Šv. Velykų pamaldų tvarkaraštis
Čikagoje ir apylinkėseŠvč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
Tel.: 773-776-4600

Kovo 24 d. – Verbų sekmadienis. 11 val. r. – Kristaus kančios šv. Mišios

Kovo 28 d. – Didysis ketvirtadienis. 6 val. v. – Paskutinė Vakarienė, Eucharistijos įsteigimo šv. Mišios (lietuvių ir anglų kalbomis). Iki 10 val. v. – švč. Eucharistijos garbinimas – adoracija

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 6 val. v. – Kristaus kančia, Šventojo Kryžiaus pagerbimas ir šv. Komunija (lietuvių k.)

Kovo 30 d. – Didysis šeštadienis. 6 val. v. – Velykų Nakties budėjimas, Prisikėlimo Vigilijos šv. Mišios (lietuvių ir anglų k.). Velykinių valgių/krepšelių palaiminimas

Kovo 31 d. – Velykų sekmadienis. 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo ryto apeigos su procesija ir šv. Mišios. 11 val. r. – Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 W. 127th St., Lemont IL
Tel.: 630-257-5613; matulaitismission@sbcglobal.net

Kovo 24 d. – Verbų sekmadienis. Šv. Mišios: 9 val. r.; 11val. r.; 6 val. v.

Kovo 28 d. – Didysis ketvirtadienis. 7 val. v. Paskutinės vakarienės šv. Mišios

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 5:30 val. p. p. Kryžiaus kelias; 7 val. v. Kristaus kančios pamaldos.

Kovo 30 d. – Didysis šeštadienis. 8:00 val. v. – Velyknaktis, šv. Mišios misijoje

Kovo 31 d. – Velykos. 9 val. r. ir 11:30 val. r. šv. Mišios Ritos Riškienės salėje. Velyknaktį bei Velykų dieną prašoma atsinešti varpelius, kuriais pritarsime giesmėms ,,Garbė Dievui aukštybėse” ir ,,Aleliuja”. Didįjį šeštadienį ir Velykų rytą bus laiminami valgiai.Velykų tridienį išpažinčių nebus klausoma

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
2745 West 44th St., Chicago IL
Tel.: 773-523-1402
   
Kovo 24 d. – Verbų sekmadienis. 10 val. r. šv. Mišias lietuvių kalba atnašaus kun. Gediminas Keršys

Kovo 28 d. – Didysis ketvirtadienis. 6:30 val. v. Paskutinės vakarienės šv. Mišios bus aukojamos trimis kalbomis (anglų, lietuvių, ispanų). Šv. Mišias atnašaus klebonas kun. Robertas Coleman, kun. Gediminas Keršys ir kun. Armando Morales

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 12 val. p. p. Kristaus Kančios pamaldas atnašaus kun. Gediminas Keršys

Kovo 30 d. – Didysis šeštadienis. 8 val. v. Velyknakčio šv. Mišios bus aukojamos trimis kalbomis (anglų, lietuvių, ispanų). Šv. Mišias atnašaus klebonas kun. Robertas Coleman, kun. Gediminas Keršys ir kun. Armando Morales

Kovo 31 d. – Velykos. 10 val. r. Kristaus Prisikėlimo šv. Mišias lietuvių kalba atnašaus kun. Gediminas Keršys

Šv. Antano parapija
1510 South 49th Court, Cicero IL
Tel.: 708-652-0231

Kovo 24 d. – Verbų sekmadienis. Šv. Mišios 9 val. r.

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 5 val. p. p. Kryžiaus garbinimas (lietuvių kalba)

Kovo 31 d. – Velykos. 9 val. r. Prisikėlimo šv. Mišios (lietuvių kalba)

Ziono liuteronų evangelikų parapija
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453
Tel.: 708 422-1433; zionlithlutheran@aol.com

Kovo 24 d. – Verbų sekmadienis. 11 val. r. pamaldos su Šv. Komunija

Kovo 29 d. – Didysis penktadienis. 11 val. r. – 12 val.  p. p. velykinių kiaušinių dažymas vaikams. Organizuoja parapijos sekmadieninė mokyklėlė. Prašoma užsiregistruoti. 4:30 val. p. p. Didžiojo penktadienio pamaldos su Šv. Komunija

Kovo 30 d. – Didysis šeštadienis. 10:30 val. r. velykinių kiaušinių ieškojimas ir žaidimai „Spindulėlio” ir parapijos vaikams

Kovo 31 d. – 10:30 val. r. lietuviškos šventinės Velykų pamaldos su Šv. Komunija