bk

JAV senatorius Richard J.Durbin. Dalios Kavaliauskienes nuotr.

Balzeko muziejus pagerbė Metų žmogų – senatorių R. Durbin

DALIA CIDZIKAITÈ

Keturiasdešimt ketverius metus gyvuojantis Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje metams artėjant į pabaigą jau 44ąjį kartą paskelbė Metų žmogų. Šiais metais juo tapo JAV senatorius Richard J. Durbin. Anksčiau pagerbtųjų sąraše puikuojasi tokie žmonės kaip Josephine J. Dauzvardis (metų žmogumi paskelbta 1973 m.), ambasadoriai Stasys Lozoraitis (1979), dr. Alfonsas Eidintas (1995), Stasys Sakalauskas (1999), Vygaudas Ušackas (2004) ir Gintė Damušytė (2008), vėliau Lietuvos Respublikos prezidentu tapęs Valdas Adamkus (1984), kunigai monsinjoras dr. Juozas Prunskis (1985) ir tėvas Antanas Saulaitis, SJ (1998); praėjusiais metais ,,Metų žmogaus” apdovanojimą gavo dr. Linas Sidrys.

Atidesni „Draugo” skaitytojai dienraščio laiškų ir komentarų skyriuose pastebėjo kilusią diskusiją dėl šiųmetinio Balzeko muziejaus sprendimo Metų žmogumi paskelbti sen. Durbin. Į dr. Roberto Vito pastabą, jog senatorius yra menkas pavyzdys tiek lietuviams, tiek amerikiečiams ir nėra vertas tokios jam parodytos muziejaus pagarbos, atsiliepę Rimas Domanskis ir Algimantas Gečys įrodė, jog, atvirkščiai, senatorius kritikuojamas nepagrįstai, jog jis ypač daug nusipelnė lietuviams, ,,veikdamas kur kas aukštesniame politiniame lygyje ir su žymiai aukštesniu politiniu svoriu”. Gečys savo komentarą pabaigė klausimu: Kodėl taip ilgai buvo delsiama su deramu Durbin pagerbimu?

Š. m. gruodžio 10 d., penktadienio, vakarą Balzeko muziejuje susirinkę garbingi svečiai, gausi lietuvių bendruomenė ir kitų etninių grupių JAV atstovai pagerbė sen. Durbin už jo nuopelnus politikoje, atstovaujant Illinois valstijai ir jos gyventojams, o Balzeko muziejaus apdovanojimas senatoriui buvo įteiktas už jo išskirtinį darbą ir vadovavimą pasaulio žmonių labui (,,Award of Excellence for outstanding work and leadership for the benefit of the people of the world”).

Lietuvių kilmės senatorius Durbin (jo mama Ona Kutkaitė gimė Jurbarke) šiuo metu užima vieną aukščiausių postų JAV Senate – yra Demokratų partijos daugumos Senate vadovo pavaduotojas. Durbin Senate atstovauja Illinois valstijai, kurioje gyvena didžiausia lietuvių išeivijos JAV dalis. Senatorius į JAV Kongresą buvo išrinktas 1982 m., Senato nariu tapo 1996 metais. Durbin buvo vienas iš pagrindinių Baltijos valstybių grupės ,,Baltic Caucus” JAV Kongrese steigėjų, nuosekliai rėmė Lietuvos kovą už nepriklausomybės atkūrimą.

Su Balzeko muziejaus ,,Metų žmogaus” apdovanojimu sen. Durbin pasveikinęs Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis padėkojo sen. Durbin už jo ilgametę paramą Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei. Jis priminė susirinkusiems apie Durbin apsilankymą Lietuvoje lemtingųjų 1991 metų  pradžioje, mėnesį po tragiškų sausio 13osios įvykių, kai JAV Kongreso narių parama Lietuvai buvo ypač svarbi. Nepamirštas paminėti ir senatoriaus indėlis Lietuvai siekiant tapti NATO nare. ,,Dėl savo nuoširdaus rūpesčio Lietuvos reikalais, indėlio kuriant laisvą ir vieningą Europą bei stiprinant transatlantinį ryšį, senatorius Durbinas užsitarnavo ne tik lietuvių, bet daugelio Vidurio ir Rytų Europos tautų pagarbą”, – vakaro metu sakė Lietuvos ambasadorius.

