Žvelgiant į priekį – ką minėsime 2013-siais?


RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Gruodžio 19 d. Bernardinai.lt pasirodė Zigmo Vitkaus straipsnis „Kas svarbaus nutiko atminties ir istorijos lauke 2012-aisiais”, kuriame autorius surašė esmines Lietuvos atmintinas datas, paminėtas 2012 metais. Jis rašo: „Minėjome ‘Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos’ ir Kaune susideginusio Romo Kalantos bei po to kilusių politinių protestų 40-ąsias metines ir dvidešimt penkerius – nuo pirmojo viešojo mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje – 2012-aisiais tai bene esmingiausios atmintinos datos, kurias minėjome.” Straipsnyje surašyta ir daugiau kitų minėtų įvykių ir sukakčių.

Už Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai taip pat surengė savo minėjimus, pvz., Maironio 150 gimimo metinių ir palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukakties minėjimai įvairiose vietovėse. Balandžio mėn. Lietuvių Fondas atšventė savo 50 metų jubiliejų iškilmingu pokyliu Čikagos priemiestyje, o gruodžio 16 d. Cleveland choras ,,Exultate” atšventė savo 30 veiklos metų jubiliejų koncerto ,,Kalėdų aidai” metu. Šios sukaktys Vitkaus straipsnyje nebuvo paminėtos, bet tai suprantama – jubiliejų yra daug, ir ne visi apie juos žino, prisimena, įsidėmi ar aprašo. Ne visiems tos pačios sukaktys yra vienodai prasmingos.

Skaitant spaudą ir žvelgiant į kalendorius, jau žinome, kad 2013 metais bus nemažai sukakčių, kurios bus paminėtos šiapus Atlanto, o kai kurios – abipus Atlanto. Štai trumpas sąrašas. 2013 metais minėsime visai Lietuvai svarbią datą – 600 metų Žemaitijos krikšto jubiliejų. Organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” vasario 3 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, ne tik papasakos apie savo 2012 m. veiklą, bet tuo pačiu paminės organizacijos penkioliktuosius veiklos metus dirbant Lietuvos socialiai remtinų šeimų vaikų labui. Vasario 9 d. Pasaulio lietuvių centre (PLC) pokyliu bus švenčiamas centro 25-asis jubiliejus, o balandžio 20 d. PLC rengiama vienintelės išeivijoje likusios lietuviškos Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis” 30 metų jubiliejaus šventė. Liepos 25–28 d. JAV įsteigta lietuvių katalikų organizacija ,,Lietuvos vyčiai” (Knights of Lithuania) savo suvažiavime Quincy, MA švęs šimtmečio jubiliejų. Lietuvių skautija minės savo devyniasdešimt penktuosius gyvavimo metus. JAV Lietuvių skautų sąjungos jubiliejinė stovykla ,,Viltis” rengiama rugpjūčio 7–17 d. Camp Manatoc, Penninsula, Ohio. Lietuvoje jubiliejinė skautų stovykla ,,Gėrio pėdomis” rengiama liepos 7–16 d. Telšiuose. Liepos mėnesį bus minima Dariaus ir Girėno 1933 m. skrydžio per Atlantą 80 metų sukaktis, taip pat bus ses. Nijolės Sadūnaitės 75 metų gimtadienis. Vienas iš įdomesnių 2013 m. renginių – tai rugpjūčio mėnesį numatomi Lithuanian American Hall of Fame pirmieji pasižymėjusių Amerikos lietuvių paskyrimai („inductions”). Norėtųsi prisiminti ne vien sporto ir kino žvaigždes, bet ir kitus, pvz., rugsėjo 9 d. 10 metų mirties metinių proga – veikėją, žurnalistą, redaktorių Juozą Laučką, nes atrodo, jog jo gimimo šimtmečio metinės nebuvo labai ryškiai paminėtos 2010 m. sausio mėn. O Laučkos veikla ir pasiekimai verti dėmesio, kaip ir kitų dažnai savęs nereklamuojančių žmonių. Lapkričio 8 d. minėsime Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio 60-ąsias mirties metines.

George Santayana yra pastebėjęs, jog ,,tie, kas neprisimena praeities, yra priversti ją kartoti” (kiti vertimai teigia ,,pasmerkti”). Ruošdamiesi atversti 2013 metų kalendoriaus lapus, tikėkimės, kad ateinančiais metais džiaugsimės kiekviena diena, gyvensime šių laikų dvasia, bet tuo pačiu nepamiršime ir ankstesnių laikų bei žmonių, jų pasiekimų ir gyvenimo pamokų. Laikraščiuose ir internetinėse svetainėse yra sąrašai, pavadinti „šiandien istorijoje” ar pan., kuriuose (kartais su trumpu paaiškinimu) surikiuoti ypatingi tą dieną įvykę įvykiai. Tačiau, norint kai kurias sukaktis paminėti tinkamai, reikia išankstinio pasiruošimo. Norėtųsi, kad per ateinančius metus istorikai ir veikėjai mums primintų ir iš anksto praneštų mums bei pakviestų mus tas sukaktis švęsti ir kartu paminėti.