beverly Country Club” – gražią salę, pasislėpusią tarp medžių, netoli Marquette Park. Ji puikiai tiko mūsų renginiui. Pal. Matulaitis buvo kuklus asmuo, dirbo su neturtingais žmonėmis, bet, įvertinant jo asmenybę, tokios salės komiteto rengiamoms iškilmėms ir reikėjo.

Dėmesį į mūsų šventę atkreipė Čikagos arkivyskupija. Iškilmingose šv. Mišiose, kurios vyko 2012 m. gegužės 27 d., sekmadienį, dalyvavo kardinolas Francis George ir apylinkės vyskupas Andrew Wypych. Tai svarbus įvykis Čikagos katalikų istorijoje, minint Pal. Matulaičio metus.

Gegužės 27 d. šventė sulaukė ir kitų garbingų svečių, tarp jų – marijonų provincijolo kun. Kazimierz Chwalek iš Stockbridge, Massachusetts, marijonų vyresniojo kun. Joseph Roesch iš Romos, Italijos, LR ambasados pirmoji sekretorė Liana Vazbienė, LR ambasados JAV ministras patarėjas Artūras Vazbys bei LR gen. konsulės Čikagoje Skaistės Aniulienės. Jų dalyvavimas tik dar labiau pabrėžė renginio svarbumą.

Pal. J. Matulaičiui skirta konferencija vyko 2012 m. birželio 3 d. Marijonų vienuolyno patalpose, esančiose šalia ,,Draugo” redakcijos. Ten susirinkęs būrys žmonių išgirdo labai išsamią Matulaičio biografiją, kurią paruošė svečias iš Lietuvos kun. Tomas Miliauskas, MIC. Konferencija sudarė progą sugrįžti pas marijonus. Patalpos prižiūrimos, vieta patogi. Automobiliams pastatyti yra aikštelė. Jauki aplinka. Gal daugiau kas ir vėl susidomės šiomis patalpomis, dabar retai lietuvių naudojamomis.

Pal. Matulaičio metus užbaigėme su šv. Mišiomis 2012 m. lapkričio 18 d., sekmadienį. Jas koncelebravo kun. Kelpšas ir marijonų provincijolas kun. Chwalek. Šv. Mišių pabaigoje buvo skaitoma Pal. Matulaičio litanija, kuri rodo ypatingą arkivyskupo asmenybę, kaip jis pasišventusiai dirbo Dievo garbei ir pasaulio gerovei. Po šv. Mišių dalyviai rinkosi į parapijos salę, kur įdomiai kalbėjo dr. Augustinas Idzelis. Tą dieną salėje vyko fotomenininko Arvydo Zabulionio parodos ,,Bažnytinis pasaulis” atidarymas. Itin įspūdingos fotografijos tebepuošia parapijos salės sienas (paroda vyks iki šv. Kalėdų). Užbaigėme Matulaičio metus, o su nuostabia paroda perėjome į Tikėjimo metus.

Jaučiu lyg ir kažkokį artimesnį ryšį su jau pasibaigusiais Matulaičio metais. Sakevičių šeima yra kilusi iš apylinkės, kuri yra netoli Matulaičio gimtinės. O mano dėdė a. a. kun. Jonas Sakevičius priklausė Marijonų vienuolijai, kurią arkivysk. Jurgis Matulaitis atkūrė.

Pal. Jurgio Matulaičio metų renginių komitetą Čikagoje sudarė: dr. Linas Sidrys, pirmininkas; kun. Jaunius Kelpšas, diakonas Vitas Paškauskas, Bronė Barakauskienė, Vilė Kilikauskienė, Juozas Kulys, Angela Lesčinskienė, Jūratė Lukminienė, Juozas Polikaitis, Vida Sakevičiūtė, Marytė Smilgaitė, Ligija Tautkuvienė ir Audra Zakarauskienė. Komiteto pirmininkas dr. Sidrys 1987 m. ėjo Lietuvių Krikščionybės jubiliejaus komiteto pirmininko pareigas, buvo Romoje, kada arkivysk. Matulaitis buvo paskelbtas palaimintuoju. Tad dr. Sidrys tęsia pradėtą darbą.

Reikia tikėti, jog. Pal. J. Matulaičio metams pasibaigus, likę įspūdžiai turės teigiamos įtakos renginių dalyviams, ypač Matulaičio raginimas ,,nugalėti blogį gerumu”.

Vida Sakevičiūtė – Pal. Jurgio Matulaičio metų renginių komiteto Čikagoje sekretorė.


.