lb

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba, kontrolės komisija ir apygardai priklausančių apylinkių pirmininkai.

Mintimis – į praėjusius metus, su viltimi – į Naujuosius

IRENA VILMIENĖ
JAV LB Vidurio Vakarû apygardos valdybos pirmininkè

Gruodis – susikaupimo, apmąstymo, atgailos, džiaugsmingo laukimo mėnuo. Tai taip pat ir paskutinis metų mėnuo. Ruošdamiesi gražiausiai metų šventei – šv. Kalėdoms, o po jų ir Naujųjų metų sutikimui, dažnai grįžtame mintimis į praėjusius metus: prisimename įdomesnius įvykius, žymesnes datas, pamąstome apie nuveiktus ar pradėtus ir nebaigtus darbus, skaudžias netektis, su viltimi laukiame Naujųjų.

Gruodžio pradžios saulėtą sekmadienio popietę aptarti savo pusės metų veiklos rezultatų, artimiau susipažinti, pabendrauti nekasdienėje, šeimyniškoje aplinkoje ir buvo susirinkę JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos valdyba, kontrolės komisija bei apygardai priklausančių apylinkių pirmininkai. Gaila, kad tolimesnių apylinkių pirmininkai negalėjo atvykti, tačiau buvo smagu išgirsti jų perduotus sveikinimus ir linkėjimus. Garbės viešnia, buvusi ilgametė JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdybos pirmininkė Birutė Vindašienė pasidalijo savo veiklos LB patirtimi, pasidžiaugė, kad Lietuvių Bendruomenės pirmtakų pradėtus darbus toliau sėkmingai tęsia trečios bangos tautiečiai.

Susipažinkime su nauja valdyba

Priminsiu skaitytojams, kad šių metų gegužės mėn. 30 d. JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavime buvo išrinkta nauja valdyba, ją sudaro septyni nariai, su kuriais šiame straipsnyje jus ir supažindinsiu. Pradėsiu nuo apygardos pirmininkės pavaduotojos Birutės Kairienės – buvusios LB Lemont apylinkės iždininkės, prieš keletą metų gilinusios bendruomenines žinias LB Krašto valdybos surengtame seminare, šiemet išrinktos į JAV LB XIX tarybą. Apygardos valdyboje jai pavesta rūpintis švietimo reikalais. Atsakinga, kruopšti, pareiginga apygardos valdybos sekretorė Zita Litvinienė posėdžių ir susirinkimų protokolų rašymo patirties yra įgijusi keletą kadencijų sekretoriaudama LB Lemont apylinkės valdyboje. Iždininkė Genovaitė Treinienė – Lietuvių Bendruomenės veteranė, turinti mūsų valdyboje didžiausią bendruomeninės veiklos žinių kraitį, nuoširdžiai patarianti, pamokanti, skautiškai tvarkinga, išmoninga, reikli sau ir kitiems, be priekaištų tvarko apygardos valdybos banko knygas.

LB Waukegan-Lake County apylinkės pirmininkei Angelei Kavak apygardos valdyboje patikėti organizaciniai reikalai. Energinga, visur suspėjanti, ji nemažą savo laisvalaikio dalį skiria apygardos veiklai. Jos, kaip apylinkės pirmininkės, vaidmuo apygardos valdyboje yra reikšmingas ir reikalingas, padedantis apygardos valdybai artimiau ir geriau pažinti apylinkių reikmes.

Kultūriniam barui vadovaujantis žinomas dainininkas ir muzikas Algimantas Barniškis – taip pat ne naujokas bendruomeninėje veikloje. Jis buvęs LB Brighton Park apylinkės valdybos narys. Abu su istoriku Ernestu Lukoševičiumi (atsakingu valdyboje už sportą ir darbą su jaunimu) šiemet buvo išrinkti į JAV LB XIX tarybą.

Abu vyrai – aktyvūs renginių organizatoriai, turintys įdomių minčių, planų valdybos darbui gerinti ir tobulinti.

Apygardos kontrolės komisijos pirmininkas, Bendruomenės senbuvis Liudas Kirkus, komisijos narės Onutė Plečkaitytė ir Loreta Timukienė (ji taip pat JAV LB XIX tarybos narė, tarybos prezidiumo sekretorė) – ne tik griežti tikrintojai, bet ir aktyvūs valdybos renginių talkintojai.

Apygardos valdyba savo veiklą vysto remdamasi metiniu valdybos patvirtintu darbo planu. Viena iš pagrindinių veiklos krypčių yra palaikyti glaudžius ryšius su apylinkėmis, suteikiant joms metodinę ir organizacinę pagalbą.

Apylinkių veikla

Teritoriniu atžvilgiu ir pagal apylinkių skaičių LB Vidurio Vakarų apygarda yra didžiausia Jungtinėse Amerikos Valstijose. Iš vienuolikos apygardos sudėtyje esančių apylinkių keturios apylinkės labiausiai nutolusios nuo Čikagos miesto, todėl sunku dažniau susitikti, ryšį palaikome telefonu ir internetu. Kai kurių Lietuvių Bendruomenės apylinkių veikla neretai ir plačiai nušviečiama spaudoje, todėl nenorėdama kartotis, jas tik išvardinsiu. Truputį plačiau papasakosiu apie rečiau girdimų apylinkių gyvenimą.

