hart

Saulius Dzikas, ,,Tėvynės garso” radijo administratorius, su savo šeima.
Sigitos Šimkuvienės-Rosen nuotr.

Vėl rengiamos tradicinės Bendruomenės Kūčios


SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
 
Gražią tradiciją – Bendruomenės Kūčias – turėjo Waterbury lietuvių bendruomenės. Į jų rengiamas Kūčias Šv. Juozapo parapijos salėje susirinkdavo iki 200 lietuvių iš visos Connecticut valstijos. Waterburiečiai – Šarūnė Macys, Vytas Petruškevičius, Zita Rossi, Violeta Stasionienė, Linas Balsys ir kiti – sugebėdavo suburti lietuvius šiai ypatingai vakarienei. Vėliau, netekus parapijos mokyklos patalpų, sumažėjus LB narių skaičiui, bendruomeninių Kūčių rengimo sumanymo Waterbury buvo atsisakyta.

Bet šį rudenį per Connecticut apygardos valdybos posėdį, vykusį rugsėjo mėnesį New Haven, buvo nuspręsta atgaivinti bendras Connecticut lietuvių Kūčias. Apygardos valdyba pasiūlė Hartford LB apylinkei imtis įgyvendinti šį sumanymą. Labai džiaugiamės, kad apylinkės pirmininkė Danutė Grajauskienė su savo valdyba sutiko tai padaryti ir visus lietuvius gruodžio 12 dieną, šeštadienį, po pietų sukvietė į Hartford.

 Šv. Trejybės bažnyčioje 4 val. p. p. buvo laikomos šv. Mišios, kurias atnašavo šios parapijos klebonas Jackobs. Vėliau visi leidosi į parapijos salę, kurioje puikavosi Viktoro Kogelio ir Povilo Kubiliaus papuošta Kalėdinė eglutė. Salės stalai buvo padengti baltomis staltiesėmis, ant jų puikavosi kalėdinės puokštelės. Visa tai nuteikė tikrai šventiškai. Kaip ir graži moterų apranga. Maldą sukalbėjo kunigas K. Kasinskas.

Šeimininkės D. Banevičienė, L. Sawka, D. Grajauskienė, K. Šerkšnienė ir I. Burneikienė buvo paruošusios tradicinių Kūčių patiekalų: spanguolių kisieliaus, silkės, grybų, sklindžių, įdarytų kopūstais, karštų barščių su džiovintais lietuviškais grybais, žuvies. Susirinkusiems buvo patiekta 12 tradicinių Kūčių patiekalų.

D. Grajauskienė susirinkusiems (buvo apie 80 žmonių) padėkojo už atvykimą, o savo valdybai – už didelį darbą, suruošiant šį renginį, palinkėjo visiems gražių artėjančių švenčių. Po valgymo Elžbieta Liudžiuvienė, Irene Belanger ir Linas Banevičius vedė giesmių giedojimą. Renginyje dalyvavo New Britain, Rytinio Connecticut apylinkės pirmininkės Irene Belanger ir Diana Norkienė, Hartford Lietuvos Vyčių atstovė Kay Urban, Connecticut Sporto klubo valdybos narys Algis Gelažauskas, apygardos valdybos nariai – Angelė Jonynienė, Juozas Liudžius, Žydrūnas Gimbutas ir šių eilučių autorė.

Tikėsimės, kad Hartford lietuvių gražios pastangos ruošti Bendruomenines Connecticut lietuvių Kūčias išliks tradicinėmis.

hart

Sveikina Hartford apylinkės pirmininkė Danutė Grajauskienė.