gr

„Baltijos kranto” mokyklos vedėja Venta Civinskaitė-Norris; Mokytojų padėjėja Emilija Pranckevičiūtė;
Mokytojų padėjėjas Tadas Lukasiewicz.

Antrieji mokyklos ‚,Baltijos krantas’’ metai


Jau antri mokslo metai, kai Grand Rapids mieste veikia šeštadieninė lituanistinė mokykla „Baltijos krantas’’. Mokyklą globoja JAV LB Grand Rapids apylinkė ir vietos lietuviai, finansais rūpinasi mokinių tėvai, o paramos gaunama iš JAV LB Švietimo tarybos ir Lietuvų fondo. Mokykla naudojasi lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapijos mokyklos patalpomis.

Šiais mokslo metais mokyklos vedėja ir pagrindinė mokytoja yra Venta Civinskaitė-Norris, su šeima atsikėlusi gyventi iš Cleveland, Ohio. Ji buvo „Baltijos kranto” mokytoja praėjusiais mokslo metais. Antra mokytoja yra Svaja Mikulionytė, buvusi mokyklos vedėja praėjusiais metais. Ji yra iš Detroit, šiais metais baigusi Grand Valley State University prie Grand Rapids, dabar mokytojaujanti amerikiečių mokykloje Fennville miestelyje.

„Baltijos kranto’’ mokyklos mokytojoms Ventai ir Svajai talkina du savanoriai padėjėjai. Tai studentai Emilija Pranckevičiūtė (iš Čikagos), kuri padeda jau antrus metus, ir Tadas Lukasiewicz (iš Detroit). Emilija ir Tadas studijuoja Grand Valley State University.

Tėvų komitetą sudaro: Broderick Norkus ir Loreta Čipkutė-Dubray. Mokyklos iždą tvarko Jonas Treška, Jr.

Mes laimingi, kad turime jaunas mokytojas ir studentus talkininkus, kurie aukoja savo talentus, laiką, darbą ir žinias mūsų vaikų ir jaunimo lituanistiniam švietimui. Džiaugiamės, kad turime tėvus ir senelius, kuriems rūpi lietuviškų tradicijų išlaikymas. Gražu, kad mokiniai lanko šią mokyklą ir praturtina savo žinias bei ateities gyvenimą.

GK

 
gr
Mokytoja ir buvusi mokyklos vedėja Svaja Mikulionytė su mokiniais praėjusių mokslo metų pabaigoje.