eringa
Ingos Lukavičiūtės nuotr.
Kvietimas į labdaros vakarą

ANGELĖ BAILEY

Gruodžio mėnesį tokių vakarų JAV sostinėje apstu. Kuo šis vakaras skyrėsi nuo kitų? Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Žygimanto Pavilionio kvietimu labdaros vakaras „Neringos’’ stovyklai paremti buvo suorganizuotas neringiečių. Ambasada svetingai atvėrė savo duris ir organizatoriams, ir svečiams, net parūpindama vaišes.

Vos įžengę į ambasadą svečiai buvo sutikti su šilta šypsena ir dėkingumu. O ja buvome apdovanoti ir LR ambasados darbuotojų, ambasadoriaus pavaduotojo Simono Šatūno, ponios Linos Pavilionienės, ,,Neringos” stovyklos organizatorių ir pačių stovyklautojų. Jie, lyg tos bitės, suskrido, sulėkė iš įvairių miestų, apylinkių ir suorganizavo puikų vakarą.
nering
Manto Kubilinsko nuotr.

Vakaro programą atidarė „Neringos” Tarybos narys, iždininkas Linas Orentas, tiksliai ir aiškiai apibūdindamas vakaro tikslą. „Neringos’’ stovyklavietė patyrė didelę žalą – viesulas „Irene’’ nuplovė tiltą. Kadangi draudimo bendrovė išlaidų nedengia, dedamos visos pastangos surinkti reikiamas lėšas – 75,000 dol.

Rolandas Kačinskas, įgaliotasis ministras, ambasadoriaus vardu šiltai pasveikinęs vakaro dalyvius, padėkojo už atvykimą. Pats ambasadorius buvo išvykęs į Lietuvą dalyvauti ESBO sesijoje, bet jį pavadavo jo žmona ir keturi sūnūs.

neringa
Rolandas Kačinskas Manto Kubilinsko nuotr.

Vos spėjęs atvykti į JAV dalyvauti NATO parlamentinėje sesijoje, į „Neringos’’ vakarą atskubėjo Seimo narys Petras Auštrevičius. Tikras stebuklas, kad jo apsilankymas sutapo su šiuo renginiu. Auštrevičiaus pastebėjimai apie tai, kaip nėra lengva atkurti tai, kas sugriauta, bet būtina ,,išgydyti tas žaizdas tam, kad vasarą vaikai vėl galėtų susitikti ‘Neringoje’’’, privertė ne vieną susimąstyti. Baigdamas jis palinkėjo, kad šio vakaro staigmena įvyktų – ,,būtų surinkti taip reikalingi pinigai ir žmonių dvasia būtų pakylėta’’.

nering
Į vakarą atskubėjo ir Seimo narys Petras Auštrevičius (d.), tuo metu atvykęs dalyvauti NATO sesijoje.
Jį pasitiko ses. Ignė Marijošiūtė.
Manto Kubilinsko nuotr.

Mūsų visų gerbiama ir mylima seselė Ignė trumpai papasakojo „Neringos’’ stovyklos įkūrimo istoriją. Tai vienas iš stebuklų, kurio autorės – penkios vienuolės, atvykusios iš Lietuvos 1936 metais. Jos puoselėjo viziją įkurti mergaitėms stovyklą. 1969 metais, Putnam patalpoms tapus per ankštoms, Vermont valstijoje buvo įkurta ,,Neringa”. Laikui bėgant, seselėms prireikė rimtos pagalbos, nes buvo per sunku pačioms tvarkytis. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Visų pirma stovykla augo, antra – buvo priimtas sprendimas stovyklą įkurti kaip ne pelno siekiančią organizaciją. Tai palengvino seselių naštą ir į stovyklos vadovavimą leido įtraukti jau jų išaugintus jaunus žmones. Anot seselės Ignės, ,,glosto širdį, matant tą stebuklingą ratą – pirma stovyklauja, dirba vadovais, o po to dalyvauja stovyklos tarybos darbuose.”

Dabar ,,Neringa” vėl sulaukė išbandymų. Gamta nepagailėjo to ramaus kampelio, padarė daug žalos. Seselė Ignė baigė savo pasakojimą su optimizmo gaidele: ,,Surinksim 75,000 dol. naujo tilto pastatymui.’’ Ji teisi. Tuo optimizmu tryško ir šeštadienio vakarą susirinkęs jaunimas. Jis atvyko iš visur: iš Boston, New York, Philadelphia, Maryland, Virginia, Washington, DC, Čikagos.

