Paskutinis ,,sudiev“ Visų Sielų kapinėse. Trečias iš d. stovi Antano brolis Vytautas Julius Smetona, šalia jo, dešinėje, stovi jo sūnūs Paul ir Peter Smetonos.  Dr. V. Stankaus nuotr.

Atsisveikinome su prezidento Smetonos vaikaičiu


DR. VIKTORAS STANKUS

Antanas Algirdas Smetona, pianistas, Lietuvos Respublikos pirmojo prezidento Antano Smetonos vaikaitis, po sunkios kovos su vėžiu atsisveikino su šiuo gyvenimu š. m. gruodžio 1 d. Cleveland, Ohio.

Pasak jaunesniojo brolio Vytauto Juliaus Smetonos, Antanas, nors ir kankinamas skausmingos ligos, buvo pasiruošęs sutikti Sutvėrėją, nes, ligonio prašymu, jį nuolat lankydavo ir komuniją teikdavo katalikai dvasiškiai. A. Smetonos gyvenimo kelionė buvo įdomi ir įvairi.

A. Smetona gimė 1939 m. sausio 23 d. Paryžiuje. Netrukus su tėvais Juliumi ir motina Birute Nasvytyte-Smetoniene grįžo į Lietuvą. Sovietams okupuojant Lietuvą, Smetonų šeima 1940 m. birželio mėnesį pasitraukė į Vakarus, į Ameriką. 1942 m. apsigyveno Cleveland, Ohio, kur 1944 m. Smetonų bute kilusio gaisro metu prezidentas mirė apsinuodijęs dūmais.

Po tėvo ir senelio mirties Smetonų šeima persikėlė į Cleveland Heights, OH. Jaunasis Antanas pradėjo skambinti pianinu, šio meno jį mokė motina Birutė ir muzikas Leonard Shure netoliese esančioje Cleveland Music School Settlement, kur jie abu mokytojavo. Pirmasis Antano koncertas vyko ,,Halle’s Steinway” salėje, Cleveland miesto centre, jam būnant 6 metų. 1956 m. jis baigė St. Joseph katalikų gimnaziją lietuvių rajone, Cleveland.

Keletą kartų grojo pagrindinėse Cleveland ir New York radijo stotyse. Atliko programą Lietuvių studentų sąjungos suruoštame rečitalyje 1959 m. Čikagoje. ,,Dirvos” laikraščio jaunųjų pianistų suruoštame konkurse 1961 m. laimėjo pirmą vietą.

Muzikos studijas tęsė New York mieste. Bakalauro laipsnį gavo Mannes College of Music (1961 m.), o magistro – garsiojoje Julliard School of Music. Po to keletą metą praleido Europoje, kur studijavo jam paskirtų Amerikos Fulbright, Rockefeller, Herz bei Vokietijos stipendijų dėka.

Koncertavo kaip solistas su Hamburger Symphoniker ir Frankfurt simfoniniais orkestrais, dalyvavo tarptautiniuose konkursuose, o Vercelli Viotti konkurse Italijoje laimėjo sidabro medalį. A. Smetonos koncertas Wigmore Hall, Londone, vykęs 1967 m. balandžio mėnesį, buvo įrašytas (jį galima išgirsti internete per ,,YouTube”). Londono laikraštis ,,Daily Telegraph” A. Smetonos grojimą pavadino ,,didingu grojimu”.

Grižęs į Ameriką, A. Smetona dėstė Eastern Michigan, Indiana State, Appalachian State ir Youngstown State universitetuose. Taip pat dėstė Cleveland Music School Settlement, Willoughby School of Fine Arts, John Carroll ir Ursuline universitetuose. Koncertavo kaip solistas Phillip’s Collection, Washington, DC, Čikagos ,,Orchestra Hall” ir Lincoln Center, New York.

