Broliai, seserys Kristuje,

Eikite ir padarykite mano mokiniais visas tautas
(Mato 28:19)
Jus aš draugais vadinu
(Jono 15:1-17)

Šių metų liepos mėnesį Pasaulio jaunimo dienose nuskambės pirmoji čia paminėta Šv. Rašto ištrauka, kai Popiežius susitiks su viso pasaulio jaunimo atstovais Brazilijoje, Rio de Janeiro mieste. Šventėje dalyvaus ir lietuviško jaunimo atstovai, vieni atvažiavę iš Lietuvos, kiti  – iš įvairių Pietų Amerikos kraštų – jau trečios ir ketvirtos kartos lietuviai. Antroji Šv. Rašto ištrauka aidės Lietuvos jaunimo dienose Kaune! Tai dvi ypatingos šventės, kurios vyks šiais „Tikėjimo metais”. Bus proga jaunimui susiburti, šlovinti Viešpatį vieningoje Bažnyčios bendruomenėje ir siekti tapti tvirtesniais Kristaus mokiniais, sekėjais ir draugais.

Ir Kristaus laikais jauni tikintieji keliavo į tolimus kraštus. Įgaliodamas ir įpareigodamas savo Apaštalus prisikėlęs Kristus siuntė juos skelbti Evangeliją ir krikštyti visas tautas. Šiomis dienomis mums nereikia keliauti, norint Jo įsakymą vykdyti. Tos „tautos”, į kurias mes esame siunčiami, yra mūsų šeimos, parapijos bei misijos, bendruomenės ir mokyklos, net mūsų draugų rateliai. Popiežius Benediktas XVI ypač skatino jaunimą naudotis šių dienų komunikacijos priemonėmis ar tai būtų socialinė žiniasklaida kaip „Facebook”, „Twitter”, ar šiaip internetas, kad vieni kitiems padėtų priartėti prie tikėjimo tiesų ir suprastų, jog Kristus ir Jo Bažnyčia nėra svetimi, bet – „draugai”.

Rengdamiesi paminėti Jėzaus Kristaus Kryžiaus kančią ir atšvęsti Jo Prisikėlimo paslaptį maldoje, liturginėse apeigose bei velykinėse tradicijose, prisiminkime, kad mūsų pirmas tikslas yra „pažinti ir būsimoms kartoms perduoti nekintamą tikėjimą” (Porta fidei, 8). Ieškokime Viešpaties dvasios – ar kituose kraštuose, ar čia pat – ir tapkime Jo mokiniais, Jo draugais, liudydami gyvąjį Dievo Žodį.

Linkiu Jums palaimintų ir džiugių Šv. Velykų!

Pagarbiai Kristuje,

Prelatas Edmundas J. Putrimas