Š. m. gruodžio 10 d., pirmadienį, Lietuvių katalikų spaudos draugijos taryba rinkosi į direktorių posėdį, kuris vyko Tėvų marijonų vienuolyne. Posėdį sukvietė marijonų vie­nuolijos provincijolas kun. Kazimierz Chwalek (v.).Jono Kuprio nuotr.

LEIDĖJŲ ŽODIS

Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos narių posėdis

Naujas tėvų marijonų provincijolas Kazimierz Chwalek, MIC sukvietė visus ,,Draugo” tarybos narius į neeilinį posėdį, kuris įvyko 2012 m. gruodžio 10 d. 12 val. p. p. tėvų marijonų vienuolyno patalpose. Po šv. Mišių tėvų marijonų koplyčioje sekė pietūs ir posėdis. Posėdį atidarė ir dalyvius pasveikino tarybos pirmininkas Vytas Stanevičius. Toliau posėdžiui vadovavo kun. Chwalek. Po atidarymo maldos prisistatė visi tarybos nariai: provincijolas Chwalek, MIC, brolis Donald Schaefer, MIC, kunigai William Hayward, MIC, Matthew Lamoureux, MIC, Andrew Davy, MIC, Walter Dziordz, MIC, Anthony Kelpsas, MIC, Alfonse Micka, MIC, Ronald McBride, MIC ir Angelo Casimiro, MIC ir vykdomojo tarybos komiteto nariai: Jonas Daugirdas, Mildred Jagiella, Viktoras Jautokas, Saulius Kuprys, Vaclovas Momkus, Juozas Polikaitis, Marija Remienė ir Vytas Stanevičius. Posėdyje nedalyvavo Pranas Povilaitis. Viso dalyvavo 18 ,,Draugo” tarybos narių.

Provincijolas atsiprašė, kad per paskutiniuos keletą metų tėvų marijonų susidomėjimas laikraščiu ir ypač parama jam šiek tiek svyravo. Paaiškino, kad to priežastis buvo marijonų vienuolijos finansinė padėtis – sumažėjo aukų ne tik ,,Draugui”, bet ir tėvams marijonams. Marijonų skaičius išaugo iki 84 asmenų, įskaitant 26 naujokus, kurių išlaikymas ir mokslai brangiai kainuoja. Marijonas iš Argentinos, br. Giedrius Bakūnas, išsiųstas į Lietuvą, kur Vilniaus kunigų seminarijoje ruošiasi kunigystei. Provincijolas pabrėžė, kad tėvai marijonai itin vertina ,,Draugą” ir yra pasiruošę laikraštį remti tiek, kiek gali, atsižvelgiant į tai, kad vienuolijos ištekliai šiuo metu yra smarkiai apriboti. Provincijolas atkreipė išskirtinį dėmesį į Lietuvių katalikų spaudos draugijos įstatų paragrafą III, kuriame pabrėžta: ,,(Purpose of the organization) It is to aid the Marian Fathers of the Immaculate Conception B.V.M., a religious corporation of Illinois, in its educational, religious and charitable purposes and goals.”

Posėdyje diskutuota dėl ,,Draugo” vykdomojo komiteto (executive committee) vaidmens ir galių. Komitetą šiuo metu sudaro visi pasauliečiai – tėvai marijonai jame nedalyvauja. Advokatas Saulius Kuprys paaiškino, kad, pagal Illinois valstijos įstatymus, posėdžiuose nedalyvaujant visiems tarybos nariams, vykdomasis komitetas turi teisę tvarkyti laikraščio reikalus ir atstovauti visai tarybai. Komitetas tik neturi teisės daryti sprendimus, susijusius su ,,Draugo” statuso keitimu (pvz., laikraščio pardavimu, likvidavimu ir t. t.). Buvo nuspręsta peržiūrėti ir patikslinti įstatus, ir šį darbą atidėti kitam posėdžiui.

Tėvai marijonai nebuvo susipažinę su Draugo fondu (DF) ir jo paskirtimi. Marija Remienė papasakojo apie DF įkūrimo istoriją, pabrėžė kritinį fondo vaidmenį išlaikant laikraštį finansiškai. Buvo pristatytas kai kurių (ne tarybos) asmenų iškeltas klausimas, ar M. Remienės dalyvavimas leidėjų vykdomajame komitete ir DF nesukelia interesų konflikto. Po diskusijų niekas taryboje konflikto neįžiūrėjo, kadangi DF ir Lietuvių katalikų spaudos draugija yra atskiros organizacijos.

 Pagal darbotvarkę patvirtinimui pristatytas anksčiau išrinktas vykdomojo komiteto pirmininkas Vytas Stanevičius. Jis buvo vienbalsiai patvirtintas visos tarybos. Toliau sekė ,,Draugo” biudžeto pristatymas, kurį labai sklandžiai atliko Jonas Daugirdas. Buvo paruoštos ir visiems tarybos nariams išdalintos biudžeto kopijos su detaliomis finansinių duomenų lentelėmis ir kreivėmis. Pabrėžta, kad, sumažinus tarnautojų skaičių ir įvedus kitus pakeitimus, ,,Draugo” leidybos išlaidos žymiai sumažėjo. Išvardinti tarnautojų bei darbo valandų sumažinimai ir kiti pakeitimai, kurie leis sutaupyti apie 100,000 dol. per metus. Pabrėžta, jog mažėja aukos, krenta prenumeratorių skaičius. Po to vyko balsavimas dėl biudžeto priėmimo. Siūlymą balsuoti priimti biudžetą paantrino brolis Schaefer. Biudžetas buvo priimtas su visais pakeitimais: ,,už” balsavo 17 direktorių, vienas susilaikė.