Koncertavo ir lietuvių visuomenei. Keletą koncertų atliko kartu su savo broliu, pianistu Vytautu J. Smetona. Vytautas brangina tą atminimą ir prisimena, kad brolis nemažai koncertavo ir labdarai, o koncertas Cleveland Music School Settlement 1964 m. buvo skirtas sutelkti lėšas Amerikos lietuvių krepšinio rinktinei vykstant į Australiją. Lietuva Antanui buvo arti širdies. Po 1990 m. nepriklausomybės atkūrimo jis net keletą kartų vyko į Lietuvą, ten praleisdamas po kelis mėnesius.

Atsisveikinimas su Antanu vyko š. m. gruodžio 6 d. ,,Schulte and Mahoney-Murphy” laidojimo namuose. Liūdesyje liko Antano ir jo žmonos Lois Pachucki dukros Valerie (Smetona) Running, atskridusi iš California, ir Claudia Smetona (deja, nespėjusi atvykti į laidotuves). Taip pat dukterėčia seselė Gertrude Marie, brolis V. J. Smetona su žmona Catherine ir jų vaikai Joseph, John, Paul, Theresa, Peter ir Ann Marie.
Laidotuvėse dalyvavo daug giminių iš A. Smetonos motinos pusės: pusseserės Eglė (Augustinavičiūtė) ir Aldona (Nasvytytė) iš Toronto, Birutė (Augustinavičiūtė) iš Cincinnati, Dalia Nasvytytė-Armonienė, jos sesuo Julytė ir brolis Algirdas iš Cleveland, bičiuliai ir draugai. Užuojautą ,,Dirvos” vardu pareiškė laikraščio pirmininkas Algirdas Matulionis, Cleveland Lietuvių klubo/namų vardu – direktorė Rūta Degutienė, JAV LB Ohio apygardos ir Cleveland apylinkės vardu – dr. V. Stankus.

Gedulingas lotyniškas šv. Mišias gruodžio 7 d. Immaculate Conception šventovėje, Cleveland, iškilmingai atnašavo kunigai: Bede, Godic, Weave, ir benediktinų vienuolis Kothuski. Pašventintas A. Smetonos karstas nulydėtas į Visų Sielų kapines. Kun. Weaver kapinėse sukalbėjo išlydėjimo maldas, melsdamas ramybės Antanui ir susirinkusiems. Aukas Antano atminimui šeima prašė skirti benediktinų vienuolynui – Saint Andrew Abbey, Cleveland. A. Smetona palaidotas arti motinos Birutės bei mauzoliejaus, kur ilsisi jo seneliai Lietuvos prezidentas Antanas Smetona su žmona Sofija Smetoniene.

Po laidotuvių V. J. Smetona šeimos vardu pakvietė susirinkusius į savo namus Shaker Heights pabendrauti ir prisiminti Antaną. Pietų metu Nasvyčių šeimos giminaitės prisiminė, kaip kartu su Antanu dalyvavo studentų korporacijoje Neo- Lithuania, kiti prisiminė drauge patirtus nuotykius, Antano asmenybę. Vaišių stalą puošė Lietuvių klubo/namų kepyklos iškeptas, klubo ir Cleveland lietuvių visuomenės vardu padovanotas įspūdingas šakotis, papuoštas gėlėmis ir Lietuvos vėliavėlėmis. Antano dukra Valerie padėkojo už užuojautas, pasidžiaugė ant stalo padėtu simboliniu Lietuvos gabalėliu. Ji sakė norinti daugiau sužinoti apie lietuvišką kultūrą, aplankyti savo prosenelių gimtinę.

Ohio didžiausias dienraštis ,,Cleveland Plain Dealer”, daugelį metų gyręs A. Smetonos tobulą ,,pianistinę laikyseną”, jo tikrai įspūdingą ,,techninio atlikimo sklandumą”, gruodžio 7 d. paskelbtame International Keyboard Institute and Festival New York vadovo Jerome Rose nekrologe lietuvį apibūdino kaip aukštą, patrauklų vyrą su aristokratiška, autoritetinga laikysena. Rose rašo, kad A. Smetona buvo itin ryškus pianistas bei mokytojas, nuostabiai sugebėjęs perduoti muzikos meną klausytojui. Toks jo įvaizdis ir pasiliks mumyse.