kaledu senis
Atlanta lietuvių bendruomenės nariai su Kalėdų seneliu.

Vienas savaitgalis padovanojo net tris renginius

SIMONA TAMOŠIŪNAITĖ

Gruodžio pirmąjį savaitgalį At­lan­ta (Georgia) lietuvių gyvenime įvy­ko net trys svarbūs renginiai: Lie­tu­vos Respublikos generalinis konsu­las New York Valdemaras Sarapinas su žmona ir konsulato darbuotojais Mar­tynu Taujansku ir Valda Lu­ko­še­vi­čiene  atvažiavo į Atlanta suteikti kon­sulato paslaugų – penktadienį, gruo­džio 3 d., 28 žmonės pasinaudojo pro­ga paduoti prašymus dėl vaikų pi­lie­tybės, pakeisti ar atnaujinti pasus ir kt., o šeštadienį, gruodžio 4 d., bu­vo surengtas jaunųjų bendruo­me­ninin­kų seminaras ir įvyko tradicinė Kū­čių vakarienė.

Gruodžio 4-tą dieną, Atlanta lie­tu­vius apsilankymu nudžiugino dar ir daug kitų labai lauktų svečių: JAV Lie­tuvių Bendruomenės krašto val­dy­bos vicepirmininkė Sigita Šimku­vie­nė-Rosen, Florida pietvakarių apy­linkės pirmininkas Domas Asa­na­vi­čius, pirmininko pavaduotoja Zita Si­derienė, Florida apygardos pir­mi­nin­kas Alvydas Smilinskas bei Valdas ir Dalia Stankevičiai iš Hilton Head (South Carolina). Svečiai, taip pat At­lanta gyvenanti garbės konsulė Ro­ma Kličienė ir 27 atlantiškiai daly­va­vo Atlanta Lietuvių Ben­druo­me­nės, vadovaujamos Silvijos Aniu­lie­nės, surengtame jaunųjų bendruo­me­nininkų seminare, kurio metu Šim­kuvienė išsamiai pristatė JAV LB struk­tūrą, veiklos principus, jos tikslus ir istorinę raidą. Pranešimą apie JAV LB veiklos strateginio planavimo svarbą skaitė Smilinskas, Vir­gi­nija Šileikaitė dalijosi patarimais apie finansų tvarkymą apylinkėse, o pa­tirtimi, susijusia su išeivijos lietuvių veikla, dalijosi Siderienė, Sa­ra­pi­nas ir kiti seminaro dalyviai. Se­mi­na­ro metu buvo aptartos ir JAV LB au­gi­mo, gyvybingumo ir išlikimo alter­na­tyvos bei priemonės, reikalingos jas įgyvendinti. Ypač svarbūs daugumai pasirodė ir daugiausia diskusijų įplieskė šie klausimai:

1. JAV LB gyvybingumo užtik­ri­ni­mas. Pastaraisiais metais JAV LB spar­čiai kito – atsirado naujų lietuvių imi­grantų židinių (pvz., imigravus tre­čiajai bangai, ženkliai išaugo At­lan­ta, Orlando, Fort Myers ir kituose mies­tuose gyvenančių lietuvių skai­čius), o kai kurių apylinkių dėl su­ma­žė­jusio narių aktyvumo ar narių sto­kos veikla „prigeso”. Norint už­tik­rin­ti JAV LB gyvybingumą, svarbu įtraukti ir visas augančias bendruo­me­nės ląsteles, jei reikia, kurti naujas apylinkes ir įtraukti  jų atstovus į apy­gardų veiklą.

2.    Skirtingų kartų atstovų įtrau­­kimas į bendruomenės veiklą. JAV LB gyvenime kartais pastebimas dėl įvairių priežasčių atsirandantis siau­ras, bet taip sunkiai peržengiamas tarpeklis tarp antrabangininkų ir trečiabangininkų – vieni ar kiti jau­čiasi „išstumti” iš bendruomenės veik­los. Visi konferencijos dalyviai pri­tarė, kad „tiltų statymui” turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys, nes tik kumštyje mes esame nenugali­ma jėga. Siūlyta rengti įvairesnius ren­ginius, kurie pritrauktų skirtingų kar­tų lietuvius, taip pat skirti tam tikrą skaičių vietų apylinkių valdybo­se antrabangininkams ir trečiaban­gin­inkams, taip skatinant prisijungti prie bendruomenės veiklos skirtingų kar­tų atstovus.