Po trumpos pertraukos ir bendros nuotraukos į posėdį pakviestas Joe Kulys davė pranešimą apie reikalingus stogo ir langų pataisymus ,,Draugo” ir vienuolyno pastatuose. Jis parodė draudimo bendrovės pastatų apžiūrėjimo metu padarytas nuotraukas. Spėjama, kad galutinė stogų pataisymo kaina galėtų siekti kelis šimtus tūkstančių dolerių, bet konkrečių apskaičiavimų iš statybinių bendrovių kol kas negauta. Provincijolas sakė, kad tėvai marijonai tokios sumos pataisymams negalėtų sumokėti. Brolis D. Schaefer sutiko tartis su draudimo bendrove dėl galimybės padengti stogų remonto išlaidas.

,,Draugo” įstatuose numatytas moderatoriaus vaidmuo. Per paskutiniuos 5 (ar daugiau) metus moderatoriaus nebūta. Joe Kulys siūlė provincijolui į šią vietą skirti iš Lietuvos atvykstantį kun. Gediminą Keršį. Kulys sakė, kad dr. Linas Sidrys pasisiūlęs pirmiems metams mokėti kun. Keršio honorarą už šių pareigų atlikimą. Pastebėta, kad anksčiau, laikraščio moderatoriaus darbas nebuvo apmokamas, nes jį atlikdavo tėvai marijonai. Daugirdas priminė, kad ,,Draugo” finansinė padėtis šiuo metu yra sunki ir būtų nelengva rasti pinigų moderatoriaus atlyginimui ateityje. Baigdamas diskusijas su Joe Kuliu, provincijolas pabrėžė, kad pirmoje vietoje yra laikraštis, antroje – pastato remontai ir stogo keitimai.

Toliau pakviesta laikraščio vyr. redaktorė dr. Dalia Cidzikaitė pasidžiaugė visos redakcijos geru darbu, pastebėjo, kad, jai perėmus redagavimą, ,,Draugas” sulaukia itin gerų atsiliepimų. Provincijolas Chwalek padėkojo vyr. redaktorei už gerą darbą. Jis pakartojo, kad viskas atsimuša į finansus – mažėja prenumeratų skaičius, krašte yra nedarbas ir, norint išlaikyti laikraštį, tenka daryti skaudžius pakeitimus. D. Cidzikaitei išėjus, vyko ilgesnės diskusijos dėl jos vizos. Vykdomojo komiteto nariai pabrėžė, kad Cidzikaitė nėra atleidžiama ir kad taryba yra bendrai patenkinta jos atliekamu darbu. Jos tolimesnis darbas ,,Drauge” yra apribotas šioje šalyje galiojančių emigracijos įstatymų. Šiuo klausimu kalbėta su keliais emigracijos įstatymus išmanančiais advokatais. Jų nuomone, niekas negali apeiti emigracijos įstatymų ir kad net senatorių ar ambasadoriaus siūloma parama mažai ką galėtų pakeisti.

Tėvams marijonams pristatytas planas kai kuriuos ,,Draugo” puslapius redaguoti Lietuvoje, taip mažinant išlaidas. Dėl tokio darbo susitarta su dr. Gediminu Mikelaičiu, patyrusius redaktoriumi, kuris dirba leidykloje, yra parašęs ir išleidęs keletą knygų. Visiems tarybos nariams išdalintas G. Mikelaičio gyvenimo aprašas (curriculum vitae).

Toliau buvo pristatytos kelios mintys, kaip padėti laikraščiui išsilaikyti: daugiau dėmesio kreipti į laikraščio puslapius internete, redaguoti didesnę dalį ,,Draugo” Lietuvoje, įvesti laikraščio priedą anglų kalba. Angliškas priedas sudomintų jaunesnę kartą, gimusią Amerikoje, kuri sunkiai skaito lietuviškai, taip pat mišrias šeimas ir tuos, kurie save laiko lietuviais, bet nekalba ir neskaito lietuviškai. Priedo anglų kalba leidimo klausimu rūpinasi Mildred Jagiella. Ji yra sudariusi komitetą, kuris tiria tokio priedo leidimo galimybes. Kol kas konkretus planas šiuo klausimu nėra pristatytas. Tėvas Ronald McBride pareiškė norą prisidėti prie šio komiteto darbo.

Posėdis vyko sklandžiai ir darbingai. Ypač malonu dirbti su nauju provincijolu, kuris supranta ir atjaučia lietuvių problemas. Marijonų provincija taip pat išgyvena ekonominius sunkumus ir ,,Draugui” negali skirti piniginės paramos, bet užtat nereikalauja nuomos už pastatą. Provincijolas pagyrė dabartinį vykdomajį komitetą, kuris iki šiol rūpinosi ,,Draugu”.

Kitas visos leidėjų tarybos narių posėdis numatytas vasario mėnesį. Visos tarybos narių posėdžius planuojama šaukti 2 kartus per metus. Posėdis baigtas malda, prašant Pal. Jurgio Matulaičio užtarimo ir sėkmės visuose darbuose. Posėdis tęsėsi iki 5:30 val. vakaro.

LKSD info