pshy
Šių metų Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos visuotinio suvažiavimo dalyviai.
 Juozo Križinausko nuotraukos

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos darbai

Š. m. vasario 26 d. įvyko Draugijos visuotinis suvažiavimas

ONA RADZEVIČIENĖ

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija (PDPD) sėkmingai tęsia savo darbą. Šių metų vasario 26 d. Tėviškės lietuvių liuteronų bažnyčioje, Western Springs, IL, įvyko PDPD visuotinis suvažiavimas.

Suvažiavimą pradėjo kunigas Valdas Aušra. Po kun. Liudo Miliausko maldos buvo perskaitytas 2011 m. vasario mėnesį vykusio antrojo PDPD suvažiavimo protokolas. Jį perskaitė buvusi draugijos sekretorė Daiva Piščikaitė.

Po Draugijos iždininkės Vilijos Aukštuolienės pranešimo ir Revizijos komisijos ataskaitos (kun. Liudas Miliauskas) Draugijos pirmininkas kun. Aušra apžvelgė Draugijos nuveiktus darbus. Draugija veikia 3 metai. Jos gretose yra 21 narys. Tai geri, jautrūs žmonės, aukojantys savo laisvą laiką lietuvių bendruomenei, savo finansais ir darbu prisidedantys prie Draugijos veiklos. Viena iš svarbiausių PDPD veiklos sričių yra rūpintis lietuvių bendruomenės JAV gerove, teikti psichologinę ir emocinę pagalbą ištikus nelaimėms, esant krizėms. Nuolat veikia Psichologinės pagalbos linija, į kurią paskambinę tel. 18664387400 pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 6 val. v. iki 10 val. v. gausite reikiamą pagalbą. Prie telefono budi savanoriai, visuomet pasiruošę padėti, nukreipti reikiama linkme.

Didelį darbą PDPD atliko 2011 m. kovo 13 d. kartu su lietuviais dvasininkais surengusi ekumenines pamaldas Marquette Park Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kuriose dalyvavo lietuviai katalikai, liuteronai ir reformatai. Giedojo visų lietuviškų parapijų jungtinis choras. Šiam renginiui buvo paruošti leidinukai, reklamuojantys PDPD veiklą.

Draugija nuolat organizuoja savitarpio pagalbos grupeles, kurias veda kunigai, psichologai. Pavasarį vyko užsiėmimai Ziono liuteronų bažnyčioje, o rudenį grupelės rinkosi Ziono liuteronų bažnyčioje ir Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Ziono parapijos grupelėje, neskaitant vadovų, dalyvavo 8 žmonės. 2011 metais grupelių užsiėmimus vedė Laima Zavistauskas, Nora Aušrienė, Rasa Cicėnienė, Saulena Antanavičienė, Inga Wilke, kun. Antanas Saulaitis, SJ ir kun. dr. Valdas Aušra. Žmones suburia panašios problemos ir likimai. Padedant specialistams, bendraujant vieniems su kitais, gyvenimas kiek prašviesėja, praskaidrėja nuotaikos, išmokstama pažvelgti į bendravimo problemas kitaip, mokomasi, kaip vengti pasikartojančių bendravimo klaidų.

Praeitų metų pavasarį kapelionė Nora Aušrienė parengė leidinį ,,Gedėjimas: mitai ir faktai’’, kurio buvo išleistas 200 egzempliorių. Jį galima įsigyti lietuviškose parapijose, gydymo įstaigose, jis taip pat buvo nuvežtas į Lietuvą. Kai labai sunku ir skaudu, ištikus nelaimei, praradus mylimus žmones, ši knygelė gali pagelbėti išgyventi gedėjimo laikotarpį. Joje taip pat galima rasti patarimų, ką daryti, kaip palengvinti kančią ir skausmą, taip pat geriau suprasti, ar jūsų gedėjimas yra normalus, ar reikalinga specialisto pagalba. Jei norite šią knygelę įsigyti, galite kreiptis į PDPD tel. 7084221433.

Kiekvieną sekmadienį 7 val. v. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL, vyksta ,,Alanon’’ grupės užsiėmimai, kuriuos šiuo metu užsiėmimus lanko 6 žmonės. ,,Alanon’’ yra paramos grupė, susibūrusi padėti alkoholikų šeimų nariams. Grupės užsiėmimus veda PDPD narė Daiva.

Pats didžiausias PDPD renginys įvyko šių metų vasario 4 dieną. Tai kun. Aušros ir lietuvių meno ansamblio ,,Dainava” meno vadovo Dariaus Polikaičio bei kūrybinės grupės surengtas įspūdingas renginys ,,Turbūt ne dėl savęs esu”, skirtas paminėti Nepriklausomybės dienai ir poeto Justino Marcinkevičiaus mirties metines. Prieš renginį vyko paroda, kurios kuratorė keramikė Aušrienė subūrė 11 lietuvių kilmės menininkų, savo darbus pritaikiusių J. Marcinkevičiaus kūrybai.

PDPD suvažiavime pasisakė valdybos nariai, dalyviai. Diskusijų metu numatytos tolesnės veiklos kryptys. Draugija ir toliau plės savo veiklą, burdama žmones, aukojančius savo laiką, norinčius padėti nelaimių ir bėdų ištiktiems žmonėms. Norėtume sulaukti daugiau skambučių, juk žinome, kad kartais žmonės arba nežino, kur kreiptis, arba neišdrįsta išsakyti savo problemų.

Šiais metais planuojama ypatingą dėmesį skirti Draugijos narių, ypač budinčių savanorių, apmokymams, skirtiems veiksmingai spręsti krizinius atvejus, kad savanoriai galėtų ne tik paguosti ir nuraminti, bet ir suteikti kvalifikuotą pagalbą. Tam tikslui ieškome specialistų, kurie galėtų vesti mokymus. Ir toliau organizuosime grupelių užsiėmimus. Planuojame pradėti individualias specialistų konsultacijas, kuriose bent kartą per mėnesį lietuviai galėtų nemokamai gauti psichologo, teisininko, socialinio darbuotojo, galbūt ir gydytojo konsultacijas.

Šiemet į mūsų būrį įstojo 2 nauji nariai. PDPD kviečia visus lietuvius psichologus, dvasininkus, socialinius darbuotojus, gydytojus, taip pat studentus, studijuojančius teologi ją, psichologiją, socialinius mokslus, ir visus, norinčius padėti žmonėms, prisijungti prie Draugijos veiklos.

Laukiami visi!

PDPD tel. 7084221433.

 psyk
psyk

Šiais metais Draugijos nariai planuoja ypatingą dėmesį skirti savo narių, ypač budinčių savanorių, apmokymams.