3.    JAV lietuvių bendruomenės atei­tis. Ar bus aktuali LB mūsų vai­kams, ir ką daryti, kad ji jiems rū­pė­tų? Pasisakiusieji pabrėžė lietuviškų mo­kyklėlių ir stovyklų svarbą auginant būsimus JAV LB narius. Sigita Šim­kuvienė labai džiaugėsi galimybe lie­tuvių studentams ir jauniems spe­cia­listams stažuotis Lietuvoje: vaikų na­muose, savivaldybėse, ligoninėse ir ki­tur, taip pat visais studentais, kurie nau­dodamiesi šia proga dirba Lie­tu­vos labui.

Be diskusijų apie JAV LB su­si­rin­kusiems Atlanta lietuviams labai rū­pėjo ir Lietuvoje svarstomas įstatymas dėl teisės turėti dvigubą pilietybę. Gen. konsulas Sarapinas malo­niai atsakė į visus su tuo susijusius klau­simus, deja, nebuvo išvengta ga­na aistringos diskusijos, nes dvigubos pi­lietybės šalininkų buvo dauguma, o ar bus suteikta teisė į dvigubą pilie­ty­bę visiems JAV lietuviams, deja, dar neaišku.

Generalinis konsulas taip pat pa­pa­­sakojo apie Lietuvos vyriausybės pa­stangas plėtoti ryšius su išeivijos lie­tuviais ir bendradarbiauti įvairiose sri­tyse, ypač švietimo.

* * *

Po seminaro svečiai ir atlantiš­kiai buvo pakviesti į šv. Tomo Ak­vi­nie­čio bažnyčią, kur vyko tradicinė lie­tuviška Kūčių vakarienė, organi­zuo­jama kiekvienais metais ir su­trau­kianti apie 200 dalyvių.

Šventę pradėjo Sarapinas, vi­siems padėkojęs už nesuvaidintą nuo­šir­dumą ir svetingumą bei palinkėjęs gra­žių ateinančių metų. Ją pratęsė cha­rizmatiškoji Šimkuvienė, įteikusi Al­giui Kličiui JAV LB Krašto tarybos pir­mininko Vytauto Maciūno pasira­šy­tą garbės raštą už nuopelnus LB veik­loje. Raštu iki šiol pagerbti tik 50 lie­tuvių aktyvistų. Šventei įsibėgėjus, At­lanta LB pirmininkė Aniulienė ir gar­bės konsulė Kličienė pakvietė vi­sus palinkėti artimui ramybės ir at­lauž­ti kalėdaičio. Pasisotinę Rai­mon­dos Verbliugevičienės ir kitų geriau­sių Atlanta šeimininkių silkėmis, gry­bukais, šimtalapiais ir kitomis gė­ry­bėmis, nuo kurių linko Eglės Mac­kas tautiškai išpuošti stalai, at­lan­tiš­kiai ir svečiai džiaugėsi lietuviškos mo­kyklos ,,Saulė” mokinių (direkto­rė Audra Vyšniauskaitė, mokytoja Lai­ma Dobrodziejūtė) atliekamomis dai­nelėmis, kvietė Kalėdų senelį ir snie­guolę, kurie buvo ypač dosnūs ma­žyliams.

Už progą taip šventiškai ir pras­min­gai užbaigti 2010-tuosius dėkoja­me visiems, organizavusiems šį ren­gi­nį, svečiams ir visiems nuostabiems Atlanta bendruomenės na­riams, nes be Jūsų būtų neįmanomi pa­našūs renginiai, apie kuriuos gra­žių žodžių negailėjo ir apygardos pir­mi­ninkas Smilinskas: „Krašto valdybos suorganizuotas seminaras, ma­nau, buvo labai reikalingas ir neblogas. Įspūdį paliko Atlanta lietuvių Kū­čios su Kalėdų seneliu. Įsiminė daug smulkmenų, kurios tik patvirtino mano lūkesčius. Nuo gerai pa­rink­tų patalpų ir gražiai papuoštų sta­lų iki būrio žmonių, padedančių tvar­kyti renginio salę šventei pasi­bai­gus. Bendruomenės kalendorius, ap­klausa apylinkės veiklai gerinti, di­de­lis ekranas su besikeičiančiomis nuo­traukomis iš vietinių renginių, su­dėtinis Kūčių patiekalų stalas, ge­rai organizuotas valdybos narių ir sa­va­norių darbas – tai tik keletas da­ly­kų, apie kuriuos jau papasakojau sa­vo kolegoms  iš kitų Florida apygardos apylinkių. Noriu paminėti, kad vi­sa šventės nuotaika pasirodė labai jau­ki, šilta ir artima. Idealu – ypatingai tokiam renginiui.”

Ypač dėkojame Virginijai ir Da­liui Silickams, Astai ir Clyde Phillips ir Romai bei Algiui Kličiams už laiką ir pastangas organizuojant pastarojo sa­vaitgalio renginius.


kucios
Kūčių vakarienės akimirkos.