Kur slypi ,,Neringos” stovyklos paslaptis? Tai – patys žmonės, kurie stovyklaudami drauge suaugo, subrendo. Tai stovykla, kur ne tik leidi vasaras klegančių draugų būryje. Tai metas kartu mokytis, kurti, žaisti katalikiškos dvasios aplinkoje. Šiuo metu mokyklose ar kitose mokymosi įstaigose pabrėžiama būtinybė mokytis, kurti, dirbti bendroje aplinkoje. ,,Neringa” tą daro jau daugiau nei keturiasdešimt metų. ,,Neringos” patirtis įrodė, kad vasaros nėra tuščiai praleistos. Jos subrandino vadovus, užmezgė tvirtas draugystes, tai akivaizdžiai liudija ir ,,Veidaknygės’’ draugų sąrašai.

Stovyklos Tarybos pirmininkė Regina Jagminas papasakojo apie rūpesčius ir nuveiktus Tarybos narių darbus, apie jų pasiaukojimą, profesionalumą ir atsakomybę. Būti Tarybos nariu nėra garbės, bet darbo ir laiko reikalaujantis reikalas, nes visi gyvena skirtingose vietovėse, o ,,Neringa’’ yra Vermont valstijoje. Tačiau jie ir toliau pasiryžę likti ištikimais ,,Neringos” misijai – mokyti stovyklautojus krikščioniškų vertybių.

Stovyklos vedėja Regina Kulbytė ir pavaduotoja Dainora Kupčinskaitė parodė vaizdo juostą apie viesulo siautėjimo padarinius Vermont kalnuose. Jos abi įtaigiai perteikė tas akimirkas, kai buvo gautos stulbinančios žinios apie stichinę nelaimę kalnuose. Vaizduose matėme nuplautą tiltą, įstrigusius vestuvininkus, į pagalbą atskridusį malūnsparnį. Kai pagalvoji, net sunku patikėti, kad ta rami, dažnai nuo vaikų juoko skambėjusi kūdra stovyklavietėje tapo tokia veržlia. Ko tik nepasitaiko gyvenime?!

Linas Orentas ,,Neringos” vardu įteikė dovaną ambasados darbuotojams – krepšelį su kavos puodeliais. Pasak jo, tai – ginklas kovai prieš nuovargį pirmadienio rytą. Kokie įžvalgūs tie neringiečiai!

Kitas puikus pavyzdys: vaikams renginio metu suorganizuotas ,,Neringos” laužas. Jie net įkaitę dirbo prie savo darbelių. Ne vienam iš jų liks šio vakaro prisiminimai.

nerin
Darius Pranas Shubert Manto Kubilinsko nuotr.

Meninėje programoje svečius savo koncertu džiugino Darius Pranas Shubert. Šis keturiolikos metų jaunuolis, skambinti pianinu pradėjęs būdamas ketverių metų, – ,,Neringos” stovyklautojas. Darius pirmą kartą skambino Washington, DC ir dar kur – Lietuvos ambasadoje! Jis meistriškai atliko F. Chopin, M. Clementi, F. Schubert, L. Beethoven ir S. Rachmaninoff kūrinius. Pabaigoje skambėjo lietuvių liaudies dainos. Žiūrovai, persiėmę stovyklautojų nuotaikomis, tyliai dainavo. Dariaus veidą nušvietė šypsena.
Sugužėję į valgomąjį, svečiai vaišinosi lietuviškais patiekalais. Sunku buvo atsispirti ir neparagauti lietuviškų skanėstų.

Visi buvo pakviesti dalyvauti loterijoje. Pirmame aukšte renginio dalyviai galėjo įsigyti marškinėlių, vandens butelių su ,,Neringos” simbolika. Aldonos VaičiulaitytėsDebold žodžiais tariant, buvo puikus, smagus vakaras pabūti kartu. Kiti svečiai džiaugėsi, galėdami dalyvauti labdaros renginyje, nes, pasak jų, ,,vežėme dukrą jau dvejus metus, mūsų pareiga paremti stovyklą. Norime, kad vaikai būtų laimingi”.

Kokie prasmingi žodžiai – kad būtų vaikai laimingi. Tai didelė atsakomybė ir pareiga. Šiuo metu sunkus metas yra visiems. Vis dėlto nepraraskime optimizmo. Kviečiu visus, kas gali ir kiek gali, padėti atstatyti ,,Neringos” tiltą. Be abejo, reikės talkos, daug kitų darbų atlikti. Bet be tilto prie stovyklos nėra prieigos. Tilto reikia, nes vaikams reikia vasaros.

ner
nering

neringa
Ingos Lukavičiūtės nuotraukos

ner

ner

ner
ner
Manto Kubilinsko nuotraukos