Miko Petrausko „Šventoji naktis”, 1914–1914 m. Šv. Jurgio parapijoje Brooklyn, NY.  Iš Žilevičiaus- Kreivėno muzikologijos archyvo

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro veikla
 Metų apžvalga

KRISTINA LAPIENYTĖ

Liaudies išmintis sako, jog viščiukus skaičiuojame rudenį. Tikriausiai nebūsime labai pavėlavę, jei Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) nuveiktus darbus suskaičiuosime jau prasidedant žiemai. LTSC, sulaukęs jau trisdešimtųjų gyvavimo metų, pastaruoju laiku vis labiau tarnauja lietuvių (ir ne tik lietuvių) visuomenės reikmėms. Ypač dabar, kai tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje pastebimas išaugęs susidomėjimas savo istorija.

Per metus gauta daugiau kaip 100 įvairiausių vienetų: archyvų, knygų, periodikos, muzikos, paveikslų ir nuotraukų. Iš didesnių archyvų paminėtini Šiaurės lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) bei JAV New Jersey apylinkės archyvai (Laurynas Misevičius), Lietuvių Moterų federacijos archyvas (Aldona Pintsch), DP stovyklų medžiaga (Bronius Seliukas), JAV Lietuvių Bendruomenės archyvo dalis (Algimantas Gureckas), Alfonso Nako archyvo dalis, Astos Veličkaitės bei Petro Petručio archyvas (perdavė Nijolė Stakauskienė).

Dr. Kęstutis Žygas LTSC padovanojo didelę pianolų ir senovinių dokumentų kolekciją. Šiais metais centras tęsė gražų bendradarbiavimą su dr. Audriumi Pliopliu, kuris atliko didžiulį darbą – suskaitmenino visus laiškus bei nuotraukas iš Sibiro lietuvių tremties vietų, taip pat padovanojo LTSC J. Kazlausko Sibiro fotografijų kolekciją bei išsamų DVD rinkinį. Primename, kad šie LTSC rodiniai buvo rodomi Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vykusioje parodoje „Hope and Spirit”.

Naujausias gautas archyvas – Antano Vaivados, kuriame esama retų nuotraukų iš „Naujienų”, laiškų ir kitokių dokumentų – net nuo 1910 metų (kai kurių jų nuotraukas galima rasti LTSC „Facebook” puslapyje). Dėkojame visiems, kurie atidavė LTSC archyvams knygas, laikraščius, programas ir kitokią medžiagą. Dėl vietos stokos negalime išvardinti visų aukotojų, tačiau visiems esame labai dėkingi.

Šiais metais LTSC dalyvavo Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) konferencijoje, surengė ten parodą bei supažindino konferencijos dalyvius su centro veikla. LTSC valdybos pirmininkas dr. Augustinas Idzelis buvo pagrindinis kalbėtojas Kovo 11-osios d. minėjime Clevelend, OH. LTSC tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas skaitė pranešimą AABS konferencijos plenarinėje sesijoje „Namai ir paveldas yra ten, kur plaka širdis”, dalyvavo Tautos fondo posėdžiuose ir susitikime su Tėvų marijonų Šiaurės Amerikos provincijolu kun. Kazimierz Chwalek.

Tęsiamas bendradarbiavimas su Martyno Mažvydo Nacionaline biblioteka, Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo universitetais bei kitomis Lietuvos mokslo įstaigomis.

• • •

Centras yra informacinė atrama stažuotojams iš Lietuvos ir visiems lankytojams, kurių sulaukiame išties nemažai. Šiais metais LTSC ilgesnį laiką stažavosi dr. Skaidrė Urbonienė iš Lietuvos istorijos instituto, Jolanta Bernotaitytė iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, Kristina Blockytė bei Egidija Ramanauskaitė-Kiškina – abi iš Vytauto didžiojo universiteto.

