Kovo 11-osios renginiai JAV lietuvių telkiniuose
LR generalinis konsulatas Či­kagoje ko­vo 10 d., sekmadienį, nuo 12 val. p. p. iki 5 val. p. p. kviečia į Na­vy Pier cen­tro „Crystal Gardens” salę, į Lie­tuvos Ne­­priklausomybės atkūrimo šventę „Ce­le­brate Lithua­nian Inde­pen­dence”. Daugiau infor­ma­cijos galite gauti pas Ag­­nę Ver­tel­kai­tęi el. paštu: agne. ver­tel­kaite@ urm.lt arba tel. 312-397-0382, trum­pa­sis nr. 204.

Visus maloniai kviečiame į Lie­tuvos Nepriklausomybės atkū­ri­mo 95-ųjų metinių šventę, kuri įvyks kovo 10 d.,  sekmadienį, 2 val. p. p. Baltimore lietuvių namų di­džio­joje salėje. Šventės viešnia ir pag­rindinė pranešėja – JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimku­vienė-Rosen. 8:30 val. r. šv. Mišios Šv. Alfonso bažnyčioje. Po Mišių – šven­tės tęsinys Lietuvių namuose: 10 val. r. seminaras ,,Dabartiniai JAV LB tiks­lai”; 2 val. p. p. – šventinis pra­ne­šimas. Meninę programą atliks tau­tinių šokių grupė „Malūnas” ir folk­lorinis duetas ,,Iš Rytų šalelės” (Ri­mas Polikaitis ir Rūta Pakštaitė-Co­le). Lietuviško maisto galėsite pa­ska­nau­ti nuo 12 val. p. p.