Naujas ,,Draugas News” 
keliauja pas skaitytojus


,,Draugas News”, leidžiamas anglų kalba, peršokęs pusmečio kartelę, bėga visu tempu į priekį. Gegužės mėn. numeris dabar keliauja pas skaitytojus ir tikimės, kad pašto darbuotojai per ilgai neuždels ir jį laiku pristatys į pašto dėžutes. Kol laikraštis prenumeratorius pasieks, norėčiau supažindinti ,,Draugo” skaitytojus su paskutinio numerio turiniu.

Netingintiems skaityti, gegužės numeris suteiks įvairių žinių Amerikos lietuviams rūpimais klausimais – apie politiką, parapijas, pasižymėjusias asmenybes, naujas knygas, kultūrą ir dvasinį gyvenimą. Stengiamasi straipsnius parinkti tokius, kad visiems būtų įdomu skaityti, pateikti informaciją, kuri sudomintų ir apšviestų skaitytoją.

Šio mėnesio svarbiausia žinia – Dalios Grybauskaitės perrinkimas Lietuvos prezidente ir nesibaigiantis lietuvių rūpestis dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino užmačių kėsinantis į Lietuvos laisvę. Apie Lietuvos saugumą skaitysime dar ilgai, o ,,Draugas News” stengsis suteikti kiek galima svaresnės informacijos šia tema. Bus įdomu skaityti ambasadorės Raimondos Murmokaitės kalbą, pasakyta Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. Ji iškelia ir pasmerkia Rusijos valdžios ,,propagandos malimo mašiną”. Daug pasakantis ir pasikalbėjimas su JAV ambasadore Lietuvoje Deborah Ann McCarthy, nušviečiantis Amerikos
valdžios ryšius su Lietuvą. Kadangi laikraštis yra mėnesinis, stengtasi parinkti žinias, kurios išliks reikšmingos ilgesniam laikui, pvz., Vladimiro Putino pasisakymas finansiškai remti buvusius stribus.

Šiame numeryje skaitytojas susipažins su kun. dr. F. A. Bendoraičiu, pašventusiu savo gyvenimą tarnauti skurstantiems čiabuviams Amazonėje. Straipsnio autorius R. John Rapsys gerai pažinojo kun. Bendoraitį ir parūpino spausdinimui nemažai kitur nespausdintų nuotraukų. Beje, ,,Draugo” skaitytojai netolimoje ateityje galės skaityi dar išsamesnį R. John Rapsio straipsnį apie kun. Bendoraitį.

Kiekviename ,,Draugas News” numeryje aprašoma viena lietuvių parapija. Štai Gediminas Indreika vaizdžiai apibūdina net ir Čikagos lietuviams mažai žinomą Petro ir Povilo parapiją, Čikagos West Pullman rajone. Išspausdintas kun. Ryčio Baltrušaičio dienoraštis ir pastabos iš piligriminės kelionės į Romą jam vedant lietuvių grupelę į popiežių Jono XXII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos iškilmes. Ypatingai įdomus yra kalifornietės Danutės Janutos pasikalbėjimas su autore Felicia Prekeris Brown, kuri parašė knygą anglų kalba ,,God, Give Us Wings”. Knyga – vaiko prisiminimai apie bėgimą nuo komunistinio teroro Antrojo pasaulinio karo metu. Tikimės, kad šis pokalbis sužadins skaitytojų susidomėjimą užsisakyti ir perskaityti pačią knygą. Ji yra reta detalių gausumu ir ypatingai įžvalgiai nupiešia šeimos narių, bėgančių į nežinią, psichologinį portretą.

Laikraštyje yra ir trumpesnių straipsnių: Lietuvos Vyčių pirmininkė Regina Juška Švoba aprašo Vyčių pastatytą paminklą Šv. Kazimiero kapinėse, Kazys Oželis apibūdina jau nebeveikiantį lietuvių Baltos Meškos alaus daryklą Čikagoje. Yra išverstas į anglų kalbą arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dvasinis apmąstymas. Esame laimingi, kad dažnai ,,Draugas News” puslapiuose savo įžvalgomis pasidalina dr. Linas Sidrys, sugebantis rasti sąsajas tarp dvasinio ir šiuolaikinio pasaulio – kai kada šmaikščiai, kai kada rimtai, bet visuomet įdomiai.

Į ,, Draugas News” įsitraukia vis daugiau bendradarbių, kurie nekalba lietuviškai arba jų kalbos žinios ribotos, bet meilė Lietuvai – beribė. Viliamės, kad jų yra daugiau, bet reikia juos atrasti ir paskatinti rašyti. ,,Draugas News” yra toji erdvė, kurioje jie gali pasisakyti lietuviškais klausimais bei supažindinti skaitytojus su savo darbais.

Lietuviškojo ,,Draugo” skaitytojus kviečiame padėti skleisti naująjį laikraštį ,,Draugas News”, prenumeruoti jį sau ir kitiems, kalbinti ir kviesti pažįstamus prisidėti prie laikraščio turinio savo straipsniais, nuotraukomis, siūlymais, recenzijomis, laiškais redaktoriams.

Jei jums dar neteko matyti ir skaityti naujo ,,Draugas News” laikraščio, parašykite el. laiškelį draugasnews@gmail.com arba paskambinkite ,,Draugo” tel. 773-585-9500. Su malonumu atsiųsime susipažinti pavyzdinį numerį. Laukiame ir draugų ,,Facebook’o” internetiniame tinklalapyje www.face book.com/DraugasNews.