ASS Los Angeles skyriaus metinė šventė

PS. FIL. AURIS JARAŠŪNAS

Šių metų spalio 14 d. ,,Brookside Count­ry Club”, Pasadena, Los Ange­les akademikai susirinko savo meti­nei šventei. Puošnioje klu­bo salėje, ap­suptoje žalių golfo laukų ir žavių kalnų vaizdų, susi­rinko daugiau nei  100 aka­demikų ir jų svečiai.

Šventė prasidėjo iškilminga su­ei­ga. Džiugu buvo visiems matyti pul­ką kandidatų, pasiruošusių duoti aka­demikų įžodį. Tai v.s. fil. Zitos Rah­bar, kuri pirmininkauja ASS skyriaus programai, dėka. Vietiniai glo­bėjai buvo fil. Audra Gričiūtė ir fil. Auris Jarašūnas.

ASD į savo gretas priėmė dvi kan­didates – Liną Polikaitytę ir Dia­ną Viskantaitę, ku­rias pasveikino ASD pirmininkė fil. Birutė Ankutė. Korp Vytis! priėmė še­šis junijorus: Gytį Jogą, Liną Se­piką, Taurą Stoc­kų, Aleksą Vilką, Da­rių Vitkų ir Povilą Žemaitaitį, kuriuos pasveikino iš Čikagos atvykęs ASS pirmininkas Ričardas Chiapet­ta. Už ilgametį  nuoširdų ir gerai at­liktą darbą mūsų akademikų skyriuje filisterė Ina Sekienė apdovanota ,,Tėvynės duk­ros” žymeniu.

Po skanių pietų prasidėjo šven­tinė programa. Sveikinimo žodį tarė  LR garbės konsulė Los Angeles Dai­va Čekanauskaitė-Navarette. Po to tar­­ti žodį buvo pakviestas ASS centro valdybos pirmininkas Chiapetta. Bro­lis Ričardas, kaip visada, su jam  bū­dingu humoru prajuokino žiūro­vus, bet tuo pačiu pabrėžė kilnius ASS siekius.

Pagrindinis prelegentas šiais metais buvo prodiuseris ir režisie­rius Marius Markevičius, kurio do­ku­mentinis filmas „Kita svajonių ko­manda” (,,The Other Dream Team”), neseniai pradėtas rodyti visos Ame­rikos kino teatruose.  Marius į šventę at­vyko tiesiai iš oro uosto, po filmo premjeros San Francisco mieste.

Parodęs susirinkusiems filmo pristatymo minutes, Marius trumpai pakalbėjo apie filmo kūrimą Lietu­voje. Marius pastebėjo, jog kūrimas tu­rėtų būti žymiai palengvintas ir net skatinimas valdžios, kuri galėtų pasirūpinti mažesniais mokesčiais,  kaip tai yra daroma kitose šalyse ir kai kuriose vietovėse Amerikoje. Po įžanginio žodžio Marius atsakė į daugy­bę susidomėjusių dalyvių klausimų.

Šventė baigėsi linksmai, su lau­žu. Mūsų naujiems aštuoniems aka­demikams buvo užduota suruošti ir vesti šią programą. Jie su savo balsais, gi­taromis ir entuziazmu šią užduotį atliko puikiausiai.
 
ps. fil. Auris Jarašūnas – ASS Los Angeles filisterių kopirmininkas.
Korp! Vyties junijorai duoda įžo­dį. Iš k.: Gytis Joga, Darius Vitkus, Po­vilas Žemaitaitis, Tauras Stockus, Aleksas Vilkas ir Linas Sepikas.


ASD kandidatės prieš įžodį. Iš k.: Diana Viskantaitė ir Lina Polikai­ty­tė.


Pagrindinis prelegentas – Marius Markevičius, filmo ,,Kita svajonių ko­manda” režisierius ir prodiuseris.