muge

Iš k.: Genovaitė Treinienė, seselė Ignė, Ritonė Rudaitienė, seselė Janina ir Daiva Kisielienė siūlė nusipirkti kalėdaičių, kalėdinių atvirukų, katalikiškų žurnalų.
Dainos Čyvienės ir Laimos Apanavičienės nuotraukos

Šių metų PLC Kalėdinė mugė –
bene didžiausia Centro istorijoje

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ
muge

Šiemet gruodžio 10–11 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, įvykusi Kalėdinė mugė buvo pati didžiausia ir įvairiausia iš daugelį metų Centre ruoštų mugių.
Apie prekybininkų ir žmonių, apsilankiusių mugėje, gausą kalbėjausi su PLC direktoriumi Artūru Žiliu. Jis pats labai džiaugėsi, kad mugė vyko sklandžiai, kad jo vadovaujamos administracijos įdėtos pastangos pasiteisino. Žilys sakė, kad šįmet jie didesnį dėmesį skyrė mugės reklamavimui: apie ją buvo skelbta Lemont miestelio leidžiamame laikraštyje, pranešta Lemont Prekybos rūmams (Chamber of Commerce), apie ją skelbta visoje lietuviškoje spaudoje. Apie mugę pranešta ir trečiadieniais PLC susirenkantiems ,,Bingo” lošėjams, kurių dauguma yra amerikiečių kilmės. Žilys sakė, kad ruošiantis mugei daug darbo ir pasiaukojimo įdėjo administracijos darbuotojos – Akvilė Kaminskytė ir Jolanta Kurpienė. Jos tvarkingai registravo visus prekybininkus, norinčius prekiauti mugėje, pasirūpino stalų sustatymu. Negalima nepaminėti salės darbininkų, kuriems reikėjo nemažai fiziškai padirbėti prieš mugę ir po jos. Tai: Robertas Kandzežauskas, Lionginas Šabrėnas ir Nijolė Simutis. ,,Tik visiems iš širdies dirbant, ko nors gero pasieksi’’, – sakė PLC direktorius.

Visa Centro didžioji salė šurmuliavo nuo gausių lankytojų. Teko stebėtis, kad nuo ankstyvo šeštadienio ryto ji jau buvo pilna lankytojų. Norėjosi praeiti pro prekybininkų stalus, pasigėrėti jų prekėmis, pasidalinti su jais savo įspūdžiais. Tačiau, pradėjusi eiti, pamačiau, kad bus neįmanoma nei visų apeiti, nei visų čia suminėti.

Vis dėlto negalėjau praeiti pro skautų organizacijos stalus. Visi skautai išsiskyrė iš minios savo tvarkingomis ir gražiomis uniformomis. ,,Lituanikos” tuntas, vadovaujamas Gintaro Aukštuolio, buvo nukrautas įvairiais rankų darbo dirbiniais. Jie net turėjo išdėstę auksines ir sidabrines monetas, kurios šiuo metu turi didelę paklausą. Ir ko tik čia nebuvo: nuo mažiausių medinių švilpukų iki gražių medžio dirbinių, sūriui spausti labai praktiško įrankio, meistriškai įrengtų žibančių butelių. Na, o ,,Aušros vartų” atstovė Taiyda Chiapetta su kitomis tunto sesėmis pirkėjams siūlė savo būrelio sukurtų įvairių papuošalų, pasiūtų prijuosčių šeimininkėms, prikeptų kūčiukų, grybukų. ,,Kernavės” ir ,,Nerijos” sesės Dalia Stropienė, Rima Vaidemanis, matyt, pasinaudojo ,,Lituanikos” siūlomais sūriams spausti įrankiais, nes turėjo prispaudusios daug skanių sūrių. Jos prekiavo ir įvairiais eglutės papuošimais, reklaminiais ženkliukais ir kt. ,,Sietuvos” tunto skautininkės su vadove dr. Vilija Kerelyte, kaip visada, siūlė pirkėjams laimę išbandyti jų loterijoje. Čia galėjai matyti ir energingai besisukinėjančias Alę Karaliūnienę, net iš Indiana atvykusią Birutę Vilutienę, Joaną Juzėnienę, Birutę Matutienę, Valę Plepienę.

Net per kelis stalus buvo išdėstytos Otilijos Kasparaitienės sukurtos grožybės – vienetiniai, akį veriantys meniškai sukurti juvelyriniai dirbiniai. Beje, juvelyriniais dirbiniais prekiautojų mugėje buvo daug. Visų jų dirbiniai buvo skirtingi ir išskirtinai gražūs. Matėsi tiek naujų menininkių, tiek ir jau keletą metų iš eilės mugėje dalyvaujančių, kaip Liucija Einikienė.

