,,Kūdikis mums gimė, 
sūnus mums duotas”

 (Izaijas 9,5)Brangūs broliai, seserys Kristuje,

Kalėdų slėpinyje Dievas apsireiškė per savo Sūnų Jėzų Kristų. Kalėdos yra ypatingas šventinis laikotarpis, kurio metu žmogus siekia labiau susipažinti su gyvuoju Kristumi ir vienytis su Juo, dalyvaudamas iškilmingose Mišių apeigose, susikaupimuose, kalėdinių giesmių koncertuose, gilesniame maldos išgyvenime bei švenčiant Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną su lietuviškomis tradicijomis. Kalėdos nėra atostogos, o pasitraukimas iš kasdienybės į šventają tylą, taip švelniai išreikštą Franz Grüber giesmėje „Tyli naktis”.

Kalėdoms artėjant, prasidėjo popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Tikėjimo metai, kurie mums primena mūsų atsakomybę dalintis tikėjimo dovana su kitais. „Mums reikia žmonių, kurie kalbėtų su Dievu ir idant kalbėtų apie Dievą”, – aiškina Popiežius. Kalėdų laikotarpis yra puiki proga suaugusiems geriau susipažinti su kalėdinio tikėjimo tiesa, t. y. kad „Šventosios Dvasios veikimu (Kristus) priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi” (Tikėjimo išpažinimo malda). Svarbu ir su vaikais bei anūkais pasikalbėti apie Kalėdų laikotarpio tikrąją prasmę, jog Kalėdos yra mūsų Išganytojo Emanuelio gimimas, o ne tik Kalėdų Senio dovanų maišas.

Naujasis evangelizacijos siekis kaip tik yra iš naujo atrasti tikėjimo džiaugsmą ir juo įvairiais būdais pasidalinti. Tai ne vien kunigų atsakomybė, mes visi turime asmeniškai priimti tikėjimą į Dievą savo širdyse ir gyvenime. Prisiminkime, kad Kalėdos yra Dievo didžiausia meilės dovana mums ir duodama tam, kad ja dalintumėmės.

Aš šį Dievo meilės įgyvendinimą esu liudijęs lankydamasis įvairiose lietuvių katalikų bendruomenėse išeivijoje. Kai Sao Paolo, Brazilijoje, vyko „Dievo gailestingumo” simpoziumas, programą praturtino visa lietuvių bendruomenė, Šv. Juozapo lietuvių parapijos choras, abu tautinių šokių ansambliai ir net iš Montreal atvykęs Kanados choras bei vietiniai brazilai teologai ir dvasiškiai, kurie visi pasidalino mintimis apie Dievo gailestingumą.

Londone, Jungtinėje Karalystėje, jau 100 metų Šv. Kazimiero lietuvių parapija su savo klebonais ir savanoriais parapijiečiais aptarnauja lietuvių bendruomenę, kuri šiuo metu yra viena iš didžiausių išeivijoje.

JAV, Kanadoje ir Europoje yra daug įvairių lietuvių bendruomenių, įsisteigusių mažesniuose miestų centruose, kur dar nėra nei lietuviškų parapijų, nei misijų. Bendruomenių nariai savo iniciatyva kviečia lietuvius kunigus lankytis ir atnašauti Mišias lietuvių kalba.

Lieku dėkingas visiems dvasiškiams – kunigams, vienuoliams, vienuolėms – katechetams ir savanoriams, kurie jungiasi ir remia lietuvių katalikų veiklą užsienyje, mūsų lietuviškose parapijose ir misijose. Per jų pasiryžimą Evangelijos skelbimas įsikūnija ir virsta pagalba artimui, dvasine ir labdaringa parama vargšams, švietimo galimybėmis katechizuojant ir evangelizuojant vaikus ir suaugusius, ypač besiruošiančius priimti sakramentus. Jų prisijungimas prie vietinio lietuviško bendruomeninio gyvenimo padeda perduoti ir išlaikyti mūsų krikščioniškas ir tautines vertybes bei tapatybę.

Linkiu visiems išgyventi asmenišką susitikimą su Dievu šv. Mišiose ir ypač per šias Kalėdų šventes.

Šv. Kalėdų meto palaima telydi jus ir jūsų šeimos narius per 2013 metus. Linksmų šv. Kalėdų!

Prel. Edmundas Putrimas