comm

Vietinis AABS ruošos komitetas paskutinio posėdžio, vykusio šių metų lapkričio 29 d., metu. Iš kairės: Ramunė Kubiliūtė, Giedrius Subačius, Dalia Anysienė, Dalia Cidzikaitė, Aurelija Tamošiūnaitė, Audronė Tamulienė, Ieva Dilytė ir Agnė Vertelkaitė (nuotraukoje trūksta Pauliaus Vertelkos, Adomo Siudikos, Karilės Vaitkutės ir Roberto Vito).Giedriaus Subačiaus nuotr.


Įsibėgėjo pasiruošimas AABS konferencijai

Čikaga rengiasi 23-iajai AABS konferencijai,
kuri vyks University of Illinois at Chicago 2012 m. balandžio 26–28 d.

Kitų metų balandžio 26–28 dienomis Čikagoje įvyksianti Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) konferencija ,,Globali Baltija: ateinantys 20 metų” gali tapti iki šiol daugiausiai dalyvių sutraukusi konferencija per visą AABS istoriją. Norą joje dalyvauti jau pareiškė ir savo pranešimų santrumpas atsiuntė daugiau nei 200 prelegentų. Vien tik istorijai skirtoje sesijoje žada dalyvauti 52 pranešėjai. Į konferenciją atvyks mokslininkų iš Australijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos ir kitų šalių. Jos plenarinėse sesijose tikimasi sulaukti JAV Senato nario, Latvijos parlamento nario, trijų Baltijos šalių diplomatų, UIC vadovybės.

Pasirengimas 23-iajai AABS konferencijai jau įsibėgėjo. Konferencijos ruoša rūpinasi du komitetai:
programos komitetas, atsakingas už akademinę renginio programą, ir vietinis ruošos komitetas, sudarytas iš Čikagoje bei jos apylinkėse gyvenančių lietuvių, atsakingas už konferencijos dalyvių nakvynę, maistą, registraciją, kultūros renginius ir kt.

Konferencija apims 17 sričių

Akademinėje konferencijos dalyje bus 17 sekcijų: Baltijos studijų pažangos (vadovas Olavi Arens), Politikos mokslas, tarptautiniai santykiai ir teisė (vadovas Daunis Auers), Estetika, kūrybiškumas ir kultūra (vadova
s Vilius Rudra Dundzila), Muzikologija (vadovas Kevin Karnes), Literatūra (vadovė Daiva Markelytė), Antropologija (vadovė Neringa Klumbytė), Sociologija, psichologija ir demografija (vadovė Daina S. Eglitis), Verslas ir ekonomika (vadovas Kenneth Smith), Verslo etika ir socialinė atsakomybė (vadovas Randy Richards), Komunikacija ir žiniasklaida (vadovas Andris Straumanis), Švietimas (vadovė Kara Brown), Aplinkosauga ir sveikata (vadovas Robert Smurr), Etninės mažumos Baltijos kraštuose (vadovė Mara Lazda), Lyčių studijos (vadovė Tiina Ann Kirss), Istorija ir atmintis (vadovas Bradley Woodworth), Religija (vadvė Dace Vainberga) ir Lingvistika (vadovė Dzintra Bond).

Plenarinėse sesijose – senatorius Richard J. Durbin, trys Baltijos šalių ambasadoriai

Už konferencijos akademinę programą atsakingas komitetas, šalia akademinių sesijų, organizuoja plenarines sesijas ir apskrito stalo diskusijas. Į vieną iš jų kalbėti apie JAV ir Baltijos šalių istoriją bei ateitį pakviestas JAV Kongreso senatorius nuo Illinois valstijos lietuvių kilmės Richard J. Durbin. Tikimės, jog jis galės atvykti. Trijų Baltijos šalių ambasadoriai JAV: Marina Kaljurand (Estija), Žygimantas Pavilionis (Lietuva) ir Andrejs Pildegovics (Latvija) sutiko dalyvauti plenarinio apskrito stalo diskusijoje apie globalizaciją ir Baltijos šalis per ateinančius dvidešimt metų.

Konferencijoje su pranešimu apie dabartinę ekonomikos krizę Baltijos šalyse dalyvaus dr. Vjačeslavs Dombrovskis, ekonomistas, buvęs Stokholmo Ekonomikos mokyklos Rygoje profesorius, Latvijos parlamento narys. Apie tai, kaip Renesanso laikų Europa žiūrėjo į baltų kalbas (latvių, lietuvių, senąją prūsų, estų ir lyvių) ir jos požiūrį į baltų tautas kalbės Università di Pisa profesorius, lingvistas, vertėjas dr. Pietro U. Dini, neseniai šia tema išleidęs knygą italų kalba ,,Aliletoescvr: linguistica baltica delle origini” (Livorno: Books & Co.).
Kiti renginiai, garbingi svečiai

Konferencija prasidės 2012 m. balandžio 26 dieną 12 val. Atidaryme žada dalyvauti UIC atstovai – Laisvųjų menų ir mokslų fakulteto dekanė prof. Astrida O. Tantillo, Literatūros, kultūros studijų ir lingvistikos mokyklos direktorė prof. Rosilie Hernandez ir kiti.

Balandžio 27 dienos, penktadienio, vakarą konferencijos dalyvių laukia literatūros ir muzikos vakaras, kuriame ištraukas iš savo kūrybos skaitys estų, latvių ir lietuvių kilmės rašytojai, poetai, dainuos latvių ir lietuvių chorai.

AABS pokylis vyks balandžio 28 dienos, šeštadienio, vakarą, viename iš graikų restoranų, esančių graikų rajone netoli UIC. Apie pokylio metu vyksiančią programą bus pranešta vėliau.

Konferencijos metu veiks Lituanistikos tyrimo ir studijų centro parengta paroda, kurioje galima bus išvysti retų leidinių ir rankraščių, skirtų Baltijos šalims. Dalyviai taip pat turės progą susipažinti su naujausiomis apie Baltijos kraštus ir baltiškomis temomis parašytomis knygomis, žurnalais, kitais leidiniais. Tuo pasirūpins leidyklos, dalyvausiančios konferencijoje.

Balandžio 29 dieną, jau po konferencijos, dalyviai galės geriau susipažinti su Čikagos centru. Apie Čikagos architektūros bruožus, garsiuosius miesto dangoraižius jiems ryte papasakos ir po miestą pavedžios Čikagos architektūros fundacijos narys, gidas prof. Jurgis Anysas. Vietų skaičius ribotas, todėl kviečiame pasivaikščiojimui po miestą užsiregistruoti iš anksto.

Laukiame savanorių ir finansinės paramos

Vietinį ruošos komitetą, kuriam vadovauja PLB Lituanistikos katedros UIC vedėjas prof. Giedrius Subačius, sudaro Čikagos lietuviai. Tai: Dalia Anysienė, Dalia Cidzikaitė, Ieva Dilytė, Ramunė Kubiliūtė, Adomas Šiudika, Aurelija Tamošiūnaitė, Audronė Tamulienė, Karilė Vaitkutė, Paulius Vertelka, Agnė Vertelkaitė ir Robertas Vitas. Savanorišką pagalbą konferencijos rengėjams pasiūlė Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungod nariai. Sulaukėme ir dar laukiame savanorių pagalbos ir iš pavienių žmonių, ne vien lietuvių.

Vietos ruošos komitetas rūpinasi ne tik informacijos apie AABS konferenciją sklaida, bet ir ieško finansinės paramos renginiui. 23-iąją AABS konferenciją jau parėmė Lietuvių fondas, Lietuvos vyčiai, Ateitininkų Šalpos fondas, žurnalas ,,Lituanus”, UIC skyriai: Lingvistikos, Germanistikos, Slavų ir Baltų, Klasikos ir Viduržemio jūros baseino studijų ir kt. Dėkojame jiems.

Jei susidomėjote renginiu ir norėtumėte finansiškai prie jo prisidėti ar pasireklamuoti, savo paramą galite pasiūlyti trimis būdais. Pirmasis – atsiųsti sveikinimą ar reklamą konferencijos leidiniui-programai. Leidyklos, žurnalų ir laikraščių redakcijos raginamos konferencijos metu pristatyti savo spaudinius – už tokią galimybę reklamuotis bus prašoma susimokėti tik už stalą. Trečias būdas paremti AABS konferenciją būtų Jūsų geranoriška ir nuoširdi auka. Susidomėjusieji rašykite el. adresu: aabsconfinfochicago@gmail.com

Aukas ir savo paramą galite taip pat siųsti AABS 2012 konferencijos iždininkei Daliai Anysienei adresu: 614 South Laflin Street, Townhouse F, Chicago, IL 60607-3161 (ant čekio rašykite ,,AABS, Inc., 2012 Conference”).

Daugiau informacijos rasite...

Daugiau informacijos apie konferenciją, registraciją, kainas, nakvynę, bilietų kainą į atskirus renginius ir kt. rasite AABS internetinėje svetainėje adresu: http://depts.washington.edu/aabs/chicagoconf-2012. html Tie, kurie naudojasi interneto socialiniu tinklu ,,Facebook”, informacijos apie AABS konferenciją ieškokite adresu: http://tinyurl.com/ 4yzhxhx

Dauguma sesijų vyks University of Illinois at Chicago (UIC) Student Center East Building (750 South Halsted Street, Chicago). Ankstyva registracija baigsis 2012 metų vasario 1 d. Pavėlavusieji užsiregistruoti turės mokėti didesnę kainą. Užsiregistruoti galite internete: http:// aabs2012earlyregistration.eventbrite.com/

AABS konferencijos vietos ruošos komitetas