Prie Pal. Jurgio Matulaičio misijos stalo darbavosi Genutė Treinienė, Daiva Kisielienė ir Viktorija Siliūnienė. Jos platino misijos informaciją, pirkėjai galėjo apsirūpinti kalėdaičiais, nusipirkti katalikų leidžiamų žurnalų, atvirukų. Misijos administratorė Daina Čyvienė mugę fotografavo. Mažosios Lietuvos draugija Čikagoje prekiavo savo išleistomis vertingomis knygomis, kurių dauguma – apie Mažosios Lietuvos istoriją, jos žymesnius žmones. Ji taip pat prekiavo knygomis, kurių leidimus draugija parėmė ar padėjo išleisti.

Daila Lubinskienė mugės lankytojams siūlė įvairių tautinių juostų, takelių, tautinių rūbų. Parduotuvė ,,Lietuvėlė” atvežė daug knygų, muzikinių įrašų, kitų prekių. Prie ,,Food Depot International” stalų darbavosi Angelė Kavakienė su dukromis. Šiemet Angelės siūloma naujovė buvo Varėnos rajono džiovinti grybai. Pirkėjai veltui galėjo pasiimti reklaminių ,,Rasos” kremų ir veido šveitiklių. ,,Food Depot International’’ prekystaliai buvo nukloti gardumynais, delikatesais, šokoladu, net lietuvišku muilu. Kavakienės nuomone, šių metų mugė buvo suruošta tvarkingai, už tai ji dėkoja PLC administracijai ir centro direktoriui Žiliui.

Diana Darbutienė su dukra siūlė savo sukurtas meniškas apsiaustes, gėlių sagtis, kitokius papuošalus. Ne tik lemontiškiams, bet ir už Lemont ribų gerai žinoma gėlių parduotuvė ,,Always with Flowers” ir jos savininkė Irena Karalienė reklamavo gėles ir jos parduotuvės teikiamus patarnavimus. Milda Talat-Kelpšienė su vyru Algiu Kalėdų šventėms siūlė savo gamybos krupniką. O kokios šventės be krupniko?

Iš vietos lietuvių labdaringų organizacijų mugėje dalyvavo dvi. Tai Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” (pirmininkė Indrė Tijūnėlienė), labai gerai visiems pažįstamas savo labdaringa veikla, žinoma tiek šioje, tiek ir kitoje Atlanto pusėje. Kaip visada ,,Saulutės’’ stalas buvo nukrautas visokiais blizgučiais, o Daiva Siliūnaitė specialiai šiai mugei suvėrė gražių karolių vėrinėlių. ,,Saulutei” šiai mugei savo kepinius paaukojo Adelė Lietuvninkienė, Daina Siliūnienė, Rasa McCarthy ir Baniutė Kronienė.

Organzacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” stalai buvo nukrauti lino dirbiniais, kitomis vertybėmis, kurias suaukoja šios organizacijos veiklą remiantys žmonės. O šios organizacijos saldumynų stalas buvo ne tik turtingiausias, bet ir pritraukęs gausybę pirkėjų.

Šalia virtuvės savo įvairiais maisto gaminiais prekiavo restoranas ,,Kunigaikščių užeiga”. Čia vikriai sukosi pats restorano savininkas Andrius Bučas su pagalbininkėmis. O suktis tikrai reikėjo. Vieni pirkėjai stojo į eilę prie rūkytų gaminių, ypač nepaprasto skonio rūkyto upėtakio, lašinių, kurių kvapas iš tolo visus viliojo, kita eilė stoviniavo prie jau pagaminto maisto. Pasirinkimas buvo didelis: kas rinkosi cepelinus, kas balandėlius, o kas – dešras su kopūstais ir kugeliu. Čia pat indeliuose galima buvo nusipirkti jų šviežiai paraugtų kopūstų, beje, labai gero skonio ir vertų dėmesio. Ir silkėmis iš statinių šventėms galėjai pasirūpinti.

Kalėdinė mugė jau praeityje, bet įspūdžiai apie ją dar ilgai liks visų atmintyje. Gaila, kad negalėjau suminėti ir gražiu žodžiu aprašyti visų, mugėje dalyvavusių. Visiems norisi padėkoti už dalyvavimą, už bendravimą, už gerus tikslus ir palinkėti linksmų šv. Kalėdų!

 
muge
Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” nariai viliojo pirkėjus skaniais kepiniais.


muge