Kartu su ukrainiečiais Čikagoje demonstravo lietuviai


Vida Kuprytė

Sekmadienį, balandžio 27 d., Čikagos miesto centre prie Millenium parko ukrainiečiai vaizdžiai parodė savo laisvės siekimą, protestuodami prieš prez. Putino kėslus prijungti Ukrainą prie Rusijos. Prie šių demonstracijų prisidėjo ir Čikagos lietuviai – juos sukvietė Rima Gungor. Ši jauna Amerikos lietuvaitė renka medžiagą filmui  apie dainuojančią Lietuvos revoliuciją, t. y. –  kaip Lietuva be smurto išsilaisvino iš sovietinio jungo.

 Tarp dalyvių  buvo matyti Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Martynas Gudynas su šeima, Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas Saulius Kuprys, kuris yra užmezgęs ypač glaudžius ryšius su Čikagos ukrainiečių bendruomene, garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr., JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos pirm. Birutė Kairienė, muz. Darius Polikaitis ir kiti. Demonstracijoje dalyvavo ir latviai bei estai.

Susirinkusieji, nešini Ukrainos, Lietuvos ir Latvijos vėliavomis bei plakatais, lyginančiais Rusijos prezidento veiksmus su Hitlerio užmojais, nužygiavo gatvėmis iki Daley Plaza. Toje aikštėje  anksčiau demonstruodavo Amerikos lietuviai, reikalaudami laisvės Lietuvai. Ukrainiečiai skandavo šūkius už suverenią Ukrainą ir ragino, kad Amerikos valdžia palaikytų Ukrainos laisvės siekius. Jie taip pat reiškė padėką lietuviams, latviams, estams bei gruzinams už Ukrainos palaikymą.


Jono Kuprio nuotraukos