sidriaiDr. Linas Sidrys ir jo šeima 1997 metais. Iš kairės stovi: Vincas, Lina, Rimas, Vija, Gintas; iš kairės sėdi: Gaja, dr. Linas Sidrys, Žiba, Rima Sidrienė ir Saulė.


Dr. L Sidrys – Balzeko muziejaus 2009-ųjų Metų žmogus

Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje šiemet jau 43-ąjį kartą surengs Metų žmogaus pokylį. Jo metu bus pagerbtas 28 metus Čikagoje dirbantis akių gydytojas Linas Antanas Sidrys.

Linas Sidrys buvo pirmasis amerikietis gydytojas rezidentas, kuriam buvo leista dirbti Sovietų Sąjungoje dar 1977 metais. Nuo to laiko dr. Sidrys Lietuvoje buvojo daugybę kartų, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje atliko daugiau nei 120 akių operacijų, atgabeno daug savo lėšomis nupirktos medicininės ir chirurginės įrangos bei vaistų. Būdamas Lietuvoje dažnai mokydavo lietuvius gydytojus oftalmologus moderniausių chirurginių metodų. 1990 metais Lietuvai atgavus nepriklausomybę, dr. Sidrys stengėsi prisidėti reformuojant atsilikusią medicinos sistemą. Daug jo straipsnių pasirodė Čikagoje leidžiama me Amerikos lietuvių dienraštyje ,,Draugas”. Jis taip pat išleido knygą ,,Ar laukti stebuklo?”

Mokytis Linas pradėjo Filipinuose. Ten buvusioje Clark oro pajėgų bazėje (Clark Air Force Base) jo tėvas, taip pat gydytojas, Rimvydas Sidrys tarnavo majoru. Sidriai buvo vienintelė lietuviškai šnekanti šeima tarp kitų karininkų šeimų. Tuo metu buvo praėję ne tiek daug laiko po to, kai L. Sidrio tėvai buvo priversti palikti Lietuvą, nes ją okupavo komunistinė Rusija. Iš Clark oro bazės tolumoje jie galėjo matyti stūksančius kalnus, kuriuose buvo įsitvirtinę vietiniai komunistai, kurstantys revoliucines nuotaikas. Tačiau prie pat bazės, bambukų trobelėse, gyveno draugiškai amerikiečiams nusiteikę filipiniečiai, kurie augino ryžius ir vandens buivolus. Didelį įspūdį Linui padarė amerikiečiai kunigai misionieriai. Pasimokęs iš vienintelių tuo metu turimų aštunto skyriaus religijos vadovėlių, pirmosios komunijos Linas priėjo būdamas šešerių.

Į Jungtines Amerikos Valstijas Sidrių šeima grįžo 1958 metais. Iš pradžių apsigyveno tarp smėlėtų Beverly Shores kopų, vėliau persikėlė į Streator miestelį, 90 mylių nutolusį nuo Čikagos, apsuptą traktorių ir kukurūzų laukų. Lino mama Giedrė Šalčiūtė Sidrienė taip pat turėjo gydytojos išsilavinimą, tačiau pagal profesiją nedirbo, nes šeimoje augo devyni vaikai. Visi jie buvo gerai išmokyti kalbėti, skaityti ir rašyti lietuviškai namuose. Šeštadieninės mokyklos lankyti Linui neteko. Šeima daug keliavo – aplankė didžiąją daugumą Jungtinių Valstijų nacionalinių parkų, pabuvojo daugelyje Europos šalių.

Linas mokėsi University of Notre Dame, vėliau – baigė University of Chicago Pritzker medicinos mokyklą ir rezidentūrą oftalmologijos srityje. Tuoj po rezidentūros tobulino savo žinias University of Florida Gainesville mieste, kur mokėsi daryti akies ragenos persodinimo operacijas. Per daktaro Sidrio praktikos metus daugiau nei dvidešimt gydytojų iš Lietuvos, apsilankę Čikagoje, stebėjo jo atliekamas akių operacijas Holy Cross ligoninėje. Savo patirtimi dr. Sidrys pasidalijo ir neseniai išleistame vadovėlyje apie oftalmologiją Lietuvoje. Jis įsteigė pirmąją optikos gamyklą posovietinėje Lietuvoje, kurioje buvo gaminami amerikietiškos kokybės akiniai.

Dar būdamas studentu, 1973 metais Linas lydėjo kunigą Stasį Ylą į Lenkiją, kur buvo atidengtas paminklas Štuthofo koncentracijos stovykloje nacių nukankintam kunigui Lipniūnui. 1977 metais Linas buvo pirmasis užsienietis, apsigyvenęs Kaune po Romo Kalantos mirties ir su ja susijusių įvykių. l981 metais Sidrys buvo paprašytas nuvežti pogrindyje spausdinamos Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos mikrofilmą monsinjorui Audriui Bačiui į Vatikaną.

Dr. Sidrys priklauso Ateitininkų organizacijai, penkerius metus buvo šios organizacijos leidinio ,,Ateitis” redaktorius. Dr. Sidrys yra parašęs daugybę straipsnių apie santuoką, šeimą ir katalikišką vaikų švietimą bei auklėjimą. 1992 metais kartu su savo žmona Rima dr. Sidrys Lietuvoje įsteigė keturias katalikiškas vasaros stovyklas paaugliams – dvi mergaitėms ir dvi berniukams. Tai buvo pirmosios katalikiško auklėjimo stovyklos jaunimui posovietinėje Lietuvoje. Šios stovyklos sėkmingai veikia ir dabar, jose yra dirbę keli Sidrių vaikai. Sidrių šeima stengiasi remti jaunimą ir šeimas Lietuvoje, ypač daugiavaikes šeimas.

Už nuopelnus per dvidešimt darbo metų gerinant sveikatos priežiūrą Lietuvoje gydytojas L. Sidrys buvo apdovanotas Gedimino ordinu. Apdovanojimą 2008 metų rugpjūčio 7 d. įteikė tuometinis Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, kuris savo sveikinimo kalboje didžiuodamasis teigė, kad ,,Dr. Sidrys, Amerikos lietuvis iš Čikagos, buvo vienas iš pirmųjų žmonių, kurie drįso padėti Lietuvai sunkiais ir net pavojingais sovietiniais laikais bei nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu.”

Dr. L. Sidrys gimė New York mieste 1951 metų birželio 13 dieną. 1978 m. Marquette Park, Čikagoje vedė Rimą Briedytę. Jie augino savo gausią aštuonių vaikų šeimą Palos Hills miestelyje prie Čikagos.

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kviečia visus, norinčius pagerbti šią iškilią asmenybę, dalyvauti pokylyje, kuris įvyks 2009 m. gruodžio 31 d., ketvirtadienį, 8 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, (6500 South Pulaski Road, Chicago, IL). Bilietus į pokylį galima užsisakyti tel.: 773-582-6500 arba el. paštu: info@balzekasmuseum.org.

Šiemetinis Metų žmogaus pokylis yra kiek kitoks, nei įprasta, nes tai bus ir Naujųjų Metų sutikimo šventė. Svečių laukia muzikinė programa, kurią atliks Ričardas ir Giedrė Sokai.

Balzeko muziejaus info