Amanda Mulionienė ir Marytė Sandanavičienė-Newsom


2012–2013 mokslo metų Nusi­pelniusio švietėjo premija


DAIVA NAVICKIENĖ

JAV LB Švietimo taryba kasmet skiria Nusipelniusio švietėjo premiją. Premijos tikslas – atkreipti dėmesį į tuos, kurie yra ypatingai pasišventę lietuviškam švietimui. Premijos mecenatas – Lietuvių Fondas. 2012–2013 mokslo metų Nusipelniusio švietėjo premija buvo paskirta dviems švietėjams – Amandai Muliolienei ir Marytei Sandanavičiūtei-Newsom.

Ankstesnių metų Švietėjo premijos laureatė Vida Bučmienė savo rekomendaciniame laiške rašo: ,,Amanda Muliolienė, mokytoja iš profesijos, 14 metų (nuo 1966-ųjų) mokytojavo Cleveland Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje. Ji mokė įvairių skyrių mokinius, bet labiausiai mėgo pirmąją klasę. Amanda nenorėjo, kad lituanistinės mokyklos mokinukai jaustųsi tarsi ‘vargo mokykloje’ – be patrauklių, spalvingų mokymosi priemonių, kokias turėjo kasdieninėse amerikietiškose mokyklose. Ji sakydavo, kad vaikas nori greit pradėti skaityti pats. Jam reikia knygučių, kur kiekviename puslapyje būtų patrauklus paveiksliukas ir tik vienas kitas sakinys, parašytas stambokomis raidėmis. Nupirkusi pigią, spalvingą anglišką knygutę, Amanda pamėgino tekstus užtepti baltais akriliniais dažais. Dažams nudžiūvus, juodu rašalu spausdintinėmis raidėmis įrašė lietuviškus tekstus. Taip padariusi keliolika įvairių knygučių, Amanda tuo būdu mokyklos bibliotekai parūpino tai, ko labai trūko. Ir tai buvo tik pradžia. Tinkamų knygų ieškojimas tęsėsi. Ji surado puikią knygą – Richard Scarry ‘My Best Word Book Ever’, kurioje surašyta ir iliustruota per tūkstantis žodžių. Muliolienė kreipėsi į JAV LB Švietimo tarybą, siūlė tartis su leidykla, kad išleistų dvikalbį lietuvių-anglų knygos leidinį. Švietimo taryba sutiko, susitarė su leidykla, ir knyga buvo išleista antrašte ‘Mano žodynas’. Švietimo taryba pradėjo leisti lietuvių kalbos pratimus visiems skyriams. Pirmam skyriui tinkamų pratimų dar nebuvo. Tai A. Muliolienė, kartu su Rochester lituanistinės mokyklos mokytoja Aldona Kiršteiniene, juos paruošė, o Švietimo taryba išleido.”

Kitas didžiulis A. Muliolienės įnašas lietuviškame švietime – veikla A.P.P.L.E. Jau nuo 1993 m. ji kas vasarą dėsto A.P.P.L.E. ruošiamuose seminaruose Lietuvos mokytojams. 1998 m. išėjusi į pensiją ji pradėjo dėstyti ir organizuoti A.P.P.L.E. žiemos seminarus. Paruošė šiems seminarams vadovėlius, nuo 1999 m. yra A.P.P.L.E. tinklalapio ad-ministratorė, nuo 1999 m. A.P.P.L.E. tarybos narė, vicepirmininkė technologijos ir informatikos reikalams.

Marytė Sandanavičiūtė-Newsom jau 26 metus vadovauja Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje, Los Angeles. Vitalija Virbukienė, viena iš mokyklos mokytojų, apie Marytę Newsom rašo: „Tai žmogus, kuris niekada nepasakys negaliu, nenoriu, neturiu laiko, pavargau. Visada ir visus pasitinka ir išlydi su šypsena. Visus prisimena, visus pakalbina. Ji – mokyklos šerdis, apie kurią sukasi visas mokyklos gyvenimas ir švietėjiška veikla. Visada turi begalę minčių ir geba savo idėjomis uždegti kitus.” Amandas Ragauskas („Just Millin’ Around” teatro vadybininkas ir aktorius) teigia: „Noriu pasakyti, kad M. Newsom man yra lietuvybės išlaikymo išeivijoje pasiaukojančio vadovo pavyzdys, kuriuo stengiuosi sekti.”

Marytė Sandanavičiūtė-Newsom daug nuveikė ne tik lituanistinės mokyklos, bet ir bendruomeninėje veikloje. Dalilė Polikaitienė, ilgametė lituanistinės mokyklos mokytoja, buvusi JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė, vadovėlių autorė, rašo: „Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos direktorė įvairiomis progomis mokyklos mokiniams kūrybingai paįvairina šeštadienius. Vyksta skaitymo/deklamavimo konkursai, Lietuvos geografijos ir Lietuvos istorijos viktorinos. Prieš Vėlines mokiniai dalyvauja meniškai dekoruotų moliūgų konkurse.

Vėlinių proga mokyklos mokiniai su tėveliais ir dideliu būriu lietuvių visuomenės narių lanko lietuvių kapus netoliese mokyklos esančiose kapinėse. Kapinėse vyksta religinė susikaupimo programėlė. Vasario 16-osios proga kasmet vyksta vis kitokie konkursai. Mokiniai atstovauja Šv. Kazimiero parapiją kasmetinėse miesto katedros „Celebration of Cultures” šv. Mišiose. Veteranų dienos, Kalėdų ir Velykų progomis mokiniai išsiunčia daug sveikinimų lietuviams kariams, kovojantiems Afganistane. Mokykloje ruošiami įvairūs kasmetiniai labdaros vajai.”

Danguolė Navickienė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė ir ,,Lietuvos vaikų vilties” Los Angeles skyriaus pirmininkė, pastebi Marytės, kaip vedėjos, nepaprastą atsidavimą humanitariniam mokinių švietimui: ,,Prieš keletą metų nudžiugau sužinojusi, kad, išgirdę apie mūsų programą, skirtą vėžiu sergantiems vaikams Lietuvoje, Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai pradėjo rinkti dovanas mūsų remiamos Vilniaus universitetinės Vaikų ligoninės pacientams…

Prieš porą metų dar viena nuostaba: mano giminaitis, Lietuvos karys, tarnaujantis Afganistane, savo laiške paminėjo, kad iš Los Angeles lituanistinės mokyklos mokinukų gavo laišką, kuris jį nepaprastai sujaudino. Jo sunkioje tarnyboje tai buvo nuostabus šviesos spindulys, kurio jis niekada nepamirš. Jis taip pat rašė, kad visi su juo tarnaujantys Lietuvos kariai buvo labai sujaudinti, kai gavo laiškus iš Amerikos lietuviukų.”

M. Sandanavičiūtės-Newsom dėka kiekvienais metais organizuojama JAV Vakarinio pakraščio lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija. Šiais metais šios konferencijos prelegentu buvo pakviestas prof. Giedrius Subačius iš University of Illinois at Chicago (UIC).

JAV LB Švietimo taryba sveikina abi laimėtojas ir džiaugiasi galėdama įteikti joms Nusipelniusio švietėjo premijas, kurių mecenatai Lietuvių Fondas ir JAV LB Švietimo taryba.


Daiva Navickienė – JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė.