Dr. Tomo Remeikio Politinių mokslų bibliotekos ir archyvo atidaryme, (iš k.): Petras Remeikis, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, LTSC tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas, dr. Nijolė Remeikienė ir Audrius Remeikis. Jono Kuprio nuotraukos


Dr. Tomo Remeikio Politinių mokslų bibliotekos ir archyvo atidarymas. Kaspiną kerpa Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas ir dr. Nijolė Remeikienė.

Čikagoje atidarytas dr. Tomo Remeikio
Politinių mokslų archyvas


Planuojama archyvą išvystyti į Sovietų okupacijos ir rezistencijos mokslo centrą


VIDA KUPRYTĖ

Lituanistikos tyrimų ir studijų centras (LTSC) yra vienas iš didžiausių išeivijos archyvinės medžiagos saugotojų. Jis neseniai padidino savo archyvą, priimdamas saugoti didelės vertės turtą – dr. Tomo Remeikio biblioteką, korespondenciją, rankraščius ir raštus. Birželio 1 d. baigėsi JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos archyvų reikalų komiteto surengtas Archyvų seminaras. Po seminaro LTSC patalpose Čikagos Jaunimo centre buvo iškilmingai atidarytas dr. Tomo Remeikio Politinių mokslų archyvas ir biblioteka.

Atidaryme dalyvavo dr. Tomo Remeikio šeimos nariai, našlė dr. Nijolė Remeikienė, sūnūs Petras ir Audrius, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, LTSC darbuotojai, Archyvų seminare dalyvavę archyvarai ir bibliotekininkai iš Lietuvos bei įvairių JAV ir Kanados lietuvių telkinių.

Prieš perkerpant kaspiną, atskyrusį svečius nuo naujai įrengto archyvo, LTSC tarybos pirmininkas Robertas Vitas prabilo: ,,Aš esu anksčiau daug sykių sakęs, kad XX a. Amerikoje, mes matėme tris pasižymėjusius politinių mokslų daktarus – Leoną Sabaliūną, Vytautą Vardį ir Tomą Remeikį. Dr. Remeikio specialybė – okupacija ir rezistencija. Partizanų ginklas buvo šautuvas, Tomo Remeikio ginklas – plunksna.”

Dr. Tomas Remeikis mirė 2013 m. birželio 23 d. Jo gyvenimas buvo pašvęstas mokslinei ir visuomeninei veiklai. 1963 metais Illinois universitete apgynė daktarato disertaciją ,,Lietuvos komunistų partija: istorinė ir politinė studija”. Ilgus metus profesioravo Calumet College, skaitė paskaitas Čikagos Pedagoginiame institute bei Lituanistikos seminaruose prie Ohio universiteto. Jo politinės apžvalgos buvo dažnai skelbiamos spaudoje. Dr. Vitas atkreipė dėmesį į du dr. Remeikio reikšmingiausius darbus. Viena – tai leidinių serija ,,Violations of Human Rights in Soviet-Occupied Lithuania”. Tai kasmetiniai anglų kalba parašyti leidiniai, kuriuos dr. Remeikis redagavo nuo 1971 iki 1981 m. Jie dokumentavo okupuotos Lietuvos disidentų veiklą bei žmonių teisių pažeidimus. Šie leidiniai buvo platinami JAV valstybės atstovams bei žiniasklaidai. Kita – jo monumentali knyga: ,,Opposition to Soviet Rule in Lithuania 1945-1980”.

Archyvo atidaryme Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas pabrėžė: ,,Turbūt sunku ir vertinti tokius žmones kaip prof. Remeikis, jų indėlį į mūsų valstybės išlaisvinimą, į jau atkurtos valstybės kūrimą ir plėtojimą. Kai tie žmonės buvo priversti pasitraukti iš Lietuvos, iš tikrųjų Lietuva neteko didelės dalies savo intelektualinio elito, bet, žiūrint iš šiandienos perspektyvos, tas elitas būtų pabaigęs savo gyvenimus sibiruose arba kalėjimuose. Jie įnešė savo indėlį, kurio negalėjo įnešti partizanai miškuose.”

Dr. Remeikis aktyviai bendradarbiavo su LTSC. Jis buvo vienas iš šio mokslo centro steigėjų ir pirmasis jo tarybos pirmininkas. Jis norėjo, kad jo sukaupta biblioteka ir rankraščiai būtų prieinami mokslininkams ir studentams. Per atidarymą dr. Remeikio sūnus Audrius Remeikis kalbėjo: ,,Tėvas buvo labai susirūpinęs, kad jo darbai, jo biblioteka, archyvai, raštai būtų naudojami. Paskutiniais metais aš su juo praleidau daug laiko ir vis klausdavau, ką jis norėtų daryti su savo biblioteka ir su savo raštais. Yra malonu matyti, kad vienas iš jo norų išsipildė. Bet aš žinau, kad jis norėjo dar daugiau, jis norėjo, kad jo biblioteka ir archyvai toliau augtų”.

Pasak vykdomosios LTSC direktorės Kristinos Lapienytės, dr. Remeikio archyvas yra didelė vertybė ir tai yra pagrindas toliau jį plėsti: – ,,Mes dėkojame Remeikių šeimai už šį archyvą. Tai yra puiki pradžia. Mes norėtume čia rinkti medžiagą apie politinius mokslus, ypač rezistenciją. Aš suprantu, kad po okupacijos pabaigos, daug kas nenorėjo galvoti apie okupaciją, apie komunistų viešpatavimą Lietuvoje, bet tenka pripažinti, kad mokslininkai tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje, grįžta prie to etapo. Tai reiškia, kad ta medžiaga šiame archyve ir ką mes ateityje rinksime, tikrai bus naudojama dar dažniau mūsų mokslininkų”.

Dr. Tomo Remeikio politinių mokslų archyve sukaupta medžiaga nuo 1965 m. iki Nepriklausomybės atgavimo; bibliotekoje yra per 500 politinių knygų moksline tema. Direktorė Lapienytė tęsė, – ,,Nors mes pavadinome šį rinkinį ,,Dr. Tomo Remeikio (vardo) politinių mokslų biblioteka ir archyvu”, bet mes neapsiribosime vien tik dr. Remeikio sukaupta medžiaga. Nebūtų tęstinumo, jeigu mes tik uždarome tą kambarį ir paliekame. Viskas kas yra susiję su Lietuvos politine veikla bus papildoma.”

Dr. Remeikio pageidavimu, jo archyvas yra prieinamas visiems besidomintiems. Lapienytė savo kalboje pridūrė: ,,Archyvu gali naudotis visi, kas tik nori ir kam yra įdomu. Ir taip yra su visais mūsų archyvais. Juo gali naudotis ne tik magistrantai, doktorantai, bet visi, kurie tuo domisi. Ateikite, skaitykite, domėkitės.

LTSC prašo ir kviečia visus savo archyvine medžiaga prisidėti prie Dr. Tomo Remeikio politinių mokslų archyvo. Norintys daugiau informacijos gali susipažinti su LTSC tinklalapypje http://www.lithuanianresearch.org arba susisiekti su Centro darbuotojais tel. 773-434-4545. LTSC adresas: Lithuanian Research and Studies Center 5600 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636.

 Jono Kuprio nuotraukos