tautsLietuvių tautodailės instituto nariai metinio suvažiavimo metu. E. Oželytės nuotr.

Metinis Lietuvių tautodailės instituto suvažiavimas

ELENA OŽELYTĖ

Lietuvių tautodailės instituto (LTI) visuotinis metinis narių susirinkimas įvyko 2010 m. spalio 2 d., 2 val. p. p. Toronto apylinkės Anapilio Parodų salėje. Susirinkimą atidarė Tarybos pirmininkas Laurynas Vismanas, paprašęs atsistojimu ir tylos minute pagerbti per praėjusius metus mirusius LTI narius Reginą Brikienę, Bronių Krokį ir Aldoną Underienę.

Į susirinkimą atvyko LTI nariai iš New York, Montreal, Kingston ir Toronto miestų: dalyvavo 13 narių, buvo gauta 12 įgaliojimų. Tarybos pirmininkas Vismanas priminė, kad savo veikloje turime laikytis savo įstatų. Buvo nutarta išversti LTI įstatus į lietuvių kalbą. Pirmininkas perskaitė savo paruoštus pranešimus: „LTI Valdybos narių pareigų apžvalga’’ ir „LTI siūloma Tarybos struktūra’’ ir pabrėžė, kad didžiausias stabdis Valdybos veiklai yra žmonių, kurie galėtų prisidėti prie LTI veiklos trūkumas, ir priminė, kad į kai kurias pareigas galima paskirti ir ne LTI narius.

Vismanas pranešė, kad Čikagos skyriaus pirmininkė Vida Rimienė atsakė į jo užklausimą apie skyriaus veiklą, pranešdama, kad Čikagos skyrius veikia ir atlieka daug darbų. Savo pranešime jis taip pat paminėjo, kad New York skyrius surengė verbų gaminimo ir margučių marginimo kursus vietinėje lietuvių parapijoje, o New York Maironio lituanistinėje mokykloje – margučių marginimo kursus. Jis taip pat pranešė, kad į naujus narius buvo priimtos Irena Laparkienė iš Philadelphia ir Birutė Pilipaitienė iš Toronto miestų.

Valdybos pirmininkė Danelė Didžbalienė padėkojo Anapilio sodybai už leidimą naudotis sale, Elenai Oželytei už kruopščiai paruoštą lankstinuko medžiagą, o Kristinai Gaputienei – už šio susirinkimo paįvairinimą paskaita „Lietuviški tautiniai drabužiai’’. Oželytė sakė, kad jos paruošta medžiaga LTI lankstinukui nebuvo įgyvendinta dėl bendradarbiavimo stokos tarp valdybos narių. Ji sutiko ir toliau rūpintis lankstinuko išleidimu ir patarė užbaigti lankstinuko paruošimą iki ateinančios Šokių šventės Boston mieste. Iždininkė Ilona Tarvydienė pateikė 2009 m. metinę apyskaitą.

Toliau buvo pranešimas apie LTI tinklalapį. Vismanas pranešė, kad LTI tinklalapio rengimas jau pradėtas, susirinkusiems jis parodė keletą specialisto sukurtų tinklalapio puslapių. Jis pabrėžė, kad pagrindinis LTI tinklalapio tikslas yra suteikti informaciją apie tautodailę ir jos kūrimą tiems asmenims, kurie tuo domisi, kad tinklalapis bus ypač naudingas lituanistinėms mokykloms. Tikimės, kad ateityje internete bus galima rasti mūsų išleistas knygas ir visus LTI archyvus. Aldonos Veselkienės atsiųstos vaizdajuostės beveik visos jau įrašytos į tinklalapį. Taip pat bus įrašytos ir Aldonos Vaitonienės perduotos Toronto skyriaus vaizdajuostės. Tolimesne tinklalapio plėtra rūpinsis tinklalapio komitetas, kurį sudaro: Danelė Didžbalienė, Kristina Gaputienė, Laurynas Vismanas ir Aldona Zanderienė. Gintaras Repečka pareiškė, kad ir jo sūnus gali prisidėti prie LTI tinklalapio kūrimo.

Toliau vyko diskusijos. Veselkienė pranešė, kad 2010 m. spalio 6 d. Vilniaus „Židinyje” bus paminėta a. a. Anastazijos Tamošaitienės 100 metų sukaktis. Ta proga Valdyba įsipareigojo LTI vardu elektroniniu paštu pasiųsti sveikinimą į „Židinį’’. Veselkienė perdavė Institutui iš „Židinio” gautą kompaktinę plokštelę „Sapnas žydinčiame sode” ir „Lietuvių audiniai’’; ji bus patalpinta LTI tinklalapyje. Ji taip pat parodė lankstinuką, kuriame yra minimi LTI stipendiją gavę „Židinio” studenčiųaudėjų darbai.

Danelė Didžbalienė pasiūlė, kad LTI įsteigti bet kuriose Toronto lietuvių patalpose tautodailės vitriną, kurioje būtų galima išdėlioti įvairius tautodailės darbus. Vismanas pasiūlė perregistruoti visus LTI narius, taip pat, kad visi iš naujo užpildytų narystės korteles. Angelė Kazlauskienė pasiūlė LTI įsipareigoti ir surinkti lietuvių dailininkų nutapytus paveikslus ar sukurtus įvairius tautodailės darbus iš asmenų, kurie nebegali arba nebenori jų laikyti. Ji asmeniškai pažadėjo pasirūpinti, kad tie kūriniai būtų išsiųsti arba į Lietuvą, arba „Židiniui’’ ar kitoms organizacijoms, kurios domisi išeivijos meno išsaugojimu. Ji taip pat perskaitė iš ,,Židinio’’ vedėjos L. Lukoševičienės gautą a. a. Anastazijos Tamošaitienės atminimui parašytą eilėraštį, kuris bus skaitomas per dailininkės 100 metų sukakties minėjimą.

Toliau vyko tarybos ir revizoriaus rinkimai. Į tarybą buvo išrinkta 20 narių. Danelė Didžbalienė atsisakė valdybos pirmininkės pareigų, bet sutiko perimti LTI tarybos pirmininkės pareigas. Revizorei Remigijai Smolskienei atsistatydinus iš pareigų, nauja revizore sutiko būti Vilija Leknickaitė-Craig. Po ilgų diskusijų apie tarybos struktūrą ir valdybos narių pareigas, valdyboje buvo pasiskirstyta pareigomis taip:

1. Techninio vystymo ir plėtimo klausimais rūpinsis tinklalapio komiteto vedėjas(a)/koordinatorius(ė); šios     pareigos kol kas liko neužimtos;
2. Iždininke lieka Ilona Tarvydienė;
3. Sekretore lieka Irena Meiklejohn;
4. Vicepirmininkės pareigas sutiko užimti Birutė Batraks;
5. Informacijos klausimais sutiko užsiimti Elena Oželytė;
6. Mokymo ir auklėjimo koordinatore ir kuratore sutiko būti Kristina Gaputienė;
7. Valdybos pirmininko pareigos atiteko Laurynui Vismanui.

Pasibaigus susirinkimui, Kristina Gaputienė skaitė paskaitą „Lietuviški tautiniai drabužiai’’. Kristina surinko įvairių tautinių drabužių iš visų Lietuvos apylinkių, jų nuotraukas ji rodė ekrane. Visi klausytojai labai domėjosi nuotraukomis – vyko gyvos diskusijos apie tautinius drabužius.