Mirė prelatas Ignas Urbonas
urbonas

Čikaga (Pal. J. Matulaičio misijos Lemont, IL info) – Eidamas 102 metus, 2012 m. gegužės 19 d. Lemont, IL mirė prelatas Ignas Urbonas. Prel. Urbonas gimė 1910 m. gruodžio 5 d. Valėniškių kaime, Nemunaičio valsčiuje, Andriaus ir Marcelės Urbanavičių šeimoje, buvo antras iš septynių vaikų. Mokėsi Vabalių ir Merkinės mokyklose, Kauno „Pavasario” progimnazijoje, 1930 m. baigė Alytaus gimnaziją, nuo jaunystės ateitininkas. Po Kauno kunigų seminarijos ir VDU, arkivyskupo J. Skvirecko įšventintas kunigu. Dirbo Želvoje, Varėnoje, Kaišiadoryse, Aukštadvaryje. Artėjantis karo frontas nubloškė į Vokietiją. 19451949 m. kapelionavo lietuviams studentams, ten įgijo filosofijos ir Bažnyčios istorijos daktaratus. Atvykęs į East Saint Louis, JAV, pas kunigą, vėliau vyskupą Antaną Deksnį, tarnavo įvairiose parapijose, kol 1954 m. buvo pakviestas į Gary, Indiana. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonu tapo 1966 m., mokytojavo lituanistinėje mokykloje, buvo Moksleivių ateitininkų sąjungos dvasios vadas, stovyklų kapelionas, plačiai dalyvavo spaudoje ir renginiuose. 1961 m. surengė Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimą, priklausė Amerikos lietuvių kunigų vienybei, vadovavo Čikagos skyriui. Prelatu pakeltas 1990 m. Lietuvą pirmą kartą aplankė 1992 m. Šv. Kazimiero parapiją 1998 m. uždarius, persikėlė prie pal. J. Matulaičio misiją Lemont, IL, kur talkino šv. Mišiose, dalyvavo renginiuose, rašė į spaudą. 2006 m. išleido knygą „Ilga mano kelionė”. Lietuvoje atšventė 60 m. kunigystės jubiliejų, tarp lemontiškių ir kitų bičiulių – 100 metų amžiaus, 75 m. kunigiškos tarnystės sukaktis.


Prelato Igno Urbono laidotuvės vyks trečiadienį, gegužės 23 d.  
                                            
Laidotuvių tvarkaraštis:

Karsto lankymas prasideda antradienį, gegužės 22 d., nuo 4 val. p.p. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St Lemont, IL 60439).

– 7 val. v. gieda vaikų choras ,,Vyturys”. Po to vyks Lietuvos vyčių atsisveikinimas.
Misijos klebono kun. Saulaičio maldos.
– Nuo 8 val. iki 9 val. v. – Atsisveikinimas.

Trečiadienis, gegužės 23 d.
– 9 val. r. Lankymas-atsisveikinimas.
– 10 val. r. – Laidotuvių Mišios - gieda Pal. Jurgio Matulaičio choras.
– Po Mišių vykstame į laidotuves Šv. Kazimiero kapinėse (4401 W. 111th St.
Chicago, IL 60655).
– Po laidotuvių visi kiečiami į prelato Urbono pietus PLC.
,,Draugo” ir JAV LB Lemont Socialinio skyriaus informacija