dovanos
Projektas įvykdytas: talkininkai stovi prie 12 dėžių, paruoštų siųsti į Afganistaną.
Mečio Šilkaičio nuotraukos

Lietuvių klubo dovana Afganistane
tarnaujantiems Lietuvos kariams


MEČYS ŠILKAITIS

Neginčijama tiesa yra tai, kad ten, kur du stos, visados daugiau padarys. O ką galima padaryti su, pavyzdžiui, viso St. Petersburg Lietuvių klubo talka? Kalnų nenuversi, nes jo nariai jau gerokai pagyvenę, tačiau yra daug projektų, kuriuos jų patirtis, susigyvenimas ir dar neišblėsusi energija gali įvykdyti. Taip ir nutiko. Ir ne kur kitur, o visiems gerai žinomame St. Petersburg.

Artėjant Kalėdų švenčių laikotarpiui, per radiją, televiziją ir spaudą daug kalbama apie šalpą neįgaliesiems, dovanas užmirštiesiems, ypatingai kviečiama paguosti ir pasveikinti Tolimuosiuose Rytuose, Irake ir Afganistane tarnaujančius karius.

Tai bent sumanymas!

Taip vieną ankstų rytą, dar gulint lovoje, Angelei Karnienei kilo mintis – juk Afganistane yra ir lietuvių karių padalinys, kodėl nepasveikinus jo ateinančių švenčių proga? Mintis įdomi. Daug kam ypač paryčiais kyla įvairių minčių, tačiau vėliau papusryčiavus jos išgaruoja arba, vaizdžiau tariant, kaip paukštelis negrįžtamai išskrenda pro atvirą langą. Bet ne Angelei. Ji, nors ir ne žemaitė, pasiryžo kilusį sumanymą gvildenti toliau. Susisiekė su Tampa ribose McDill oro bazėje įkurtoje Centrinės komandos būstinėje dirbančiu Lietuvos kariuomenės ryšininku plk. ltn. Sauliumi Paliuliu, kuris mielai sutiko tarpininkauti, pastebėdamas, kad ne tiek dovanėlė, kiek sveikinimas iš Amerikos, iš Florida lietuvių suteiktų lietuviams kariams neapsakomai daug džiaugsmo.

Toliau Karnienė kalbėjosi su pašto įstaiga, kai kuriomis parduotuvėmis ir, viską apskaičiavusi, savo projektą pristatė lapkričio 19 d. vykusiame metiniame St. Petersburg Lietuvių klubo susirinkime. Ji buvo pasiruošusi atsakyti į visus klausimus: lietuvių karių padalinį sudaro 230 karių, paštas turi paruošęs įvairių dydžių dėžutes ir už tą pačią kainą siunčia bet kur, net ir už Amerikos ribų, o siunčiant Afganistane esantiems kariams, taikoma nuolaida (medicinos prekių parduotuvėse ,,Walgreens” perkant dovanėles kariams duodama ženkli nuolaida). Angelė siūlė pasirinkti mažiausią dėžutę, į kurią tilptų dėžutė džiovintų vaisių, pora dėžučių šokolado. Vėliau, dalyviams pasiūlius ir pritarus, buvo nutarta su sveikinimu įdėti ir po kalėdaitį.

Galvota, kad nors ir ne visiems, tai bent trečdaliui karių bus galima išsiųsti dovanėles. Su įpakavimu, pašto išlaidomis vienas siuntinėlis iki Kabulo kainuotų tik 8 dol. 50 centų. O iš Kabulo oro uosto siuntą atsiimtų pačių karių atstovai.

Susirinkimas nuoširdžiais plojimais priėmė pasiūlymą. Tuoj po susirinkimo, vaišinantis sriuba su lašinaičiais, Angelės stalą apgulė nariai, norintys užsakyti siuntinėlius Lietuvos kariams.

Kitą dieną po sekmadieninių pietų buvo pranešta, kad jau artėjama prie 100 siuntinių. Kitą savaitę internetu buvo susisiekta su jaunesniąja, jau čia dirbančia lietuvių karta. Klubo pirmininkė Vida Meiluvienė primygtinai siūlė neaplenkti nė vieno lietuvio kario. Ji tikino, kad atsiras ir organizacijų, kurios norės prisidėti prie šio projekto, ir pavienių asmenų, užsakančių daugiau nei vieną siuntinėlį, pagaliau, jei kiek truks, pats Klubas sutiks padengti išlaidas.

Praėjo savaitė. Kitą sekmadienį po pietų Angelė su džiaugsmu pranešė, kad 230 siuntinėlių reikalinga suma jau viršyta, ir pakvietė savanorius atvykti ketvirtadienį į Klubo patalpas ir užbaigti pakuoti 12 dėžių po 20 siuntinėlių kiekvienoje (to reikalavo pašto įstaiga), padėti surašyti sveikinimus, užrašyti adresus ir išsiųsti.

Projektas įvykdytas

Kai savo Klube Kalėdų dienos išvakarėse per Kūčias dalinsimės kalėdaičiais, prisimindami savo gimines, artimuosius ir draugus, su susikaupimu ir malda – lietuvius karius, kažkur toli nuo savo gimtinės, savų namų, kambarėlyje ar palapinėje Afganistano tyruose ar tarp kalnų, tuo metu ir Lietuvos kariai dalinsis mūsų jiems siųstais kalėdaičiais. Gal jie, perskaitę mūsų sveikinimus, pagalvos, kad vis dėlto yra gera būti lietuviu. Prisimins, jog juos prisimena ne tik šeimos nariai Lietuvoje, bet ir po pasaulį pasklidę tautiečiai, net ir iš tolimos saulėtos Florida valstijos.
 
karei
Plk. ltn. Saulius Paliulis su žmona St. Petersburg Lietuvių klubo 50 metų veiklos paminėjimo pokylio metu.

dovanos