Dažnai spauda rašo apie aktyvią LB Brighton Parko apylinkės veiklą (pirm. Salomėja Daulienė), įdomius LB Cicero apylinkės renginius (pirm. Mindaugas Baukus). Nemažai žinių skaitytojai randa apie didžiausią LB Lemont apylinkę (pirm. Rimantas Dirvonis) bei LB Waukegan-Lake County apylinkę (pirm. Angelė Kavak). Gal kiek mažiau girdime apie LB Naperville apylinkę, kurios nariai – daugiausia ,,trečiabangiai” (pirm. Daina Jankevičius). Kadangi apylinkė nelabai gausi, veikiama kartu su Naperville lituanistine mokykla (dir. Jūratė Liutkienė). Abi jaunos vadovės turi daug puikių sumanymų ir planų, kuriuos stengiasi įgyvendinti. Džiugina atsigaunanti LB Marquett Parko apylinkės veikla. Naujoji apylinkės pirmininkė Dalia Blekienė ir valdyba, nusiteikę labai optimistiškai, tvirtina, kad Marquett Parko apylinkės lietuviai savo aktyvumu ir renginiais leis dar ne kartą išgirsti apie save.

LB East Chicago, IN apylinkė (pirm. Birutė Vilutienė) ir LB Wisconsin apylinkė (pirm. Reda Pliūrienė) yra mažiausios apylinkės pagal narių skaičių, tačiau geba ne vien tik tarp lietuvių švęsti tradicines tautines ir krikščioniškas šventes. LB East Chicago apylinkė palaiko ryšius su JAV Kongreso nariais ir kitais politiniais veikėjais nuolat primindama jiems, kad mažytis kraštas Lietuva nėra visai saugus, reikalingas draugiškos šalies vadovų nuolatinio dėmesio.

LB Greater St. Louis, IL apylinkė – viena iš tolimesnių (pirm. Danutė Zabaitė-Lasky), jungia apie šimtą aktyvių bendruomenės narių. Valdyba kasmet ruošia Nepriklausomybės dienos šventinius minėjimus, organizuoja koncertus ir kt. renginius, į kuriuos noriai susirenka tautiečiai. Grupė Lietuvių Bendruomenės narių šią vasarą lankėsi Lietuvoje Dainų ir šokių šventėje. D. Zabaitės-Lasky ir kitų apylinkės narių pastangomis suredaguota ir išleista knyga, skirta East St. Louis Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo lietuvių katalikų bažnyčios – pirmos lietuviškos architektūros bažnyčios Amerikoje – 110 metų jubiliejui. Artimiau teko susipažinti su miela apylinkės pirmininke Danute rugsėjo mėnesį Lemonte vykusioje apygardos Vasaros šventėje.

LB Indianapolio, IN apylinkė (pirm. Viktorija Arthur) nėra labai gausi, tačiau veikli. Šiuo metu apylinkės branduolį sudaro jaunimas, kuriam nuoširdžiai talkina bendruomenės veteranai. Lietuviai gražiai bendrauja su gausia Indianapolio latvių bendruomene. Ruošiami draugystės vakarai, vieni kitų lankomasi renginiuose, dalyvaujama švenčiant Nepriklausomybės šventes.

LB Minnesotos, MN apylinkės nariai – taip pat daugiausia neseniai atvykę į šį kraštą. Apylinkės pirmininkas Tomas Urbonas didžiuojasi Bendruomenės choru ,,Šiaurinė”, kuris ruošiasi dalyvauti kitais metais Dainų šventėje Toronto mieste. Chorui vadovauja Laima Adomavičienė. Apylinkė įkūrusi Martyno Mažvydo vardu pavadintą lituanistinę mokyklėlę. Apylinkės valdyba rūpinasi tautiečių reikalais, stengiasi pagal galimybes padėti jiems, ruošia Vasario 16-tos minėjimus, kugelio konkursus, varžybas.

* * *

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdybos bei apygardai priklausančių apylinkių valdybų, kaip ir visos JAV LB, veikla nukreipta į pagrindinį ir svarbiausią tikslą – lietuvybės išlaikymui, stiprinant lietuvišką švietimą, ugdant lietuvišką kultūrą, puoselėjant kalbą ir tautines krikščioniškas tradicijas.

Nuoširdžiai dėkoju apygardos valdybos nariams, apylinkių pirmininkams ir apylinkių valdybų nariams, visiems aktyviems nariams, kurių pasiaukojimo, sutelktumo, kūrybingumo, draugiško tarpusavio supratimo dėka sėkmingai veikiama. Nuoširdus ačiū žiniasklaidai: redaktoriams, žurnalistams, laidų vedėjams už LB Vidurio Vakarų apygardos valdybos ir apylinkių veiklos turiningą ir profesionalų pristatymą lietuviškai visuomenei.

Nuoširdus ačiū Pasaulio lietuvių centro, Lemont administracijai ir direktoriui Artūrui Žiliui, restorano ,,Two Rivers” savininkei Audrai Januškienei, lietuvių liaudies šokių kolektyvui ,,Suktinis” ir jo vadovui Vidmantui Strižigauskui, visiems talkininkams, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisideda prie renginių organizavimo.

Baigdama linkiu visiems Vidurio Vakarų apygardos lietuviams, visiems tautiečiams Dievo palaimos, ramių šv. Kūčių, linksmų šv. Kalėdų ir laimingų, sėkmingų, prasmingų ir sveikų Naujųjų Metų.

lb

Dainuoja Minnesotos lietuvių choras. Tomo Urbono nuotr.

lb

Kalėdų eglutės šventė Naperville lituanistinėje mkloje, 2009 m. Pirmoji iš kairės stovi JAV LB Naperville apylinkės pirmininkė Daina Jankevičius, šešta iš kairės – Naperville lit. m-klos direktorė Jūratė Liutkienė.
Irenos Vilimienės nuotr.