Balzeko muziejaus suteiktą ,,Metų žmogaus” apdovanojimą priėmęs sen. Durbin teigė, jog šį apdovanojimą jis priima savo motinos – Onos Kutkaitės – vardu, kuri atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas būdama dvejų metų ir sulaukė laiko, kai jis tapo JAV senatoriumi.

Savo kalboje senatorius nusikėlė į praeitį – ne savo, bet savo motinos, į 1911uosius metus, kai Durbin senelė kartu su trimis vaikais, tarp jų ir jo motina, išlipo iš laivo Baltimore uoste, Maryland. Pasak JAV senatoriaus, jo motinos šeimos istorija nedaug kuo skiriasi nuo tūkstančių kitų Amerikos imigrantų šeimų istorijų – visos jos ryžosi palikti savo namus, savo parapiją, savo artimuosius ir gimines, savo kalbą, kultūrą ir istoriją, galvodamos, jog jos gali gyventi geriau.

,,Aš tiek daug apie tai galvojau, – sakė sen. Durbin, – kad galų gale kartu su broliu Bill nuvykau į savo motinos kaimą (dabar jau miestą) Jurbarką, kurio ji niekada po 1911ųjų taip ir nepamatė.” Tos atmintinos kelionės metu sen. Durbin ne tik aplankė bažnyčią, kurioje jo motina buvo pakrikštyta, ne tik sužinojo tikrąją jos gimimo dieną, ne tik susipažino su giminaičiais, apie kuriuos iki tol nieko nežinojo, bet ir aplankė vienintelę mieste iš 1911ųjų metų likusią vietą, kuria visi tuo metu dar kaimo gyventojai naudojosi, – šulinį. ,,Ir mes nuėjome prie jo, – prisiminė sen. Durbin. – Ir tada aš pagalvojau: tai mano ryšys, vienintelis ryšys, kurį aš turiu su savo motinos ankstesniu gyvenimu.”

Šiandien sen. Durbin ryšį su motinos šeima, su Lietuva, jos kultūra, istorija ir kalba rodo jo kabinete Washington, DC kabantis įrėmintas jo motinos natūralizacijos – tapimo JAV piliete – pažymėjimas ir jo darbo stalo stalčiuje gulinti, jo močiutei priklausiusi katalikiška maldaknygė lietuvių kalba, išspausdinta 1863 metais. Tai daiktai, kuriuos senatorius ne tik brangina, bet ir didžiuojasi. Ne mažesnę meilę motinos Tėvynei rodo ir Durbin šeimos įkurtas Onos Kutkaitės Durbin fondas, kuris rūpinasi Jurbarko ligoninės Vaikų skyriumi.

,,Metų žmogaus” pagerbime taip pat dalyvavo LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, LR gen. konsulas New York Valdemaras Sarapinas, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas, ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys, Estijos, Lenkijos ir kitų bendruomenių JAV atstovai.

balbk
Senatorius Durbin, dr. Vesta Valuckaitė, Rima ir dr. Linas Sidriai. Linas Sidrys buvo 2009 metų Balzeko muziejaus metų žmogus.

balzbk
Iš kairės:  Pranutė Domanskienė, A. Rimas Domanskis, LR ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, JAV senatorius Richard J. Durbin, Stanley Balzekas, Jr, LR gen. konsulė Skaistė Aniulienė, Eileen Mackevich ir LR gen. konsulas New York Valdemaras Sarapinas.Stanley Balzekas III nuotr.