Ypač išsiskyrė E. Ramanauskaitės-Kiškinos stažuotė. Mokslininkė domėjosi ne vien istoriniu išeivijos paveldu, bet ir šiuolaikine lietuvių Amerikoje kultūra. Jos tyrinėjimo sritis – tarpdisciplininiai mažųjų visuomenės grupių tyrimai, tad jai ypač naudingi buvo apsilankymai Čikagos lituanistinėje mokykloje, Palaimintojo J. Matulaičio misijos Bendruomenės dienoje (kur LTSC turėjo savo stalą). Centro bendradarbiai Vytas Beleška ir Leonas Putrius papasakojo viešniai apie lietuvių hipių judėjimą bei padėjo užmegzti ryšį su Čikagoje gyvenančiais esamais ar buvusiais lietuviais hipiais. Viešnios įspūdžius bei nuotraukas iš kelionės galima rasti internete: http://ktc.vdu.lt/ migracijos_procesu_tyrimai/Kulturines_grupes.
Taip pat LTSC rinkti medžiagos apsilankė Latvijos studijų centro vadovė Maira Budža, „Vytautas Marijošius Award in Orchestral Programming” vyriausias teisėjas David Katz, dr. Darius Kučinskas, Gražina Sviderskytė, Hisashi Shigematsu, Tomas Nenartovic, Stephen Guokas ir dar daugelis kitų.
• • •

Š. m. spalio mėnesį LTSC surengė jau antrąją dublikatinių knygų mugę. Smagu pasidžiaugti, kad Čikagos lietuviai domisi knygomis ir stengiasi išlaikyti lietuvišką žodį gyvą. Ypač smagu buvo matyti Čikagos lituanistinės mokyklos mokinius, kurie muge pasinaudojo ne tik kaip galimybe įsigyti knygų, bet ir atlikti mokytojos nurodytas užduotis, t. y. aprašyti renginį.

Pirmąsyk šiais metais LTSC dalyvavo Kaziuko mugėje Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, kur mugės lankytojus kvietėme susipažinti su centro veikla, įsigyti dublikatinių bei LTSC leistų knygų.

Čia išvardinti tik patys reikšmingiausi centro veiklos darbai, tačiau centre kas nors vyksta kiekvieną dieną. Jau daugelį metų knygas kataloguoja nepailstanti savanorė Enata Skrupskelytė, prie LTSC bendradarbių būrio aktyviai prisijungė Leonas Putrius, kuris kartu su Vytu Beleška darbuojasi Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyve. Archyvų direktorė Skirmantė Miglinienė ir vykdomoji direktorė Kristina Lapienytė užtikrina, kad archyvai būtų sklandžiai tvarkomi ir visiems prieinami. Juozas Bendikas padeda atlikti „ūkio darbus” bei labai kruopščiai tvarko plakatų bei žemėlapių kolekciją. Centro gyvavimas būtų neįsivaizduojamas be daug laiko ir pastangų jam skiriančių LTSC valdybos pirmininko dr. Idzelio ir LTSC tarybos pirmininko dr. Vito bei LTSC tarybos narių.

Jau daugelį metų LTSC veiklą finansiškai remia Lietuvių Fondas, ir šiais metais skyręs reikšmingą paramą. Taip pat kiekvienais metais LTSC skelbia aukų vajų, kuris šiais metais įvyko rudenį. Labai dėkojame visiems, kurie jau atsiliepė į mūsų aukų prašymus bei maloniai laukiame naujų aukotojų.

LTSC veikla atsispindi ir interneto puslapyje www.lithuanianresearch.org, taip pat LTSC „Facebook” puslapyje. Kviečiame tapti mūsų draugais!

Kaip teigė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, „Lietuvos paveldas – tai mūsų istorija, tai mūsų tapatybė, tai mūsų turtas. Tai mes patys. Ir mūsų požiūris į paveldą, kaip mes jį saugome – tai požiūris į mūsų valstybę.” Dėkojame visiems, kurie padedate tą paveldą kaupti ir saugoti. LTSC gali išsilaikyti tik visų mūsų, lietuvių išeivijoje, bendromis pastangomis.

Kristina Lapienytė – LTSC vykdomoji direktorė.
LTSC lankėsi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė Danguolė Navickienė. Iš k.: LTSC vykdomoji direktorė Kristina Lapienytė ir D. Navickienė Muzikologijos archyve.